See ALV 2011

Notulen Algemene ledenvergadering 30 november 2010
Notulen Algemene Ledenvergadering 30 november 2010


Aanwezig

Eddy van Steijn, Karel de Jonge, Ron Schaftenaar, Henny Frankena, Jan Frankena, Henk Alblas, Anneke van Eck, Marinus Valk, Johan Meijer, Gerrit Weekenstroo, Frans Houweling, Henny Bevers, Josée Wesseler, Dinand Haverslag, Jan Kuper, Jan van Weers, Frank Snels, Jan van Alsté, Tom Ensink, Gerrit Kornegoor, Paul Ensink, Rob Beltman, Joachim Olde Bolhaar, Rolf Engmann, Trudie Hondelink


1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.


2. Notulen 12 november 2009

Geen opmerkingen.


3. Medelingen

De overleden leden van de Ut-kring van het afgelopen jaar worden herdacht.


4. Afgelopen jaar

(a) Jaarverslag

De voorzitter geeft een toelichting op het jaarverslag. In aanvulling daarop meldt hij dat Frank Snels, de beoogd voorzitter voor het komende jaar, het afgelopen jaar reeds alle vergaderingen van het interimbestuur heeft bijgewoond. Daarnaast heeft Piet Ygosse zich teruggetrokken als penningmeester en heeft Dinand Haverslag zijn activiteiten waargenomen.


Ook noemt hij dat de subsidie die Gewis in het verleden jaarlijks rechtstreeks van het CvB ontving, in de toekomst via de UT-Kring zal lopen omdat Gewis een subvereniging is van de UT-Kring. Indien nodig zal de UT-Kring daartoe in overleg met Gewis een herinnering sturen aan het CvB.

De vraag wordt gesteld in hoeverre de UT-Kring een onafhankelijke vereniging is. Geantwoord wordt dat de UT-Kring financieel afhankelijk is van het Cv, maar verder een zelfstandige vereniging is.

Omdat de positie van de UT-Kring in Boerderij Bosch verandert vraagt Henk Alblas welke verantwoordelijkheden de UT-Kring daar nog heeft. In principe is het Facilitair Bedrijf nu verantwoordelijk voor het gehele beheer. Alleen de inventaris is van de UT-Kring, en bovendien zal Trudie Hondelink namens de UT-Kring tussen de middag in de Boerderij aanwezig zijn.

Eddy van Steijn merkt op dat het CvB uitgangspunten zou moeten formuleren met betrekking tot het gebruik van de Boerderij.

Jan van Alsté vraagt hoeveel leden de UT-Kring heeft onder het actieve personeel. Dat zijn er ongeveer 700. Dat aantal is de laatste jaren achteruit gegaan, maar omdat er nu weer meer activiteiten worden georganiseerd zijn er nu weer enkele leden bijgekomen.

De vergadering bedankt het interimbestuur met applaus.


(b) Financieel jaarverslag

Dinand Haverslag geeft een toelichting.

In vergelijking met vorig jaar zijn er geen vraagposten meer omdat het FB het betreffende bedrag heeft teruggestort. De publiciteit kostte meer dan begroot hetgeen vooral wordt verklaard door de hoge kosten van het BullUTin.

Op een vraag van Jan van Alsté wordt geantwoord dat de hoogte van de beheerskosten worden verklaard door de salariskosten van Trudie.

Op de vraag of de subsidie van het CvB gekoppeld is aan het ledenaantal is het antwoord dat dat niet zo is.


(c) Verslag Kascommissie

Frans Houweling en Henny Bevers hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden. Wel merken zij op dat het verstandig zou zijn privé en UT-Kring nadrukkelijker te scheiden.

De vergadering keurt de jaarafrekening goed.

De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Henny Bevers en Eddy van Steijn. Reservelid zal zijn Frans Houweling.


5. Bestuurswisseling.


Jan Kuper en Karel de Jonge treden af; Piet Ygosse was reeds afgetreden.

De samenstelling van het nieuwe bestuur is Frank Snels (voorzitter), Dinand Haverslag (penningmeester), Josée Wesseler (publiciteit, was reeds lid), Jolinde Gosseling (activiteiten).

Er wordt nog gezocht naar een bestuurslid vanuit Gewis.

Er ontstaat discussie over de vraag of er geen secretaris moet zijn. Helaas is er niemand voor die functie gevonden, maar het bestuur verwacht dat de taken in de praktijk met onderlinge afspraken wel opgevangen kunnen worden. Dat is het afgelopen jaar ook gelukt.

De voorzitter bedankt de aftredende bestuursleden met een bloemetje. De vergadering benoemt het nieuwe bestuur met applaus en gunt het oude en nieuwe bestuur van harte een gezamenlijk etentje.


6. Begroting 2010-2011

Dinand Haverslag licht de begroting toe.

Henny Frankena merkt op het jammer te vinden dat het CvB geen vergoeding geeft aan UT-Kring bestuurders terwijl dat voor andere bestuursactiviteiten wel wordt gegeven.

De vergadering merkt op dat er voor bijzondere activiteiten extra ondersteuning bij het CvB gevraagd kan worden.

Op de vraag van Trudie Hondelink of de contributie nog wordt verhoogd, antwoordt de voorzitter dat dat nog bekeken zal worden.


7/8. Wvttk en Rondvraag

Eddy van Steijn vraagt of het verstandig is dat de UT-Kring website toegankelijk is voor iedereen omdat ook de financiële jaarstukken er op staan. Daar zal het nieuwe bestuur over nadenken.


Er zal geen BullUTin meer verschijnen, alle aankondigingen zullen via de website en via mail worden verspreid.


Jan van Alsté merkt op dat bestuursleden hun bestuurswerk als nevenwerkzaamheden kunnen opgeven.


9. Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.