Styleguide translations (NL/EN)

List of translated educational terms

Email all comments to onlinemedia@utwente.nl.

Use Ctrl F to navigate this document.

This list is also downloadable (Word-document).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
NEDERLANDS

ENGLISH

A

aankomende studenten

prospective students


aanloopschaal

preliminary salary scale


aanmelding

application; application for admission


aanmeldingscijfers

admissions figures


aanmeldingsformulier

application form


aannemen van werknemers

1. appoint academic staff; 2. employ non-academic staff


aanschouwelijk onderwijs

resource-based teaching


aansluiting

1. (mate van afstemming) alignment; 2. (overgang) transition


aanspraak maken op

entitled to


aansprakelijkheidsverzekering

third party liability insurance


aanspreektitel

title


aanstelling

appointment


aanstellingsbrief

letter of appointment


aanstellingsomvang

official work hours per week


aanstellingstermijn

period of appointment


aantekening

note


aanvangsmodule

initial module


aanvangsniveau

initial achievement level


Aanvraag DOI

Application form DOI


Aanvraag SSL Certificaten (ACS)

Request for SSL Certificates (ACS)


Aanvraag thuis internet vergoeding (TIV)

internet connection allowance (TIV)


Aanvraag vrijwilligersbijdrage

Application form Contribution for Volunteers


Aanvraag Xtra-card (SUP)

Application form Xtra card (SUP)


aanvraag

1. request; 2. application for


aanvraagformulier

1. request slip; 2. application form


aanvragen

1. request; 2. apply for


aanvullende opleiding

additional course


aanvullende studiefinanciering

additional financial assistance


aanvullende studies

postgraduate additional course


aanvullende verzekering

additional insurance


aanwezig

available


aanwinst

accession


ABP Pensioenfonds

ABP pension fund


ABR, algemene bedrijfsreserve

general operating reserve


absentielijst

attendance register


academicus

1. (afgestudeerde) graduate; 2. (die werkzaam is aan universiteit) academic


Academie voor Beeldende Kunsten (AKI)

Enschede Academy of Visual Arts (ArtEZ)


academisch jaar

academic year


academisch onderwijs

university education


academische graad

university degree


academische raad

university council


academische vorming

academic competencies


Acasa, Studentenhuisvesting

Acasa, student accommodation


Accounting House

Accounting


accrediteren

accreditation


achternaam

family name


ACO, Adviescommissie Onderwijsaanbod

Higher Education Course Provision Advisory Committee


actieonderzoek

action research


activisme

student activism; extra-curricular activities


activiteitenprogramma

programme of activities


ad valvas

notice board


administrateur

administrator


administratiekosten

administration fees


adresboek

address book; directory


adreswijziging

change of address


advanced technology

advanced technology


advertentie

advertisement


Adviescommissie Onderwijsaanbod (ACO)

Higher Education Course Provision Advisory Committee


adviescommissie

advisory committee


adviesorgaan

advisory board


adviesorganisatie

consultancy organization


afdeling

department


afdelingshoofd

head of department


afgesloten weg

no thoroughfare


afgestudeerde

graduate


afhaken

drop out


afhaker

dropout


afkijken

cheat; copy


afleggen examen

sit an examination


afsluitend examen

final examination


afsluitend tentamen

final exam


afsluitende toets

final test


afsluiting

completion


afspreker

appointment planner


afstandsonderwijs

distance learning


afstudeerbegeleiding

supervision of thesis; supervision of final project


afstudeerdatum

date of graduation


afstudeeropdracht

thesis, final project, final thesis project


afstudeerprogramma

degree programme


afstudeerproject

thesis, final project, final thesis project


afstudeerrichting

specialization


afstudeerverzoek

graduation application


afstuderen

graduate


afwezigheid

absence


afwijkende arbeidstijd

irregular working hours


afwijzen

reject


aio, Assistent in Opleiding

research assistant, PhD candidate


AKI, Academie voor Beeldende Kunsten

ArtEZ, Enschede Academy of Visual Arts


akte

certificate


AKW, Algemene Kinderbijslagwet

General Child Benefit Act


algebra, discrete wiskunde, analyse en meetkunde

algebra, discrete mathematics, analysis and geometry


algemeen verplicht deel

compulsory core subjects


algemene bedrijfsreserve (ABR)

general operating reserve


allochtone studenten

international students


alumna

alumna (former female students)


alumni

alumni


Alumnibureau

Alumni Office


alumnikring

alumni chapter


alumnus

alumnus (former male students)


amanuensis

laboratory assistant


ambtelijk secretaris

executive secretary


Ambtenarenwet

Central and Local Government Personnel Act


ambtsjubileum

jubilee


amfitheater

amphitheatre


anderstalig

non-Dutch speaking


andragogiek

andragogy, adult educational theory


Anorganische Materiaalkunde (AMK)

Inorganic Materials Science (IMS)


antecendentenonderzoek

security check


antwoordblad

answer sheet


antwoordformulier

answer sheet


applicatiecursus

refresher course


arbeidsbureau

employment office


arbeidsmarkt

labour market


arbeidsomstandigheden

working conditions


arbeidsongeschiktheid

unable to work


arbeidsovereenkomst

employment contract


Arbeidspatroon medewerkers (APM)

Employment pattern employees (APM)


arbeidsplaats

job


arbeidstijdverkorting

reduction in working hours


arbeidsveld

profession


arbeidsverleden

employment history


arbeidsverzuim

absenteeism


arbeidsvoorwaarden

terms of employment


arbo en bedrijfsgezondheid

occupational health and safety


Arbo-dienst

Occupational Health Service


Arbo-wet, Arbeidsomstandighedenwet

Working Conditions Act


archief

archive


archiefdoos

box file


artikel

article


Assistent in Opleiding (aio)

research assistant, doctoral degree candidate


audiovisuele groepsruimte

audio visual room


audiovisuele middelen

audio visual aids


auteur

author


auteursrechtenvoorbehoud

copyright notice


Auteurswet

Copyright Act


autochtoon

indigenous citizen


autodidactisch leren

independent learning


av-hulpmiddelen

audio visual aids, audio visual resources


avondcursus

evening course


avondopleiding

evening course

B

baan

job, position


Bachelor

Bachelor of Science, Bachelor of Engineering, Bachelor of Arts (in exacte vakken)


Bachelor-/Master-opdracht

final bachelor’s/master’s assignment


bacheloropleiding

bachelor’s programme


bachelorstelsel

bachelor’s degree structure


balie

counter; reception


BAMA, bachelor-master stelsel

bachelor/master structure


banenmarkt

careers fair


baret (bij toga)

cap


basisberoepsopleiding

basic vocational training; initial vocational training


basisbeurs

basic grant


basiscursus

foundation course; initial course


basisfase

initial phase


basisonderwijs

primary education


basisschool

primary school


basistoelage

basic allowance


basisvak

foundation subject


beamer

projector


becijferen

mark, grade


bedenking

objection


bedrijfsgerichte kinderopvang

company childcare scheme


bedrijfshulpverlening , BHV

emergency assistance


bedrijfsinformatietechnologie

business and information technology, business and IT


bedrijfskunde

business administration


bedrijfsleven en overheden

local and industrial authorities


bedrijfsleven

corporate life


bedrijfsmaatschappelijk werker

social worker


bedrijfsplan

operational plan


bedrijfstak

industrial sector


bedrijfsvoering

operational management


bedrijfswetenschappen

business administration


beëindiging inschrijving

termination of enrolment


beeldende kunst en vormgeving

visual arts and design


beeldscherm

screen


begaafd

talented


begane grond

ground floor


begeleid zelfstandig leren

guided independent learning


begeleiden

1. (van leerlingen) guide; 2. (van stagiair) supervise; 3. (van school) advise


begeleider

supervisor; adviser


beginnerscursus

introductory course


beginniveau

entry level


Beginvoorwaarden

prerequisites


begrip

1. (het begrijpen) understanding; 2. (concept) concept


begripanalyse

concept analysis


begripsmatige kennis

conceptual knowledge


behandelen

(van leerstof) deal with, teach


beheerder

supervisor; manager


beheers- en bestuurstaken

administrative and managerial duties


beheerseenheid

administrative unit


beheersing

(van leerstof) mastery


beheersingleren

advanced learning; mastery learning


beheersingniveau

advanced level; mastery level


beheertechnicus

operations engineer


behoeften

needs


bekostigen

fund, finance


bekostiging

funding


bekostigingsmodel

funding formula


bekostigingsstelsel

funding system


bekostigingsvoorwaarde

funding condition


bekwaamheid

competence, ability, skill


bekwaamheiden

competences, abilities, skills


Belangen- en werkgeversvereniging van de Nederlandse hogescholen (HBO-raad)

Netherlands Association of Universities of Applied Sciences


belastingdienst

tax department


belastingvrije vergoeding

tax-free allowance


beleidsadviescommissie

policy advice committee


beleidsdirecteur

policy director


beleidsgericht onderzoek

policy research


beleidsmedewerker

policy officer


beleidsondersteuning

1. (de ondersteuning) policy support; 2. (het ondersteunen) assisting the school management


beleidsplan

policy plan


beleidsruimte

scope for policy planning


Beleidsstaf

Policy Department


beloning

remuneration; incentive


beloningssysteem

salary scheme, bonus payments system


Benelux, Economic Union of Belgium, Luxembourg and the Netherlands

Benelux, Economic Union of Belgium, Luxembourg and the Netherlands


benoeming

appointment


beoordelaar

assessor, marker, examiner


beoordelen

assess, mark


beoordeling

assessment, mark, grade


beoordelingsgesprek

assessment interview; performance appraisal


beoordelingsschaal

assessment scale


beoordelingsstelsel

assessment system


beperkt

limited


berekenen

calculate


beroep

1. occupation, profession; 2. appeal


beroepenvoorlichting

career information


beroepsgang

appeals procedure


beroepsgroep

professional group


beroepsmogelijkheid

1. right of appeal; 2. employment opportunities


beroepsonderwijs (hoger)

vocational education


beroepsonderwijs (lager)

junior secondary vocational education


beroepsonderwijs (middelbaar)

senior secondary vocational education


beroepspraktijkovereenkomst

practical training agreement


beroepsprocedure

appeals procedure


beroepsprofiel

job profile


beschikbaar

available


bestand (verzameling gegevens)

database


bestelnummer

order number


besturingssystemen en computertechniek

control systems and computer engineering


bestuur en beleid

administration and policy


bestuurlijke agenda

administrative agenda


bestuurlijke organisatie

management organization


bestuurskunde

public administration


Bestuurskunde-opleidingsvariant European Studies

Public Administration Science-track European Studies


bestuursorgaan

management body; executive council


Betaalwijze

Payment method


Betaling collegegeld (BCS)

payment tuition fees (BCS)


betaling in één keer

lump sum payment


betaling in termijnen

payment by instalments


beurs

1. (voor alle studenten) grant; 2. (individueel toegekend op grond van talent) scholarship; 3. (voor studiekiezers) education fair


beursgerechtigde

entitlement to a grant


bevallingsverlof

maternity leave


bevoegdheid

1. qualification; 2. authorization


bevoegdheidseisen

qualification requirements


bevoegdheidsgraad

qualification


bevordering

promotion


Bevrijdingsdag (5 mei)

Liberation Day (5 May)


bewaken

monitor


bewaren

save


bewijs van betaling

proof of payment


bewijs van inschrijving

proof of enrolment


bewijs van rechtmatig verblijf

residence permit


bewijs van toelating

proof of admission


bewijsstuk

certificate; proof


bezoekadres

campus location or delivery address (NOT visiting address)


bezwaar en beroep

objections and appeals


bezwaar

formal objection


bezwaarschrift

letter of objection


bezwarenregeling

objections procedure


BHV, bedrijfshulpverlening

emergency assistance


bijbaan

second job


bijlage

1. supplement; 2. (email) attachment


bijles

extra lesson


bijvak

subsidiary subject


bijvakstudent

subsidiary subject student


bijverdiensten

additional income


bijzitter

external examiner


bijzonder hoogleraar

professor occupying an endowed chair


bijzondere functie

special position


bijzondere leerstoel

endowed chair


bindend studieadvies

binding recommendation


bindingspremie

staff retention bonus


Biofysische Technieken (BFT)

Biophysical Engineering (BPE)


bio-informatica

bioinformatics


Biomagnetisch Centrum

Biomagnetic Centre


Biomagnetische Technologie (BMaT)

Biomagnetic Technology (BMaT)


BioMedisch Technologisch Instituut (BMTI)

Institute for Biomedical Technology (BMTI)


biomedische materiaalkunde

biomedical materials engineering


biomedische materiaaltechnologie

biomedical materials engineering


biomedische technologie

biomedical technology


biomedische werktuigbouwkunde

biomechanical engineering


bloemlezing

anthology


blok

1. period; 2. module


blokboek

course book


blokcoördinator

course coordinator


blokhutten

cabins


blokletters

block capitals


blokperiode

course period


bloktoets

course examination


blokuur

double period


BMIT, BioMedisch Technologisch Instituut

BMTI, Institute for Biomedical Technology


boekenlijst

reading list


boekenplank

bookshelf


Boekhandel Broekhuis

Broekhuis Bookshop


boekjaar

financial year


boeknummer

call number


boete

fine


borrel

drink


bouwaanvraag

building permit


bouwtechnologie en bouwproces

construction technology and processes


bouwtechnologie en management

construction technology and management


bovenbouwstudie

postgraduate course


bovengemiddeld functioneren

above-average performance


brevet

certificate


brugdag

compulsory holiday


bruto

gross


BSN nummer

tax and social security number


budgetnummer

code, reference number


buitengewoon hoogleraar

professor by special appointment


buitengewoon verlof

special leave


buitenlands diploma

non-Dutch qualification


buitenlands verblijf

period abroad


buitenlandse student

international student


buitenlandse vooropleiding

non-Dutch pre-university education


buitenlandse werknemer

foreign employee


buitenuniversiteit activiteiten

extracurricular activities


bul

degree certificate


bulletin

announcement


buluitreiking

graduation ceremony


Bureau Dienstverlening Universitair Bestuur

Executive Board Office


Bureau Inschrijvingen

Admissions Office


Bureau Strategie en Internationalisering

Strategic Planning and International Relations


Burgerlijk Wetboek

Civil Code


burgerlijke staat

marital status


burgerlijke stand van de gemeente

local government registry office


bursaal

scholarship student


bushalte

bus stop


business and information technology

business and information technology


BZ, Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministry of Foreign Affairs

C

calamiteitenverlof

emergency leave


CAO, Collectieve ArbeidsOvereenkomst

Collective Labour Agreement


CAO-NU , Collectieve ArbeidsOvereenkomst Nederlandse Universiteiten

Collective Labour Agreement of Dutch Universities


carrièreperspectief

career prospects


CAT, CongresAssociatie Twente

Conference Association of Twente


catalogus

catalogue


CBE, College van Beroep voor de Examens

Board of Appeal for Examinations


CCR, Centrale Commissie Research

Central Research Commission


cd-rom

CD-ROM


CEF, Gemeenschappelijk Europees Referentiekader

CEF, Common European Framework


Celbiofysica (CB)

Cell Biophysics (CB)


centraal afvalstoffendepot

central refuse storage


Centraal Register Opleidingen in het Hoger Onderwijs (CROHO)

Central Register of Higher Education Study Programmes


Centrale Commissie Research (CCR)

Central Research Commission


centrale directie

central management team


centrale stimuleringsmiddelen

central incentive funds


Centrale Studenten Administratie (CSA)

Central Student Administration (CSA)


Centrum voor Integral Productievernieuwing (CIPV)

Centre for Integrated Manufacturing and Development (CIPV)


Centrum voor Materialen Onderzoek (CMO)

Materials Research Centre


Centrum voor Productie-, Logistiek en Operationeel Management (CPLOM)

Centre for Production, Logistics and Operational Management (CPLOM)


Centrum voor Schone Technologie en Milieubeleid

Centre for Clean Technology and Environmental Policy (CSTM)


Centrum voor Studies voor het Hoger Onderwijs Beleid

Centre for Higher Education Policy Studies (CHEPS)


Centrum voor Telematica en Informatietechnologie (CTIT)

Centre for Telematics and Information Technology (CTIT)


Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)

Centre for Work and Income


certificaat

certificate


certificering

certification


cesuur

cut-off-point; cut-off-score


chemie/moleculaire technologie

chemical/molecular engineering


chemische analyse

chemical analysis


chemische fysica

chemical physics


chemische technologie en informatica

chemical engineering and computer science


chemische technologie

chemical engineering


cijfer

mark, grade


cijfergemiddelde

average mark, average grade


Civiele Techniek (CiT)

Civil Engineering (CiT)


civiele technologie in ontwikkelingslanden

civil engineering in developing countries


Civil Engineering and Management (CE&M)

Civil Engineering and Management (CE&M)


classificatiesysteem

classification system


cleanrooms

cleanrooms


CMO, Centrum voor Materialen Onderzoek

Materials Research Centre


cognitieve ergonomie

cognitive ergonomics


cohort

cohort (only used in technical/scientific texts)


collectief verplichte vrije dagen

compulsory collective holidays


Collectieve ArbeidsOvereenkomst (CAO)

Collective Labour Agreement


Collectieve ArbeidsOvereenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO-NU)

Collective Labour Agreement of Dutch Universities


collectieve ziektekostenverzekering

collective health insurance


collega

colleague


college- en examengelden

tuition and examination fees


College van Beroep Hoger Onderwijs

Board of Appeal for Higher Education


college van beroep voor de examens (CBE)

Board of Appeal for Examinations


College van Beroep voor het Hoger Onderwijs

Higher Education Appeals Tribunal


college van beroep

appeals tribunal


College van Bestuur (CvB)

Executive Board


College van Decanen (CvD)

Board of Deans


College van Hoogleraren

Board of Professors


college

lecture


collegedictaat

lecture notes


collegegeld

tuition fees


collegegeldtarief (wettelijk)

statutory tution fee


collegejaar

academic year


collegekaart

student identity card, student ID


collegeldvergoeding

refund of tuition fees


collegevrij

no lectures


collegezaal

1. (small) lecture room; 2. (large) lecture theatre


collegiale intervisie

peer review


colloquium doctum beschikking

special entrance examination certificate


colloquium doctum

entrance examination


colofon

colophon


commerciële dienstverlening

commercial services


commissie van beroep

board of appeal


Commissie Verlening Afstudeersteun (CVA)

Graduation Support Committee


commissie voor geschillen

arbitration board


communicatie/public relations

public relations


communicatiemedewerker

communications officer


communicatiewetenschap

communication studies


compendium

compendium


competentie

competence


computationele natuurkunde

computational physics


computerruimte

computer room


Concerncontrol

Control Department


Concerndirectie Financiële en Economische Zaken (FEZ)

Directorate for Financial and Economic Affairs


Concerndirectie Personeel Arbeid & Organisatie (P&O)

Directorate for Human Resources Management


Concerndirectie Strategie en Communicatie (S&C)

Directorate for Strategy, Marketing and Communications


concerndirectie

Directorate (UT term)


conciërge

caretaker


Condensed Matter Physics and Devices (CMD)

Condensed Matter Physics and Devices (CMD)


conferentie

conference


Conferentiehotel Drienerburght

Conference Hotel Drienerburght


confessioneel

(onderwijs) denominational


conflictbemiddeling

mediation


congres

conference, international congress


CongresAssociatie Twente (CAT)

Conference Association of Twente


conservatorium

music conservatory


construction management and engineering

construction management and engineering


Construerende Technische Wetenschappen (CTW)

Engineering Technology, Faculty of


consultant

consultant


contacturen

contact hours


contractactiviteiten

contract activities


contractonderwijs

contract teaching


contractonderzoek

contract research


correctiesleutel

answer key


correctiewerk

marking


corrigeren

mark, grade


co-schappen lopen

medical internship


CROHO, Centraal Register Opleidingen in het Hoger Onderwijs

Central Register of Higher Education Study Programmes


CSA, Centrale Studenten Administratie

CSA, Central Student Administration


CTIT, Centrum voor Telematics en Informatietechnologie

CTIT, Centre for Telematics and Information Technology


CTW, Construerende Technische Wetenschappen

Faculty of Engineering Technology


Cultuurcentrum, Vrijhof

Culture Centre, Vrijhof


cultuurfilosofie van de techniek

cultural philosophy of technology


cum laude

with distinction


curriculum vitae (CV)

curriculum vitae


curriculum

curriculum


curriculumtechnologie

curriculum technology


cursist

course participant, student


cursorisch onderwijs

part-time educational programme


cursus beginners

beginners' course


cursus gevorderd

advanced course


cursus

course


cursusaanbod

available courses


cursusboek

coursebook


cursusduur

course duration, length of course


cursusgeld

course fee


cursusinhoud

course content


cursusjaar

academic year


cursusmateriaal

course material


cursusontwerp

course design


cursusontwikkeling

course development


cursusopbouw

course structure


cursusruimte

classroom


CV, curriculum vitae

CV, curriculum vitae


CVA, Commissie Verlening Afstudeersteun

Graduation Support Committee


CvB, College van Bestuur

Executive Board


CvD, College van Decanen

Board of Deans


CWI, Centrum voor Werk en Inkomen

Centre for Work and Income

D

dagelijks bestuur

executive committee


dagen waarop werkzaam

work days


dagopvang, hele of halve

childcare, for whole or half days


datum van publicatie

date of publication


decaan

1. (raadgever) counsellor; 2. (hoofd faculteit) dean


decentrale bestuurseenheden

decentralised operational units


declaratie

statement of expenses


declaratieformulier

expenses claim form


declaratiestelsel

reimbursement system


deelcertificaat

subject certificate


deelcursus

partial course


deelkwalificatie

partial qualification


deelrubrieken

subcategory


deeltijd collegegeld

part-time tuition fee


deeltijd opleiding

part-time programme


deeltijd

part-time


deeltijdarbeid

part-time position


deeltijdopleiding

part-time programme


deeltijdstudent

part-time student


deeltijdwerk

part-time work


deeltitel

volume


deelvaardigheid

component skill


deelvaardigheidstraining

training in component skills


deelvraag

subquestion


deficiënt diploma

inadequate qualification


depot

closed stacks


derde geldstroom

commercial funding


deregulering

deregulation


deskundigheidsbevordering

professional development


detachering

secondment


diagnostische toets

diagnostic test


diagnosticerend onderwijs

diagnostic teaching


dictaat

lecture notes


didactiek

teaching method, pedagogy


didactisch handelen

teaching strategy


didactische werkvorm

teaching method


diensten

service departments


dienstensector

service industry


dienstjaren

years of service


dienstopdracht

practical assignment


dienstraad

service council


dienstreis

business trip


dienstverband

Appointment; employment


digibeet

computer illiterate


digitale bibliotheek

digital library


diploma

1. (een diploma behalen) certificate; 2. (dit diploma geeft toegang tot) qualification


diplomarendement

pass rate


diplomatermijn

degree period


diplomawaardering

evaluation of qualifications


directeur (mbt onderwijs)

principal; director


directeur bedrijfsvoering

director of operations


directeur bedrijfsvoering

Managing Director


directie

management team


directiestatuut

management regulations


dissertatie

doctoral thesis


doceerstijl

teaching style


docent

teacher, lecturer


docentonafhankelijk leren

independent learning


docentprofessionalisering

professional development for teaching staff


doceren

teach


docerend personeel

teaching staff


doctoraal

masterate, master’s degree; (in exacte vakken) Master of Science (MSc), Master of the Arts (MA)


doctoraalbul

masterate, master’s degree; (in exacte vakken) Master of Science, MSc


doctoraalexamen

master’s examination


doctoraalprogramma

master’s programme; (in exacte vakken) Master of Science programme


doctoraalscriptie

master’s thesis; (in exacte vakken)Master of Science thesis


doctoraat

doctorate, doctoral degree; (in exacte vakken) PhD, Doctor of Philosophy


doctorandus

master’s graduate; (in exacte vakken) Master of Science graduate


doctorsgraad

doctorate, doctoral degree, PhD


doelopdracht

practical assignment


doelstelling

objective


doeltreffendheid

effectiveness


doeluitkering

special-purpose grant


doorbetaling van salaris

continued payment of salary


doorleren

continuing education


doorstroming

transfer


doorstromingsproblemen

transitional problems


doorstroomeisen

transfer requirements


doorstroommaster

master’s programme (which continues directly after a bachelor programme)


doorstroommogelijkheden

transfer opportunities


doorstroomprofiel

education profile


doorstroomprogramma

transfer programme


doubleren

repeat a year


draagvlak

support


draaideur

revolving door


Drebbel Institute for Mechatronics

Drebbel Institute for Mechatronics


drs. Achternaam

Last name MSc; Last name MA


duaal collegegeld

tuition fee for conjoint degree course


dubbelklikken

double-click


Dutch Institute of Systems and Control (DICS)

Dutch Institute of Systems and Control (DICS)


duobaan

job sharing


Dynamica en Beheersing van Processen (DBP)

Dynamics and Control Processes (DCP)


dyslectisch

dyslexic


dyslexie

dyslexia

E

EC, Europese gemeenschappen

EC, European Communities


economisch-besliskundige wiskunde

mathematics of economics and decision making


ECOS, Erkenningscommissie Onderzoekscholen

Research Schools Accreditation Committee


ECTS punten

ECTS credits


ECTS, Europees puntenoverdrachtsysteem

ECTS, European Credit Transfer System


ECVET, Europees puntenoverdrachtsysteem voor beroepsonderwijs en training

ECVET, European Credit system for Vocational Education and Training


educatief bestel

education system


educatief verlof

study leave


educatief

educational


educatieve programmatuur

educational software


educational design

educational design


eenheid

unit


eenmalig

one-off


eentalig

monolingual


EER, Europese Economische Ruimte

EEA, European Economic Area


eerste fase

undergraduate level


eerste geldstroom

direct government funding


eerste inschrijving

first-year enrolment


Eerste Kerstdag

Christmas Day


Eerste Paasdag

Easter Sunday


Eerste Pinksterdag

Whit Sunday


eerste taal

first language


eerstegraads lerarenopleiding

postgraduate teacher training


eerstejaarsstudenten

first-year students


effectonderzoek

impact research


eigen inkomen

personal income


einddatum

termination date


eindcijfer

final mark/grade


eindejaarsuitkering

end-of-year bonus


eindexamencijferlijst

list of marks


eindfunctie

final position


eindschaal

final salary scale


eindtermen

attainment targets; programme aims


eindtoets

final test


eisen van bekwaamheid

competency standards for staff


ELAN instituut

ELAN institute


elektronisch tijdschrift

electronic journal


Elektronische verkiezingen

Electronic elections


elektronische naslagwerken

electronic reference material


elektrotechniek

electrical engineering


Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI)

Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EEMCS), Faculty of


e-mail

email


e-mailadres

email address


emancipatie

equal opportunities


en

and (NOT & in formal texts)


entreevoorwaarden

entry requirements


EQF, Europees Kwalificatie Referentiekader

EQF, European Qualification Framework


eredoctoraat

honorary doctorate, honorary doctoral degree


ergonomie

ergonomics


ergonomisch ontwerpen

ergonomics


erkend

recognized, accredited


erkende instelling

accredited institution


Erkenningscommissie Onderzoekscholen (ECOS)

Research Schools Accreditation Committee


erkenningsprocedure

accreditation procedure


ervaringsgericht leren

experiential learning


European studies

European studies


Europees Kwalificeren Raamwerk (EQF)

European Qualifications Framework (EQF)


Europees punten (ECTS punten)

European credits (ECTS credits)


Europees puntenoverdrachtsysteem (ECTS)

European Credit Transfer System (ECTS)


Europees puntenoverdrachtsysteem voor beroepsonderwijs en training (ECVET)

European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET)


Europese Bestuurskunde

European Public Administration and Policy


Europese Economische Ruimte (EER)

European Economic Area (EEA)


Europese gemeenschappen (EC)

European Communities (EC)


evaluatie van onderwijsgevenden

teacher appraisal


evaluatie

evaluation


evaluatieonderzoek

evaluation research


EWI, Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EEMCS)


ex libris

book label


examen afleggen, een

sit an examination


examen

examination


examencommissie

examination board


exameneisen

examination requirements


examengeld

examination fee


examinandus

examination candidate


examinator

examiner


Exchange and Study Abroad Office

Exchange and Study Abroad Office


exemplaar

copy


exploitatiekosten

running costs


exploitatie-uitkomsten

operational results


extraneus collegegeld

tuition fee for external students


extraneus

external student


ezelsbrug

mnemonic

F

Facilitair Bedrijf

Facility Department


faculteit Construerende Technische Wetenschappen (CTW)

Faculty of Engineering Technology


faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI)

Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EEMCS)


faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI)

Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science


faculteit Gedragswetenschappen (GW)

Faculty of Behavioural Sciences


faculteit Management en Bestuur (MB)

School of Management and Governance


faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW)

Faculty of Science and Technology


faculteit

faculty


Faculteitsbestuur

Faculty Board


Faculteitsbureau

Faculty Office


Faculteitsraad

Faculty Council


Faculty Club

Faculty Club


FB Catering bestellingen (FBCB)

FB Catering orders (FBCB)


Federatie Internationaal Onderwijsinstellingen in Nederland (FION)

Federation of International Education Institutions in the Netherlands


feestdagen

public holidays


Female Faculty Network Twente (FFNT)

Female Faculty Network Twente (FFNT)


fietspad

1. (urban) cycle lane; 2. (rural) cycle track


Fietsregeling

Bicycle Scheme


filosofie van wetenschap en techniek

philosophy of sciences and technology


Financieel Economisch Zaken

Financial and Economic Management


financiële ondersteuning

financial support


financiële steun

sponsorship


financiële vaste activa

financial fixed assets


financiële wiskunde

financial mathematics


financiën

finance


FION, Federatie Internationaal Onderwijsinstellingen in Nederland

Federation of International Education Institutions in the Netherlands


fiscaal belastbaar inkomen

taxable income


fiscale bijtelling

additional tax


flankerend onderwijs

supplementary education


flaptekst

review


Flexibel Pensioen en Uittreding (FPU)

Flexible Retirement Pension


flexibele werkduur

flexible work hours


forfaitair

fixed


formatiebeleid

staff establishment policy


formatiecommissie

staffing committee


formatieplaats

full-time position


formatieplanning

staffing establishment planning


formeel learning

formal learning


Formulier Jaargesprek (FJUT)

annual performance appraisal form (FJUT)


foutenanalyse

error analysis


FPU, Flexibel Pensioen en Uittreding

Flexible Retirement Pension


fte

full-time equivalent (FTE)


functie

position, job


functiebeperking (student met)

student with a disability


functiebeschrijving

job description


functie-eis

job requirement


functiefamilie

job family


functieniveau

job level


functieniveaumatrix

job level matrix


functieordenen

job classification


functieordeningsysteem

job classification system


functieprofiel

job profile


functieschaal

job scale


functietitel

job title


functietype

job type


functionaris

official


functioneringsgesprek

annual performance appraisal


functioneringstoelage

bonus


Fundamentele Aspecten van de Proceskunde (FAP)

Fundamentals of Chemical Reaction Engineering (FCRE)


fuseren

amalgamate


fusie

merger


fysische scheidingen

separation technology


fysisch-technische wiskunde

mathematics of physics and technology

G

gammawetenschappen

social sciences


gastcollege

guest lecture


gastdocent

guest lecturer


gasthoogleraar

guest lecturer


gastouderopvangbureau

childcare facility


gastuniversiteit

host university


GBA, uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie

a certificate of residence from the local government


gebied (wetenschap)

field


gebruiker

user


gediplomeerd

qualified


gedragscode

code of conduct


gedragsregels

code of conduct


Gedragswetenschappen (GW)

Faculty of Behavioural Sciences


geen doorgang

no entrance


geheimhoudingsplicht

confidentiality


gekwalificeerd

qualified


geldarrangementen

financial arrangements


geldig

valid


geldigheidsduur

period of validity


gelijke kansen

equal opportunities


gemeenschappelijk deel

common core of subjects


Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (CEF)

Common European Framework (CEF)


gemeenschapsonderwijs

community education


gemeente (bestuurlijke eenheid)

local government


gemeente (grondgebied)

city, town, local area


geneeskunde en management

medicine and management


geslacht

gender


getuigschrift

certificate


gewaarmerkte kopie

certified copy


gezondheidswetenschappen

health sciences


gezondheidszorg

health care


glossarium

glossary


Goede Vrijdag

Good Friday


goederenontvangst

delivery


graad

degree


gratificatie

bonus


GW, Gedragswetenschappen

Behavioural Sciences, Faculty of

H

handboek

handbook


handelingen

1. (daad) act; 2. (verslag van een vergadering) report; 3. (beraadslaging) discussion


handelsadresboek

commercial directory


handelseditie

commercial edition


handicap, (persoon met)

disability, (person with a)


harde knip

BSc/MSc separation


hardheidsclausule

hardship clause


HBO, hoger beroepsonderwijs

higher professional education


HBO-raad, Belangen- en werkgeversvereniging van de Nederlandse hogescholen

Netherlands Association of Universities of Applied Sciences


Hemelvaartsdag

Ascension Day


herdruk

reprint


herexamen

resit


herinnering

1. reminder; 2. (bibliotheek) overdue notice


herinschrijfpakket

enrolment package


herinschrijving

renewal of enrolment


herkansing

resit


heroverweging

review


herplaatsingskandidaat

transfer candidate


herplaatsingsonderzoek

transfer investigation


herscholing

retraining


herstelmelding

reporting fit for work


herstructurering

reorganization


Hoge Energiefysica (HEF)

High-energy Physics (HEP)


hogedruklab

high pressure laboratory


hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO)

senior general secondary education


hoger beroepsonderwijs (HBO)

higher professional education


Hoger Onderwijs Beleid

Higher Education Policy


hoger onderwijs

higher education


hogeropgeleid

highly educated


Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

HAN University of Applied Sciences


hogeschool

university of applied sciences (translation preferred by the Dutch Ministry of Education)


HO-instelling, hoger onderwijs instelling

tertiary institute


hoofd opleidingen

programme director


hoofdingang

main entrance


hoofdvak

main subject


hoogleraar

professor


hoorcollege

lecture


Hotel Logica

Hotel Logica


Housing Office

Housing Office


huisarts

general practitioner (GP)


Huisartsenpraktijk UT Campus

UT Campus General Practitioners


huismeester

caretaker


huisnummer

house number


huisregels

internal regulations


huisvesting

accommodation


huisvestingsbeleid

accommodation policy


huisvestingskosten

accommodation costs


huiswerk

homework


hulpverlening

assistance


Human Resources Development

Human Resources Development

I

IBG, Informatie Beheer Groep

Information Management Group


IBL, Interbibliothecair leenverkeer

ILL, Interlibrary Loan


IBR, Institute for Behavioral Research

IBR, Institute for Behavioral Research


IC-technologie en elektronica

IC Technology and Electronics


ICT-Profiel (mail-alias)

ICT-Profile (mail alias)


identiteitsbewijs

identification


IGS, Institute for Governance Studies

IGS, Institute for Governance Studies


IMPACT, Institute of Mechanics, Processes and Control Twente

IMPACT, Institute of Mechanics, Processes and Control Twente


inaugurele rede

inaugural lecture


inburgering

integration of new immigrants


indelingscriteria

classification criteria


indelingsinstrument

classification tool


indelingsregels

classification rules


indiensttreding

commencement of employment


individueel

individual, one-to-one


individuele trajectbegeleiding

individual supervision


Industrieel Ontwerpen (IO)

Industrial Design Engineering


industriële processen en producten

industrial processes and products


Industriële Toepassingen van Supergeleiders (ITS)

Industrial Application of SuperConductors (ITS)


industriële vormgeving

industrial design


informatica

computer science, information technology


Informatie Beheer Groep (IBG)

Information Management Group


informatie- en communicatietechnologie (ITC)

information and communication technology


informatiebalie

information desk


informatiekunde

information science


informatiemaatschappij

information society


informatiespecialist

information specialist


informatiesystemen

information systems


informatietechnologie en bedrijfskunde

information technology and management


informatietechnologie en gezondheidszorg

information technology and health care


informeel learning

informal learning


infrastructuur

infrastructure


ing, ingenieur

graduate of Bachelor of Engineering (BE); graduate of Bachelor of Science (BSc)


ing. Achternaam

Last name, BSc or BE


ingang

entrance


ingangsdatum

starting date


ingenieur (ing)

graduate of Bachelor of Engineering (BE); graduate of Bachelor of Science (BSc)


ingenieur (ir)

graduate of Master of Engineering (ME); graduate of Master of Science (MSc)


inhoud van het onderwijs

content of education


inhoudelijke kennis

subject knowledge


inhoudsvaliditeit

content validity


initialen

initials


inkomensafhankelijke beurs

means-tested student grant


inkomsten en uitgaven

income and expenditure


inleidende cursus

introductory course


inleveren

return


inlichtingen

information


inloopspreekuur

open office hours, no appointment needed


inloopuur

open office hours, no appointment needed


inrichting van opleiding

programme design


inschaling

salary grade


inschrijven

enrol for a study programme; register for a course


inschrijving

enrolment; registration


inschrijvingsbesluit

certificate of enrolment


inschrijvingsformulier

enrolment form (for a programme); registration form (for a course)


inschrijvingsgeld

enrolment fee (for a programme); registration fee (for a course)


inschrijvingsregeling

enrolment regulation


inspraak

participation


instelling

institute


instellingsbestuur

institutional administration


instellingstarief

institutional tution fee


instemmingsrecht

right of approval


Institute for Behavioral Research (IBR)

Institute for Behavioral Research (IBR)


Institute for Governance Studies (IGS)

Institute for Governance Studies (IGS)


Institute of Mechanics, Processes and Control Twente (IMPACT)

Institute of Mechanics, Processes and Control Twente (IMPACT)


instroom in de postpropedeutische fase

intake of second- and third-year students


instroom van eerstejaars studenten

intake of first-year students


instroom

intake


instructiemethode

instructional method


instructiestrategie

teaching strategy


instructietaal

language of instruction


instructietechnologie

instructional technology


instrumentatietechnologie

instrumentational technology


intake toets

entrance examination


integrale kwaliteitszorg

complete quality control


Integrated BioMedical Engineering for the restoration of human function (iBME) (onderzoekschool)

Integrated BioMedical Engineering for the restoration of human function (iBME) (research school)


intekenen voor een examen)

register for an examination


Interbibliothecair leenverkeer (IBL)

Interlibrary Loan (ILL)


interdisciplinair

interdisciplinary


interfacultair

interfaculty


Internationaal

Internationalization


International Office (IO)

International Office (IO)


internationalisering

internationalization


internationaliseringsfondsen

internationalization funds


interne kwaliteitszorg

internal quality assurance


Interuniversitair Centrum voor Onderwijsonderzoek (IOC) (onderzoekschool)

Interuniversity Centre for Educational Research (ICO) (research school)


Interuniversitaire Onderzoekschool Wetenschap, Technologie en Moderne Cultuur (WTMC)

Netherlands Graduate Research School of Science, Technology and Modern Culture (WTMC)


introductiedagen

introduction days


invaller

relief teacher


inventaris en apparatuur

inventory and equipment


invoeren

enter data


invullen van een formulier

fill in a form, complete a form


inwerkingtreden

take effect


inwerkingtreding

commencement


IO, International Office

IO, International Office


IOWO, Instituut voor Onderwijskundige Dienstverlening

Institute for Educational Consultancy and Research


ir, ingenieur

Master of Engineering (ME), Master of Science (MSc)


ITC, informatie- en communicatietechnologie

information and communication technology


ITC-Servicecentrum (ITCS)

ITC Service Centre

J

jaargesprek

annual performance appraisal


jaaropgave afgenomen kinderopvang

annual statement of childcare used


jaarplan

annual plan


jaarrooster

academic calendar


jaarverslag

annual report


journalistiek en voorlichting

journalism and public relations


jubileum

jubilee

K

kader

framework


kaderwet

framework act


kalenderjaar

calendar year


kalibreren

1. (technology) calibrate; 2. (educational assessment) moderation


kandidaat

candidate


kansarm

disadvantaged


kar voor boeken

book trolley


kast

bookcase


Katalytische Processen en Materialen (KPM)

Catalytic Processes and Materials (CPM)


katalytische processen en materialen

catalytic processes and materials


kennis van de taal

command of the language


kennisgebied

discipline, subject area, field


kennismaatschappij

knowledge society


kennismakingsprogramma

introductory programme


kennismigrant

knowledge migrant


Kennisnet

Knowledge Network


Kennispark Twente

Kennispark Twente


kennisvak

subject, discipline


kernactiviteit

core activity


kerncurriculum

core curriculum


kerndeel

core component


kerninhoud

core content


Kerstdagen, Eerste en Tweede

Christmas Day and Boxing Day


kerstvakantie

Christmas holiday


keuzecursus

optional course


keuzedeel

optional subjects


Keuzemodel arbeidsvoorwaarden (KAT)

Optional model for employment conditions (KAT)


keuzemodel arbeidsvoorwaarden

employment conditions options model


keuzemogelijkheden

course options


keuzepakket

optional subjects


keuzevak

optional subject, elective


kinderbijslag

child benefit


kinderdagverblijf ‘De Vlinder’

Children's day care centre ‘De Vlinder’


kinderdagverblijf

childcare centre


kinderopvang

childcare


klachtencommissie

complaints committee


klachtenregeling

complaints procedure


klachtrecht

right of complaint


klas

classroom


klaslokaal

classroom


Klinische Toepassingen van Biomedische Optica (CABO)

Clinical Applications of Biomedical Optics (CABO)


kluisje

locker


KNAW, Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen

Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences


koepelorganisatie

umbrella organization


Koninginnedag (30 april)

Queen's Birthday celebration (30 April)


Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)

Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences


koop- en behoudtoelage

staff recruitment and retainment bonus


kostenplaats

budget code


KPMG-gebouw

KPMG building


krachtige leeromgeving

powerful learning environment


krat voor boeken

book crate


kritische zin

critical sense


kwalificatie

qualification


kwalificatie-eisen

qualification requirements


kwalificatiestructuur

qualification system


kwaliteitsbeoordeling

quality assessment


kwaliteitsbewaking

quality control


kwaliteitsstelsel

quality assurance system


kwaliteitszorg

quality assurance


kwaliteitszorg

quality control


kwaliteitszorg-instrumenten

quality management tools


kwartiel

quarter

L

laatste jaar

final year


laboratoriumwerk

laboratory work


Lage Temperaturen (LT)

Low Temperature Physics (LT)


land

country


landelijke commissie

national committee


langantwoordvraag

essay question


langstudeerdersmaatregel

study duration reduction


Laser Applicatie Centrum (LAC)

Laser Applicatie Centrum (LAC)


Laser Fysica en non-lineaire optica (LF)

Laser Physics and Nonlinear Optics (LPNO)


laseronderzoek

laser research


leeninformatie

loan status


leenrecht

loan entitlement


leerbedrijf

firm providing workplace training


leerbehoeften

learning needs


leerboek

textbook


leerdoel

1. (algemeen) learning goal 2. (specifiek) learning objective


leerdoelstellingen

learning objectives


leergang

1. course, programme; 2. teaching method


leerinhoud

subject matter


leerjaar

academic year


leerlijn

course of learning


leerlingbegeleiding

educational guidance


leermiddelen

teaching materials


leeropdracht

teaching and research remit


leerplan

curriculum


leerplancommissie

curriculum committee


leerplicht

compulsory education


leerproblemen

learning difficulties


leerstijl

learning style


leerstoel bekleden

hold a chair


leerstoel

chair


leerstof

subject matter


leerstoornis

learning disability


leerstrategieën

learning strategies


leertechnologie

learning technology


leeruitkomsten

learning outcomes


leervak

academic subject


leeshoek

reading corner


leeszaal

reading room


leiding capaciteitsgroep

head of department


leidinggevende functie

management position


lenen aan

lend to


lenen van

borrow from


lening

loan


leraar

teacher


leraarskamer

staffroom


lesinhoud

lesson content


leslokaal

classroom


lesmateriaal

teaching aids; learning resources


lesrooster

timetable


lestijdenpakket

teaching period


lesuitval

cancellation of lessons


lesuur

teaching period


levenlang leren

lifelong learning


levensloopregeling

life course savings scheme


levensvisie

view of life


lezenaar

lectern


lezing

lecture


Library en Archive

Library and Archive


lichamelijk gehandicapt

people with physical disabilities


lidmaatschap

membership


lift

lift


literatuurmap

literature folder


locatie

location


logistiek en management

logistics and management


lokaal

classroom


loonbelasting

wage tax


loonheffing

wage levy


loonkosten

wage costs


loopbaan

career


loopbaanadviseur

career counsellor


lopende jaargang

current year


losbladigen

loose-leaf publications


loting

draw


lyceum

secondary school

M

maandsalaris

monthly salary


maatwerkcursus

tailor-made course


Machtiging Voorlopig Verblijf (MVV)

authorization for temporary stay


machtiging

authorization


magazijn

closed stacks


magazijnaanvraag

closed stacks request


magneetstrip

security strip


Major Minor (MAST)

Minor enrolment (MAST)


Major-minor

Major-minor


management and media

management and media


Management en Bestuur (MB)

Management and Governance, School of


management team

management team


management van civieltechnische processen

management of civil engineering processes


Marketing & Communicatie

Marketing and Communication


marketingcommunicatie en reclame

marketing communication and advertising


master

master’s degree; Master of Science, MSc


masteropleiding

master's programme


masterstelsel

master’s degree structure


Materiaalkunde en Technologie van Polymeren

Materials Science and Technology of Polymers (MTP)


materiaalkunde

materials science


materiaaltechnologie

materials engineering


materiële vaste activa

tangible fixed assets


MB, Management en Bestuur

School of Management and Governance


MBO, middelbaar beroepsonderwijs

senior secondary vocational education


mechatronica

mechatronics


medebeslissingsrecht

right of consultation


mededelingen/verslagen

proceedings, transactions, reports


medestudent

fellow student


medewerkers

staff


medewerkerswoningen

staff accommodation


medezeggenschap

participation


medische verklaring

medical certificate


meeloopdag

individual orientation day


meerjarenplan

long-term plan


meertalig

multilingual


meet- en regeltechniek

process engineering


Membraantechnologie (MTO)

Membrane Science and Technology (MST)


membraantechnologie

membrane technology


MENSA+ Institute for Nanotechnology

MENSA+ Institute for Nanotechnology


menswetenschappen

social sciences


mentor

1. (van aio) supervisor; 2. (van eerstejaars studenten) adviser


met lof

summa cum laude; with distinction; with honours


methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek

social science research methods


micro-elektronica, sensoren en actuatoren

micro-electronics, sensors and actuators


microsystemen

microsystems


middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

senior secondary vocational education


middelbaar onderwijs

secondary education


middelbaar school

secondary school


milieugevaarlijke stoffen

environmentally hazardous substances


milieutechnologie

environmental engineering


milieuzorg

environmental care


Ministerie van Onderwijs

Ministry of Education


Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Ministry of Education, Culture and Science


mobiliteit (doorstroming )

mobility


modelleren

modelling


modellering van integrale civiel-technische systemen

integrated modelling


Modernisering Universitair Bestuur (MUB)

Modernisation of Universities’ Governance Act


Moleculaire Nanofabricage

Molecular Nanofabrication (MnF)


mondeling examen

oral examination


mondeling tentamen

oral examination


mondelinge mededeling

verbal announcement


mondhygiënist

dental hygienist


motivatiebrief

covering letter, letter of application (NOT motivation letter)


MUB, Modernisering Universitair Bestuur

Modernisation of Universities’ Governance Act


multidisciplinair

multidisciplinary


multimediaruimte

multimedia room


MVV, Machtiging Voorlopig Verblijf

authorization for temporary stay

N

nabestaandenpensioen

surviving dependants pension


nanotechnology

nanotechnology


nascholingsplan

professional development plan


naschoolse opvang

after-school care


naslagwerk

reference material


nationaliteit

nationality


Natuurkunde van Complexe Vloeistoffen (NCV)

Physics of Complex Fluids (PCF)


natuurkunde

physics


NCC, Nederlandse Centrale Catalogus

Netherlands Central Catalogue


Nederland

the Netherlands (not Holland)


Nederlands als tweede taal

Dutch as a second language


Nederlandse Centrale Catalogus (NCC)

Netherlands Central Catalogue


Nederlandse Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI)

Netherlands Institute for Scientific Information Services


Nederlandse Onderzoekschool voor Bestuurskunde (NOB)

Netherlands Institute of Government (NIG)


Nederlandse Organisatie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek (TNO)

Netherlands Organization for Applied Scientific Research


Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Netherlands Organization for Scientific Research


Nederlandse Taalunie

Dutch Language Union


neveninkomsten

additional income


niet aanwezig

not available


niet toegestaan

not allowed


niet uitleenbaar

reference only


niet-uitleenbaar

not for loan


nieuwbouw locatie

new development


Nieuwjaardag

New Year’s Day


niveau

level


niveauomschrijving

description of level


NIWI, Nederlandse Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten

Netherlands Institute for Scientific Information Services


NOB, Nederlandse Onderzoekschool voor Bestuurskunde

Netherlands Institute of Government (NIG)


nominale cursusduur

official length of a course


noodfonds

emergency fund


noodzakelijke voorkennis

required prescience


normatieve evaluatie

norm-referenced evaluation


normbetrekking

full-time appointment


normblad

standard specification


nota

memorandum


notulen

minutes


numerus fixus

admission quota, intake restriction


nummer (van een tijdschrift)

issue


nummer, oud (van een tijdschrift)

back issue


NVAO, Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie

NVAO, Accreditation Organization of the Netherlands and Flanders


NWO, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Netherlands Organization for Scientific Research


NWO, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

NWO, The Netherlands Organization for Scientific Research

O

OBP, ondersteunend en beheerspersoneel

administrative and support staff


OCTO, Onderzoekcentrum Toegepaste Onderwijskunde

Educational Science and Technology Research Centre


octrooischrift

patent specification


OCW, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ministry of Education, Culture and Science


oefenen

practise


oefening

exercise


OER, Onderwijs- en examenregeling

Education and Examination Regulations


OLC, opleidingscommissie

programme committee


omslag

cover


omvang van de aanstelling

work hours per week (formal)


omzettingstabel

conversion table


onbetaald verlof

unpaid leave


ondergetekende

undersigned


onderhoud

maintenance


ondernemende universiteit

entrepreneurial university


ondernemende

entrepreneurial


ondersteunend en beheerspersoneel (OBP)

administrative and support staff


ondersteunend personeel

support staff


ondersteuning

support


onderwerpscode

subject code


onderwerpsregister

subject index


onderwerpsrubrieken

subject categories


onderwijs (heel algemeen)

formal education


Onderwijs en Examen regeling

Education and Examination Regulations


Onderwijs en Examenregeling (OER)

Tuition and Examination Regulations


onderwijs en onderzoek

education and research


onderwijs en onderzoeksondersteuning

education and research support


onderwijs

education


onderwijsassistent

teaching assistant


onderwijsblok

course, module


onderwijs-CAO

collective agreement for the education sector


onderwijscommissie

education committee


onderwijscoördinator

education coordinator


onderwijseenheid

study unit


onderwijsgroep

tutorial group


onderwijskunde

educational science


onderwijskundig ontwerpen

educational design


Onderwijskundige Dienst

Educational Services


onderwijskundige medewerker

educational consultant


onderwijskundige meetmethoden en data-analyse

educational measurement and data analysis


onderwijskundige

educationalist


onderwijsmodel

educational model; teaching model


onderwijsondersteuning

educational support


onderwijsorganisatie en -management

educational organization and management


onderwijspeil

education level


onderwijsrendement

pass rate


onderwijssector

education sector


onderwijsstelsel

education system


onderwijsstijl

teaching style


onderwijstaken

teaching duties


onderwijsverslag

education report


onderwijsvoertaal

language of instruction


onderwijsvorm

teaching method


onderwijsvraag

demand for education


onderzoek programma

research programme


onderzoek

1. (ontelbaar zelfst nw.) research; 2. (niet-wetenschappelijk onderzoek) investigation, inquiry


Onderzoekcentrum Toegepaste Onderwijskunde (OCTO)

Educational Science and Technology Research Centre


onderzoeker

researcher; research scientist


onderzoeksassistent

research assistant


Onderzoekschool Integrale Productievernieuwing (IPV)

IPV Research School


OnderzoekSchool ProcesTechnologie (OSPT)

Research School in Process Technology (OSPT)


onderzoeksinstelling

research institute


onderzoeksmethode

research method


onderzoeksplan

research plan


Onderzoeksschool Engineering Mechanics

Graduate School Engineering Mechanics


onderzoeksschool

research school


onderzoeksverlof

sabbatical leave


onderzoeksvraag

research question


ongehuwd

single


ongewenst gedrag

unacceptable behaviour


ontheffing

exemption


ontslaan

1. (formal) dismiss, terminate employment; 2. (informal) fire


ontslag

dismissal, termination of employment (formal); fired (informal)


ontslaguitkeringen

redundancy payments


ontsluiting van de collectie

subject indexing


Ontwerp, Productie en Management (OPM)

Design, Production and Management (OPM)


ontwerpen en analyseren van mechanische structuren

design and analysis of mechanical systems


ontwerpen

design


ontwikkeling

development


onvoldoende

fail; unsatisfactory


op maat

tailor-made


opdracht

assignment


open opstelling

open stacks


openingstijden

opening hours


OpenUniversiteitNederland (OU)

Open Universiteit Nederland (OU)


opfriscursus

refresher course


opfrisverlof

sabbatical leave


opgaaf tegemoetkoming kinderopvang (formulier)

childcare allowance specification form


opleider

instructor


opleiding (school)

institute; school


opleiding van drie jaar

a three-year course


opleiding

educational programme


opleidingcoördinator

programme coordinator


opleidingsbestuur

programme board


opleidingscommissie (OLC)

programme committee


opleidingsdirecteur

programme director; director of education


opleidingsgegevens

educational qualifications


opleidingsspecifiek

programme-specific


opleidingsvarianten

educational specializations


opnieuw bekijken

review


opnieuw bestuderen

revise


opstelvraag

essay question


Optische Technieken (OT)

Optical Sciences (OT)


optische technieken

optical sciences


OPUT, Overlegorgaan Personeelsaken aan de UT

labour union at the UT


opzeggen

terminate; resign; give notice


opzegtermijn

period of notice


opzoeken

look up


oratie

inaugural lecture


ordemaatregelen

disciplinary measures


ordernummer

order number


OU, wetenschappelijke opleiding

degree programme


ouderdomspensioen

pension


oudere jaargang

back volumes


ouderschapsverlof

parental leave


overgangscursus

bridging course


overgangsproblematiek

transitional problems


overgangsregeling

transitional arrangement


overheidsbesluiten

government decrees


overheidspublicatie

government publication


overige bijdragen

other contributions


overige lasten

other expenditure


overlegcommissie

consultative committee


Overlegkamer voor Wetenschappelijk Onderwijs (WO-kamer)

University Education Consultative Committee


overlegorgaan

consultative body


overlegvergadering

discussion-meeting


overplaatsing

transfer


overschotvak

surplus subject


overstappen

transfer


Overwerk registratie

Overtime registration


overwerk

overtime


overwerktoelage

overtime allowance


overzicht

digest


overzichtsartikel

review article

P

P&O-adviseur

human resources advisor


PA&O, Personeel, Arbeid en Organisatie

Personnel Department


Paasdag, Eerst en Tweede

Easter Sunday and Easter Monday


paginanummer

page number


paginaverwijzing

page reference


paperback

paperback


papieren abonnement

hardcopy subscription


papierstoring

paper jam


parkeerplaats

car park


particuliere ziektekostenverzekering

private health insurance


pauze

break


pc/pc's

PC/PCs


pedagogiek

pedagogy, educational theory


peildatum

reference date


peilingonderzoek

survey


pensioenpremies

pension contributions


periodiek

incremental salary increase


periodieke salarisverhoging

incremental progression


Personeel en Organisatie (P&O)

Human Resources Management


personeel en organisatie

human resources


personeel

personnel


personeelsafdeling

human resources department


personeelsbeleid

human resources management


personeelsbeoordeling

assessment interview


personeelsconsulent

human resources advisor/officer


personeelsraad

staff council


personeelsvergadering

staff meeting


personeelswerving

staff recruitment


personeelszorg afdeling

human resources department


Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP)

Personal Development Plan


persoonlijke gegevens

personal details


persoonsgegevens

personal details


persoonsgegevens

personal information


perspectiefgarantie (in context over salaris)

guaranteed salary development perspective


PGO, Probleem Gestuurd Onderwijs

Problem-Based Learning


pinetum

pinery


plaats van uitgave

place of publication


plaatsing

admission


plaatsingscontract

placement contract


plaatsvervangend voorzitter

deputy chairperson


plagiaat

plagiarism


plank

shelf


Planning en Control

Planning and Control


plattegrond

1. (building interior) plan; 2. (campus, streets, land) map


Polymeerchemie en Biomaterialen (PBM)

Polymer Chemistry and Biomaterials (PBM)


POP, Persoonlijk OntwikkelingsPlan

Personal Development Plan


portiersloge

reception desk


post-academisch onderwijs

postgraduate education


postadres

postal address


postcode

postcode (UK); zipcode (USA)


postdoctoraal onderwijs

postgraduate education


postkamer

mailroom


postvak

mail box


practicum

practical


praktijkexamen

practical examination


praktijkonderwijs (PRO)

practical training


premies volksverzekeringen

national insurance contributions


presentiebibliotheek

reference library


presentielijst

attendance roll


prestatiebeurs

performance-related grant


prestatieniveau

achievement level


prestatienorm

performance standard


primair onderwijs (PO)

primary education


Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO)

problem-based learning


procescoördinator

process coordinator


proceskunde

process science


procestechnologie en management

process engineering and management


procestechnologie

process engineering


productie- en ontwerptechniek

production and design engineering


productie- en operationeel management

production and operations management


proefcollege

trial lecture


proefperiode

trial period


proefproject

pilot project


proefschrift

doctoral thesis, PhD thesis


proeftijd

probation period


prof. dr. Achternaam

Prof Last Name, PhD


prof. dr. ir. Achternaam

Prof Last Name, PhD MSc (or ME, as appropriate)


professionalisering medewerkers

staff professional development


professionalisering

professional development


profiel

profile


programma

programme (3 year bachelor’s programme, 2 year master’s programme)


Project- en Bedrijfsbureau

Project and Corporate Office


Project- en urenregistratie (TAS)

Project and time registration (TAS)


projectleider

project leader


projectmanager

project manager


projectmatige aanpak

project-based


projectonderwijs (PLE)

project-led education (PLE)


promotie

doctoral degree defence and ceremony, PhD defence


promotie-eis

prerequisite for a doctoral degree


promotor

thesis supervisor


promovendi

doctoral candidates


promovendicommissie

doctoral degree committee


promovendus

doctoral degree candidate, doctorate candidate, PhD candidate


promoveren

obtain a doctoral degree


propedeuse

‘propedeuse’, first year certificate of a bachelor degree programme, foundation year


propedeuse

foundation course


propedeutisch HBO getuigschrift

first-year certificate of higher professional education


propedeutisch MBO getuigschrift

first-year certificate of senior secondary vocational education


propedeutisch WO getuigschrift

first-year certificate of academic higher education; first-year certificate of university education


psychologie

psychology


psychologisch testassistent

psychological testing assistant


publicatiebord

noticeboard


punt

mark, grade

Q

quantumelektronica

quantum electronics

R

raad van advies

board of trustees


raad van toezicht

supervisory board


raad van toezicht

supervisory council


Raadplegen adressen medewerkers (RAM)

seek staff address


Raadplegen adressen studenten (RATS)

seek student address


raadplegen

read a file; consult a book


Radboud Universiteit Nijmegen (RU)

Radboud University Nijmegen (RU)


reader

course material


recht van beklag

right of complaint


rechtspositie

legal status


rector magnificus

rector magnificus, vice-chancellor


redacteur

editor


regel

line


regeling derde tentamenpoging

third examination rule


Regeling Ziekte- en Arbeidsongeschiktheid Nederlandse Universiteiten

Sickness and Disability Regulations of the Dutch Universities


Regeltechniek

Control Engineering


register

index


Registratie buitenland en reisverzekeringen

International registration and travel insurance


Registratie UT-netwerkaansluitingen (RUN)

Registration UT-network connections (RUN)


registreren

register


reguliere student

bachelor's or master's student (not an exchange student)


Reisdeclaraties binnenland (RRVD)

Travel expenses within the Netherlands (RRVD)


Reisverklaring OV

Travel declaration OV


relatiebeheer

external relations


remediërend onderwijs

remedial teaching


reologie

rheology


Repetitive Strain Injury (RSI)

Repetitive Strain Injury (RSI)


reserveren

reserve


Reserveringsbureau UT

Reservations Office


restitutie collegegeld

refund of tuition fees


restitutie

refund


restitutie

reimbursement


richtlijnen

guidelines


rijbewijs

driver's licence


Rijksuniversiteit Groningen (RuG)

University of Groningen (RuG)


roepnaam

preferred name


Roessingh, het

Roessingh, the (rehabilitation centre)


rondleiding

guided tour


rooster

timetable


rouwtijd verlof

bereavement leave


RSI, Repetitive Strain Injury

RSI, Repetitive Strain Injury

S

sabbatsverlof

sabbatical leave


salaris

salary


salarisgarantie

salary guarantee


salarisindicatie

salary scale


salarisinschaling

salary scaling


salarisoverzicht

payslip


salarisschaal

salary scale


salaristabellen

salary tables


salaristechnische dienstverlening

salary department


salaristrede

salary step


salarisverhoging

salary increase; increment


samenvatting

abstract


samenwonend

living together


Santar

Santar


schaal

scale


schaaltrede

step on the salary scale


schaalvergroting

increase in scale; expansion


schadevergoeding

compensation


scheefgegroeid

skewed


schema

1.(voorstelling) diagram; 2. plan; 3. schedule


Scholarship Office

Scholarship Office


schoonmaakmedewerker

cleaner


schriftelijk examen

written examination


schuifbalk

scroll bar


scriptie

thesis; master's thesis


scriptiedossier

academic paper dossier


secretaresse

secretary


secretariaat

secretary's office


seksuele intimidatie

sexual harassment


selectiecommissie

selection committee


semester

semester


Servicecentrum Bibliotheek & Archief

Library and Archive Service Centre


Servicecentrum Facilitair Bedrijf (FB)

Facilities Service Centre


Servicecentrum Wetenschappelijke Informatie

Service Centre for Scientific Information


servicecentrum

service centre


signatuur

call number


Sinterklaas (5 December)

Saint Nicholas’s Day (5 December)


slagboom

barrier


slagingspercentage

pass rate


slotbepaling

final clause


sociale verzekeringen

social insurance


sociale ziektekostenverzekeraar

social health insurance company


SoFi-nummer

tax and social security number


software engineering en theoretische informatica

software engineering and theoretical computer science


sollicitant

applicant


sollicitatie

application


sollicitatiebrief

letter of application


sollicitatiegesprek

job interview


solliciteren

apply for a job


spaarloonregeling

salary savings scheme


spaarverlof

accumulated leave


spatiebalk

space bar


SPe studentplein

SPe Student Chaplaincy


specialisatie

specialization


speerpunt

spearhead


Speerpuntinstituten

Spearhead Institutes


Sportcentrum

Sports Centre


sportdocent

sports instructor


spreekuren

open office hours, no appointment needed


stage lopen

do an internship


stage

internship


stagecoördinator

internship coordinator


stageperiode

internship period


stageplaats

work placement


stagevergoeding

internship compensation


stagiaire

student on an internship; intern


standplaats

work location


standplaatsgebied

work location area


Stichting Faculty Club

Faculty Club


Stichting Pensioenfond ABP

ABP Pension Fund


Stichting Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs (USZO)

Benefits Agency for the Public Service and Education Sector


stichting

foundation


stille studieruimte

silent study area


stiltelokaal

quiet room


stimuleren

encourage, promote,


stimuleringsfonds

promotion fund


Stimuleringsprogramma voor Internationalisering van het Nederlandse Hoger Onderwijs (STIR)

Internationalization of Dutch Higher Education Promotion Programme


STIR, Stimuleringsprogramma voor Internationalisering van het Nederlandse Hoger Onderwijs

Internationalization of Dutch Higher Education Promotion Programme


stochastiek en operationele research

stochastic and operation research


Stochastische Systeem- en Signaaltheorie (SST)

Stochastic System and Signal Theory (SST)


stoomcursus

crash course


storing

malfunction


strategische communicatie in en tussen organisaties

strategic communication for government, trade and industry


structuurplan

restructuring plan


structuurrapport

structure report


studeerbaarheid

feasibility of education programme


Student & Onderwijs Servicecentrum

Student and Education Service Centre


Student Activiteiten- en Campus

Student Activities and Campus


Student en Onderwijs Begeleiding (S&OB)

Student and Education Counselling


Student en Onderwijs Servicecentrum (S&O)

Student and Education Service Centre


Student en Onderwijsadministratie (S&OA)

Student and Education Administration


Student- en Onderwijszaken

Student and Education Guidance


student-assistent

student assistant; research assistant


Studentbegeleiding

Student Counseling


Studenten en onderwijsadministratie (S&OA)

Student and Education Administration


Studenten Inschrijfsysteem (ISIS)

Student admissionsystem (ISIS)


Studenten Mobiliteit Systeem (SMS)

Student Mobility System (SMS)


Studentenactiviten- en campus (SA&C)

Student Activities and Campus


studentenbegeleiding

student counselling


studentendecaan

student counsellor


studentenflat

hall of residence


studentenfractie

student party


studentenhuisvesting

student accommodation


studentenpopulatie

student body


studentenpsycholoog

student psychologists


studentenraad

student council


studentenstatuut

students’ charter


studentenstop

admission quota, intake restriction


studentenuitwisseling

student exchange


studentenuitwisselingsprogramma

student exchange programme


studentenvakbond

student union


studentenvereniging

student association


studentenvertegenwoordiging

student representation


studentenvoorzieningen

student facilities


studentenwerkplek

student workplace


studentenwoningen

student residences


studentgerichte ondersteuning

student support


studie na een bachelor degree

postgraduate


studie voor een bachelor degree

undergraduate


studieadres

address while studying


studie-advies

study advice


studieadviseur

study adviser


studiebegeleider

1 (algemeen) student counsellor, 2 (inhoudelijk) tutor


studiebegeleiding op maat

Custom-made tutoring


studiebegeleiding

1 (algemeen) student guidance, 2 (inhoudelijk) tutoring


studiebelastingpunt

course credit


studiebeurs

1 (voor alle student) grant, 2 individual toegekend op grond van talent) scholarship


studiebeurzenstelsel

student financial aid system


studiebijeenkomst

workshop, seminar


studieboek

textbook


studiecel

study room


studiecentrum

study centre


studiedag

one-day seminar


studieduur

course duration


studiefaciliteiten

study facilities


studiefinanciering

Dutch student grant; Dutch student loan


studiefinanciering

financial assistance for students


studiegids

programme guide, prospectus (not study guide)


studiehouding

attitude towards studying


Studie-informatiecentrum

Study Information Centre


studiejaar

academic year


studiekeuze

study choice


studiekiezers

prospective students


studiekosten

study costs


studielast

study workload


studielening

student loan


studiemethode

method of study


studieonderdeel

unit of study


studieoverzicht

study report


studieplek

study area


studieprofiel

student record


studiepunt

1. course credit; 2. ECTS credit


studiepuntsysteem

course credit system


studiereis

study tour


studieresultaten

course results


studierichting

1. (opleiding) discipline, subject; 2. (afdeling van onderwijsinstelling) department


studierichtingscommissie

subject committee; education committee


studierichtingsleider

head of department


studieruimte

study area


studiestaker

drop-out


studietempo

pace of study


studievaardigheden

study skills


studieverlof

1. (days or weeks) study leave; 2. (months or years) sabbatical


studievertraging

study delay


studievoorlichting

study information


studievoortgang

study progress


studievoortgangscontrole

monitoring students’ progress


studievoortgangsnorm

study progress standard


studievoortgangsregistratie

registration of students’ progress


subsidies

1. (onderwijs) grants


supergeleiders

super conductors


Supramoleculaire Chemie en Technologie (SMCT)

Supramolecular Chemistry and Technology (SMCT)


supramoleculaire chemie en technologie

supramoleclar chemistry and engineering


surveillant

examination supervisor


sustainable energy technology

sustainable energy technology


syllabus

1. (verdeling van de leerstof) curriculum; 2. (materiaal bij een cursus) course material


systeem- en besturingstheorie

systems and control theory


Systeem-, Signaal- en Besturingstheorie (SSB)

Systems, Signals and Control Group


systeembeheer

systems management


systeemprogrammatuur en -architectuur

systems programming and architecture


systematische catalogus

classified catalogue


systematische code

classification code


systematische wijsbegeerte

philosophy

T

taakgericht

task-based (methode)


taal van het onderwijs

language of tuition


taalbeheersing

language proficiency


TaalCoördinatiePunt (TCP)

Language Centre


taaleis

language requirement


taalondersteuning

language support


taalvaardigheden

language skills


taalvaardigheid

language proficiency


taalvaardigheidsdoel

target language skills


taalvaardigheidsniveau

language proficiency level


te laat

overdue


teamleider

team leader


Techniek Ontwerp & Maatschappij (TOM)

Engineering, Design and Society (TOM)


techniek

engineering and technology


technisch bedrijfskunde

industrial engineering and management


technisch personeel

technicians


technische bestuurskunde

public administration and technology


technische geneeskunde

technical medicine


technische informatica

computer science


Technische Mechanica (TM)

Applied Mechanics


technische mechanica en tribologie

applied mechanics and tribology


technische natuurkunde

applied physics


Technische Natuurwetenschappen (TNW)

Science and Technology, Faculty of


technische optica

applied optics


Technische Stromingsleer (TS)

Engineering Fluid Dynamics


technische universiteit

technical university


Technische Universiteit Delft (TU Delft)

Delft University of Technology (TU Delft)


Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

Eindhoven University of Technology (TU/e)


technische wetenschappen

engineering sciences


technische wiskunde

applied mathematics


technologie en management

technology and management


technologisch ontwerper

design engineer


Technologische Topinstitiuten

top technical institutes


tegemoetkoming in studiekosten

study costs allowance


tegemoetkoming

allowance


Tel, telefoonnummer

Tel, telephone number


tele-educatie

distance education


telefonisch spreekuur

available by telephone


telefonist

operator


telefoonnummer (Tel)

telephone number (Tel)


tele-informatica en open systemen

teleinformatics and open systems


telematica

telematics


tempobeurs

progress-related grant


Tennispark

Tennis Park


tentamen

exam


tentamenbriefje

result notification


Tentamencijfers (TOST)

Exam marks (TOST)


tentamenperiode

exam period


Tentamenrooster en inschrijvingen (TAST)

Exam timetables and registration (TAST)


ter inzage

reference only


termijn (mbt betaling)

instalment


terrein (wetenschappelijk)

field


tertiair onderwijs

tertiary education


terugbrengen

return


terugkoppeling

feedback


test

test


tewerkstellingsvergunning (TWV)

work permit


Textieltechnologie

Textile Technology (TXT)


theorie van de vastestoffysica

theoretical physics


theorie van de vloeistoffysica

theoretical physics of fluid systems


theoriecomponent

theoretical component


theoriemodule

theoretical module


Thermische Werktuigbouwkunde (THW)

Thermal Engineering


Thermo-chemische conversie van Biomassa

Thermo-Chemical Conversion of Biomass (TCCB)


thuisadres

home address


thuisstudie

distance learning


tijdelijke aanstelling

temporary appointment


tijdelijke aanstelling

temporary position


tijdelijke benoeming

temporary position


Tijdelijke Ondernemers Plaats, TOP

temporary contracted position


Tijdelijke registratie accounts (TRA)

Temporary registration internet access (TRA)


tijdschrift

1. journal; 2. periodical; 3. magazine


tijdschrijven

time keeping


Tissue Regeneration (TR)

Tissue Regeneration (TR)


titel

1. title; 2. degree held


titelpagina

title page


titels

degrees held


titulatuur

titles


TNO, Nederlandse Organisatie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek

Netherlands Organization for Applied Scientific Research


TNW, Technische Natuurwetenschappen

Faculty of Science and Technology


toegepast onderzoek der materie/materiaalkunde

materials research


toegepast onderzoek

applied research


toegepaste analyse

applied analysis


toegepaste communicatiewetenschap

applied communication science


toegepaste taalkunde

applied linguistics


toegepaste wiskunde

applied mathematics


toegestaan

allowed


toehoorder

auditor


toehoorder

non-examination student


toelage

1. (studiebeurs) grant; 2. (toeslag) bonus


toelating

admission


toelatingprocedure

admission procedure


toelatingsbeleid

admission policy


toelatingscommissie

admission board


toelatingseis

admission requirement


toelatingsexamen

entrance examination


toelatingsselectie

selective admission


toelatingsvoorwaarden

admission requirements


toeleiding tot

preparation for


toelichting

explanatory notes


toepassingvraag

application question


toestaan

allow; permit


toestel(nummer)

extension


toets (tentamen/examen) afnemen

hold an examination


toets (tentamen/examen) maken (door studenten)

sit an examination, take an examination


toets (tentamen/examen) opstellen

1. (ontwerpen) write an examination; 2. (een plaats geven) set an examination


toets resultaat

test results


toets

1. test 2. keyboard key


toetsing

assessment


toetsingvorm

test format


toetsinstrument

test instrument


toetsprestaties

test scores


toezicht

supervision


toezichthouder

supervisor


toezwaaier

transfer student


toga

gown


tolk

interpreter


tonen

show; display


TOP, Tijdelijke Ondernemers Plaats

temporary contracted position


toponderzoekschool

top research institute


topsporters

top sports people


tourniquet

turn style


trainingaanbod

courses available


trainingopbouw

course structure


traject

specialization track


trajectbegeleiding

guidance


transductietechniek en materiaalkunde

transduction technology and materials science


Treasury

Treasury


trefwoord

keyword


trefwoordencatalogus

subject catalogue, keyword catalogue


trefwoordenregister

subject index


tropenrooster

work hours in hot weather conditions


TSM Business School

TSM Business School


tussendoelen

intermediate targets


tussentijds examen

interim exam


tussenuur

free period


tweede fase

postgraduate


tweede geldstroom

indirect government funding


Tweede Kerstdag

Boxing Day


Tweede Passdag

Easter Monday


Tweede Pinksterdag

Whit Monday


tweede taal

second language


tweedetaalverwerving

second language acquisition


tweedetalig

bilingual


Twente Institute of Mechanics

Twente Institute of Mechanics (TIM)


Twente Student Review

Twente Student Review


TWV, tewerkstellingsvergunning

work permit

U

UB Acquisitions

UB Acquisitions


UB Trefwoorden

UB Trefwoorden


UFO, Universitair Functie Ordenen

University Job Classification


uitgang

exit


uitgeleend

on loan


uitgever

publisher


uitkering

benefit


uitleenbaar

lendable


uitleenbalie

lending desk


uitleenbeleid

lending policy


uitleensysteem

lending system


uitleentermijn

loan period


uitleenvoorwaarden

lending conditions


uitleggen

explain


uitlenen

borrow


uitreiken

award


uitschrijven; zich uitschrijven

terminate registration, deregister


uitstromer

1. school-leaver; 2. graduate


uitstroom

number of graduates


uittesten

pilot, trial


uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)

a certificate of residence from the local government


uitvallen

drop out


uitvaller

dropout


uitvoering binnen werktijd

complete during working hours


uitvoering buiten werktijd

complete outside working hours


uitwisselingsprogramma

exchange programme


uitwisselingsstudent

exchange student


uitzonderlijke prestatie

exceptional performance


Unionbar

Union Bar


Unionshop

Union Shop


universitair docent

lecturer (UK); assistant professor (USA)


Universitair Functie Ordenen (UFO)

Universitair Functie Ordenen (UFO)


Universitair Functie Ordenen (UFO)

University Job Classification


universitair hoofddocent

senior lecturer (UK); associate professor (USA)


universitair onderwijs

university education


universitair systeem van functieordenen

university system for job classification


universitaire lerarenopleiding

1. postgraduate teacher training courses; 2. postgraduate teacher training department


Universiteit Leiden

Leiden University


Universiteit Maastricht (UM)

Maastricht University (UM)


Universiteit Twente (UT)

University of Twente (UT)


Universiteit Utrecht (UU)

Utrecht University (UU)


Universiteit van Amsterdam (UvA)

University of Amsterdam (UvA)


Universiteit van Tilburg (UvT)

Tilburg University (UvT)


universiteit

university


universiteitsbestuur

university authorities


universiteitsblad

university newspaper


Universiteitsraad (URaad)

University Council


URaad, Universiteitsraad

University Council


USZO, Stichting Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs

Benefits Agency for the Public Service and Education Sector


UT Telefoongids

UT Phone Book


UT, Universiteit Twente

UT, University of Twente


UT-onderzoekscholen

UT research institutes


uurrooster

timetable


uurtarief

hourly rate


vaardigheden

skills

V

vacature

vacancy


vak

1. (beroep) occupation; 2. (schoolvak) subject


vakantie verlof

annual leave, holiday leave


vakantiebijslag

holiday bonus


vakbond

trade union


vakbondsafvaardiging

union delegation


vakcentrale

federation of trade unions


vakdidactiek

teaching method


vakgebied

1. (wetenschap) discipline, field of study; 2. (schoolvak) subject area


vakgebonden

subject-related


vakgroep

department


vakgroepcoördinator

department coordinator


vakgroepwerking

department collaboration


Vakinformatie (VIST)

Course information (VIST)


vakinhoud

subject matter, curriculum


vakkenaanbod

programmes available; courses available


vakkenintegratie

subject integration


vakkennis

expertise


vakkenpakketeisen

subject combination requirements


vakkeuze

choice of course options


vakliteratuur

literature


vakopleiding

vocational training


valorisatie

commercial knowledge transfer


variabele werktijden

flexible working hours


vaste aanstelling

permanent appointment


vaste benoeming

permanent appointment


Vastestoffysica (VSF)

Solid State Physics (SSP)


vastgoed

land and buildings


Vastgoedgroep Drienerlo (VGD)

Real Estate Department (VGD)


VBO, voorbereidend beroepsonderwijs

pre-vocational education


VBO, voorbereidend hoger onderwijs

pre-higher education


veelomvattend

comprehensive


veeltaligheid

multilingual


veiligheidsbeleid

safety policy


veiligheidsplan

safety plan


veiligheidsstudies

study of public safety


verantwoordelijkheden

responsibilities


verantwoording

accountability


verblijfadres

residential address


verblijfsdocument

residence permit


verblijfsduur

duration of study


verblijfsvergunning

residence permit


verborgen curriculum

hidden curriculum


verdediging van een proefschrift

thesis defence


verdieping

floor


Verenigde Sectorwerkgevers Overheid (VSO)

Association of Public Sector Employers


Vereniging van Samenwerkende Landelijke Pedagogische Centra (VSLPC)

Association of National Educational Advisory Centres


Vereniging van Samenwerkende Universiteiten (VSNU)

Association of Universities of the Netherlands


Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR)

Association for Educational Research


vereniging

association


vergelijkende pedagogiek

comparative education


vergoedingsregelingen

reimbursement regulations


verhuiskosten

relocation expenses


verhuiskostenvergoeding

compensation for relocation expenses


verhuisplicht

compulsory relocation


Verkeer, Vervoer en Ruimte (VVR)

Centre for Transport Studies


verklaring tweede werkgever

written statement from second employer


verkorte leerroute

fast-track programme


verkorte procedure

fast-track procedure


verlengde brugperiode

extended transition period


verlengen

renew (books); extend (contracts, deadlines)


Verlening account derden (VAD)

extend UT account (VAD)


verlof wegens familieomstandigheden

compassionate leave


verlof

leave


verlofregeling

leave regulations


Verlofregistratie

leave registration


verlofuren

hours of leave


verplicht blok

compulsory module


verplicht onderwijsblok

compulsory education module


verplicht vak

compulsory subject


verplichte literatuur

compulsory reading


Verplichte voorkennis

compulsory prescience


verplichte ziekenfondsverzekering

compulsory health insurance


versnelde opleiding

fast-track programme


vertakt programma

branched programme


vertaler

translator


vertraging

delay


vertrouwenspersoon

confidential advisor


vervanger

substitute teacher


vervangingskosten

replacement costs


vervolgcursus

follow-up course


vervolgonderwijs

1. further education; 2. postgraduate education


vervolgopleiding

1. further education course; 2. postgraduate course


vervroegd pensioen

early retirement


verwijderen

expel, permanently exclude


verwijzing

reference


verzorgingsverlof

parental leave


verzuim

absence


Vestingbar

Vesting Bar


VGD, Vastgoedgroep Drienerlo

VGD, Real Estate Group Drienerlo


VHBO, voorbereidend hoger beroepsonderwijs

pre-higher professional education


vice-voorzitter

vice-president


virtuele balie

virtual desk


virtuele uitzendbureau (UT-Flex)

virtual temp agency (UT-Flex)


Visa Office

Visa Office


visitatie

1. review; 2. external review


visitatiecommissie

review committee


visum

visa


Vloeistoffysica (VLF)

Physics of Fluids (POF)


VMBO, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

pre-vocational secondary education


VO, voortgezet onderwijs

secondary education


voetnoot

footnote


voetpad

1. (urban) pavement; 2. (rural) footpath


voldoende

1. pass; 2. sufficient


volksuniversiteit

adult education institute


voltijd opleiding

full-time study programme


voltijd student

full-time student


voltijds

full-time


vooraanmelding

preliminary enrolment


vooraanmeldingscijfers

preliminary enrolment figures


voorbereidend beroepsonderwijs (VBO)

pre-vocational education


voorbereidend hoger beroepsonderwijs (VHBO)

pre-vocational secondary education


voorbereidend hoger onderwijs (VHO)

pre-higher education


voorbereidend jaar

preparatory year


voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VBMO)

pre-vocational secondary education


voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO)

pre-university education


voorgenomen besluit

proposed decision


voorgeschreven vak

compulsory subject


voorgezette opleiding

1. advanced course; 2. postgraduate course


voorjaarvakantie

spring holiday


voorletters

initials


voorlichting

information


voorlichtingsdag

information day


voornaam

first name


vooropleiding

previous education


vooropleidingseisen

prerequisites


voortgang

progress


voortgangstoets

progress test


voortgezet onderwijs (VO)

secondary education


Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)

pre-university education


voortijdig ontslag

premature dismissal


voortoets

pre-test


vooruitstrevend

progressive


voorvoegsel

prefix


voorwaardelijke basisbeurs

provisional basic grant


voorwaardelijke financiering

conditional finance


voorwaardelijke lening

provisional loan


voorwaardelijke toelating

conditional admission


voorzitter capaciteitsgroep

chair of the capacity group


voorzitter van de Universiteitsraad

Chair of the University Council; President of the University Council


voorzitter van het College van Bestuur

Chair of Executive Board; President of Executive Board


voorzitter

president


VOR, Vereniging voor Onderwijsresearch

Association for Educational Research


vormingsaanbod

available courses


VO-school

secondary school


vraag naar onderwijs

demand for education


vragen stellen

questioning


vrij deel

optional courses


vrijaf

free time


vrije dag

day off


vrije tijd

leisure time


Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

VU University Amsterdam


vrijekeuzevak

optional subject; elective


Vrijhof Cultuurcentrum

Vrijhof Culture Centre


vrijstelling

exemption


vrijstellingenbesluit

exemption decision


vrijwillige verzekering

voluntary insurance


VSLPC, Vereniging van Samenwerkende Landelijke Pedagogische Centra

Association of National Educational Advisory Centres


VSNU, Vereniging van Samenwerkende Universiteiten

Association of Universities of the Netherlands


VSO, Verenigde Sectorwerkgevers Overheid

Association of Public Sector Employers


VUT-regeling

early retirement scheme

W

waarderen van diploma's

evaluation of qualifications


waardering en beloning

compensation and remuneration


wachtgeld

redundancy pay


wachtwoord

password


Wageningen Universiteit (WU)

Wageningen University (WU)


WAO, Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Disability Act


WAO-uitkering

disability benefit


warmte- en stromingsleer

fluid dynamics and heat transfer


Waterbeheer (WEM)

Water Engineering and Management


waterhuishouding and milieu

management of water and the environment


Webformulieren servicedesk (WHO)

Webforms servicedesk (WHO)


werkbaas

supervisor


werkcollege

tutorial


werkdruk

workload


werkervaring

professional experience


werkgever

employer


werkgeversbijdrage

employer's contribution


Werkloosheidswet (WW)

Unemployment Act (WW)


werknemer

employee


werkplek

workplace


werkstuk

assignment


werktijd

work hours


Werktuigbouwkunde (WB)

Mechanical Engineering (WB)


Werktuigbouwkundige Automatisering en Mechatronica (WA)

Mechanical Automation and Mechatronics


werktuigbouwkundige automatisering

mechanical automation


werkvorm

teaching method


werving

recruitment


wervingsbeleid

recruitment policy


Wet Arbeid en Zorg

Work and Care Act


Wet bescherming persoonsgegevens

Personal Data Protection Act


Wet Kinderopvang

Childcare Act


Wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie

University Government (Modernization) Act


Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

Disability Act


Wet op de Studiefinanciering

Student Finance Act


Wet op het Hoger Onderwijs en Onderzoek (WHOO)

Higher Education and Research Act


Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW)

Higher Education and Research Act


Wet op het wetenschappelijk Onderwijs

University Education Act


Wet Tegemoetkoming Studiekosten

Study Cost Allowances Act


Wet Tweefasestructuur

University Education (Two-tier System) Act


wetenschap en technologie in de samenleving

science, technology and society


wetenschappelijk directeur

scientific director


wetenschappelijk medewerker

academic staff (member)


wetenschappelijk onderwijs (WO)

university education


wetenschappelijk onderzoek

1. scientific research; 2. academic research


wetenschappelijk ontwerper

design engineer


wetenschappelijk personeel

academic staff


wetenschappelijk tijdschrift

academic journal


wetenschappelijke opleiding (OU)

degree programme


wetenschappelijke staf

academic staff


wetenschapper

1. scientist; 2. academic; 3. researcher


wetenschaps- en techniekgeschiedenis

history of science and technology


wetenschapscommissie

academic committee


Wetenschapswinkel (WeWi)

Science Shop (WeWi)


wettelijk collegegeld hoog

statutory tuition fee, high rate


wettelijk collegegeld laag

statutory tuition fee, low rate


WeWi, Wetenschapswinkel

WeWi, Science Shop


WHOO, Wet op het Hoger Onderwijs en Onderzoek

Higher Education and Research Act


WHW, Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Higher Education and Scientific Research Act


WHW, Wet op Hoger onderwijs and Wetenschappelijk onderzoek

Higher Education and Research Act


wijsbegeerte en maatschappijwetenschappen

philosophy and social sciences


wijsbegeerte en moraalwetenschappen

philosophy and ethics


wijsbegeerte van wetenschap, techniek en samenleving

philosophy of science, technology and society


wijsbegeerte

philosophy


windpark

wind park


winkelcentrum

shopping centre


wiskunde

mathematics


Wiskundige Systeem- en Besturingstheorie (WSB)

Mathematical System and Control Theory (MSCT)


wisselen

change


wisselwerking

interaction


WO getuigschrift

university degree (certificate )


WO, wetenschappelijk onderwijs

university education


WO-kamer, Overlegkamer voor Wetenschappelijk Onderwijs

University Education Consultative Committee


woon- en werkverkeer

commute


woonplaats

city, town, place of residence


woordblind

dyslexic

Z

zakpercentage

failure rate


zelfanalyse

self-evaluation, internal evaluation


zelfevaluatie

self-evaluation, internal evaluation


zelfontdekkend

discovery learning


zelfstandig leren

independent learning


zelfstudie

independent study


zelfstudiemateriaal

independent learning material


ziekmelden

phone in sick


ziektekosten

medical expenses


ziektekostenverzekering

health insurance


ziekteverlof

sick leave


ziekteverzuim

unexplained absence


zittenblijven

repeat a year


zoekactie

search operation


zoekset

result set


zoeksleutel

search key


zoekterm

search word


zomercursus

summer course


zorgtoeslag

healthcare allowance


zorgverlof

personal leave


Zorgverzekeringswet

Health Insurance Act


zuiver wetenschappelijk onderzoek

pure research


zwangerschapsverlof

maternity leave


zwembad

swimming pool