UT-Kring

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 13 oktober 2015.

Aanwezig: 15 leden en het voltallige UTK bestuur.

Opening:

Frank heet alle aanwezigen welkom en geeft aan dat agendapunt 10, het huishoudelijk reglement niet zal worden behandeld, daarvoor in de plaats komt de verdeling van subsidiegelden.

Mededelingen:

Michiel geeft een toelichting op de vondst van het geweer van boer Bosch. 20 oktober om 15.45 uur wordt het geweer aangeboden.

Notulen:

De notulen worden vastgesteld.

Jaarverslag:

Er is een verzoek om het volgende jaar het aantal deelnemers per activiteit vermelden.

Het ledenaantal is 1235 waarvan 825 UT kringleden en 410 GEWIS-leden. Het aantal GEWIS-leden is incl. ITC. Bij de UTK-leden zijn de ITC-leden niet opgenomen. Het ITC heeft een eigen personeelsvereniging. Samenvloeiing gaat er in de toekomst aankomen.

Financieel verslag:

Hoewel het niet het doel is, is het jaar met een positief resultaat afgesloten. Bioscoopkaarten zijn zeer goed verkocht. Afschrijving: inventaris is nagekeken en een aantal zaken zijn niet meer aanwezig en op dit jaar afgeschreven. De subsidie is van 25.000 naar 20.000 gegaan. Personeelskosten: dit personeelskosten voor Trudie voor activiteiten in Boerderij Bosch. De bijdragen voor lustrumviering zijn afgeschaft. De gereserveerde gelden moet nog nader worden bekeken.

Kascommissie:

Dirk de Groot geeft aan dat de controle is uitgevoerd op 19 september j.l. De kascommissie heeft de stukken goedgekeurd en de penning wordt gedechargeerd.

Nieuwe kascommissie:

Jan Freerk Popma

Cees van Vilsteren

Paul Benneworth (reservelid)

Begroting:

Anita geeft uitleg over de begroting. De subsidie van het CvB is verminderd. Er is een samenwerking met de gemeente Enschede m.b.t. de activiteiten. UTK-Kring en de sub-verenigingen moeten meer onder de aandacht van de personeelsleden worden gebracht. Het UT-nieuws kan hierbij een optie zijn. Discussie: wie zijn onze buitenleden, hoe gaan we ermee om en vooral de menselijke maat hanteren.

De begroting wordt vastgesteld.

Aftreden Josée Wesseler:

Trudie spreekt Josée toe en overhandigt een kadobon namens het bestuur, Frank overhandigt de bloemen. Ellen heeft zich kandidaat gesteld en stelt zich voor. Zij wasm al betrokken bij de diverse activiteiten en komt nu het bestuur versterken.

Subsidie-verdeling:

Het huidige voorstel zit nog niet helemaal goed in elkaar. De vraag aan de vergadering is: wat vinden de sub-verenigingen wel een goede regel. Discussie: De ene vereniging heeft hogere kosten dan de andere, dit moet duidelijk worden in de subsidie. Vaste kosten van de verenigingen in beeld brengen. Activiteiten en subsidie niet koppelen. Kosten als baanhuur en lessen verdisconteren in de subsidie.

Besloten wordt om de discussie verder te voeren met de voorzitters van de sub-verenigingen. Het bestuur gaat aan de slag met een nieuw voorstel en zal dit aan de voorzitters van de sub-verenigingen voorleggen.

Rondvraag:

Bankkosten sub-verenigingen: hoe kan dit handiger worden geregeld. Kunnen sub-verenigingen meeliften bij de KvK. Verzoek aan sub-verenigingen: kom met de exacte vragen en eventuele voorstellen het e.e.a. kan dan meegenomen worden in het overleg met voorzitters. Penningmeester gaat overleg plannen met de voorzitters van de sub-verengingen (actie UTK)

Engelstalige website? Dit kost veel extra werk. Bestuursleden zijn vrijwilligers en de tijd is beperkt. Er zal worden gekeken of we met de publiciteitskosten dit onderwerp mee kunnen nemen.