See ALV 2015

Verslag Algemene Ledenvergadering 2014

Verslag van de Algemene ledenvergadering van 18 november 2014.


Aanwezig: 15 UT-Kring/GEWIS-leden en het bestuur van de UT-Kring


1.Opening:

De voorzitter, Frank, opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.Mededelingen:

De penningmeester is onverwacht wegens ziekte gestopt en dat heeft de nodige problemen opgeleverd. Daardoor is er een jaar overgeslagen m.b.t. de ALV. Anita van Dijk is gevraagd voor ondersteuning. De overgang is zeer moeizaam verlopen i.v.m. de autorisaties bij de banken en de K.v.K.

3.Jaarverslag van 2012/2014:

Het verslag wordt goedgekeurd.

De notulen van de ALV van 2012 worden goedgekeurd.

4.Financieel verslag:

In het financiële verslag zijn 2 jaren samengevoegd. Anita geeft een toelichting op het verslag.

5.Kascommissie:

De kascommissie heeft het financiële verslag goedgekeurd.

6.Benoeming Kascommissie:

Dirk de Groot

Jan Freerk Popma

Cees van Vilteren (reservelid)

7.Begroting:

Anita geeft een toelichting. We zijn momenteel bezig met de controle op het lidmaatschap en zullen dit het komende jaar verder uitbreiden. De vraag wordt gesteld: wat is het vermogen? Anita geeft een nadere specificatie.

De begroting wordt goedgekeurd.

8.Aftreden/aantreden:

Dinand Haverslag en Rolf Engman zijn afgetreden. Anita ven Dijk en Michiel van Buchem treden aan. Dit wordt goedgekeurd door de ALV. Frank bedankt Rolf voor zijn inzet en overhandigt Rolf een bloemetje van Dinand is reeds eerder afscheid genomen. De overige leden zijn allen herkiesbaar en dit wordt goedgekeurd door de ALV.9.Sub-verenigingen:

Het bestuur wil de banden met de sub-verenigingen aanhalen zodat we elkaar kunnen versterken.

Ledenadministratie: de subsidie-toekenning moet worden gemoderniseerd. We zijn inmiddels begonnen met een ledenadministratie. De toekenning van de subsidies gebeurt momenteel op historische gronden. Het streven is om dit jaar een subsidiereglement op te stellen op een nieuwe grondslag. De subsidies kunnen afhangen van het aantal leden, zoals UT-leden, buitenleden. Op de volgende ALV moet hierover een besluit worden genomen.

10.Rondvraag:

De plotseling uitval van de penningmeester wat heeft dat voor leerpunten opgeleverd en is er een vice-penningmeester?

De gang naar de Kamer van Koophandel hebben we reeds gehad en was een moeizaam proces, dit is nu duidelijker geworden. Er is geen vice-penningmeester maar naast Anita van Dijk is Frank Snels tekenbevoegd.

De toegang tot de UT-financiële systemen is een dure autorisatie aangelegenheid. Een collega van Anita op de afdeling Financiën heeft ook toegang tot het systeem.

Bankrekeningen van sub-verenigingen moet nog anders worden geregeld.

11.Sluiting:

De voorzitter, Frank, bedankt iedereen voor de aandacht en inbreng.