Uitnodiging Algemene Ledenvergadering UT Kring

Bij deze wordt u van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van de UT-Kring.

Datum:     21 november 2017
Aanvang:   Inloop  12.30 - 12.45 uur met een broodje, koffie/thee
Start van de vergadering: 12.45 uur
Sluiting van de vergdering: 14.00 uur
Plaats:    Boerderij Bosch

 

Agenda
1                    Opening
2                    Mededelingen
3                    Jaarverslag
4                    Financieel verslag
5                    Kascommissie
6                    Benoeming nieuwe kascommissie
7                    Dechargeren penningmeester
8                    Begroting
9                    Aftreden:

Aftredend: Frank Snels (voorzitter) niet herkiesbaar.
Frank Snels, de huidige voorzitter van de vereniging, heeft laten weten te willen terugtreden als voorzitter. Het bestuur stelt voor in de daardoor ontstane vacature te voorzien door de benoeming van Dirk de Groot. Dirk is werkzaam bij de faculteit EWI als contractmanager en is een actief lid van de UT-Kring. Dirk heeft verklaard zijn kandidatuur voor het voorzitterschap te aanvaarden.

Tegenkandidaten kunnen gesteld worden door ten minste 25 leden. De kandidaatstelling moet ten minste uiterlijk twee maal 24 uur voor de aanvang der vergadering schriftelijk bij de secretaris worden ingediend, tezamen met een verklaring waaruit blijkt dat betrokkene de kandidatuur aanvaardt.

Herbenoeming van het  bestuurslid Anita van Dijk (penningmeester)
Het bestuur stelt voor haar onmiddellijk te herbenoemen. Zij heeft  verklaard een herbenoeming voor een nieuwe termijn van twee jaar te zullen aanvaarden.”

10                Rondvraag
11                Sluiting

De financiële stukken  kunnen worden ingezien op: 
maandag 13 en dinsdag 14 november a.s. van 12.00 – 13.00 uur in de Spiegel kamer 604.