2017 - 2018

Jaarverslag OpLeidingsCommissie Technische Geneeskunde 2017- 2018

In het collegejaar 2017 - 2018 was de samenstelling van de OLC als volgt:

Docentleden:

Frans de Jongh (voorzitter)

Bregje Hessink

Lex van Loon

Eline Oppersma (gestopt per 1 mei 2018)

Anne Leferink (per 1 mei 2018)


Studentleden:

Nick Rolleman (vice-voorzitter)

Anne-Lynn Paalvast

Jelbrich Sieswerda

Johanneke ten Broeke

 

Toehoorders:

Kees Slump

Nina Doorn – Onderwijscommissaris Paradoks

Marit Buitenhuis – SVC-master

Wibrich Boskma – SVC-bachelor

Selma Kamphuis – Ab Actis

Wendy Bolster – BOZ (voorbereiding OLC vergaderingen)

Annemarie Smid - Notuliste

 

Er is vijf keer vergaderd over uiteenlopende onderwerpen. Hiervan kan kennis worden genomen via de notulen van de bijeenkomsten, die opgevraagd kunnen worden bij de griffier.

 

A. Contact met opleidingsmanagement

In oktober vond de jaarlijkse ontmoeting met mw. dr. H. Miedema, opleidingsdirecteur en mw. drs. I. ten Dam, opleidingsmanager, plaats. Zij hebben een toelichting gegeven op de volgende onderwerpen.

1. Herontwerp Bachelor

In november is begonnen met een herontwerp van de Bachelor, vooralsnog niet de Master, om de opleiding klinischer te maken. De lijn professionele vorming wordt duidelijker gemaakt. De onderwijsvisie is geformuleerd door de opleidingsmanagers van TG, BMT en GZW en er is een opleidings- en studentenprofiel geformuleerd. Dit leidt tot een competentieprofiel, wat leidt tot doelstellingen voor de opleiding. Dit geeft een vertaling naar het curriculum. De studenten weten hierdoor wat er van hen verwacht wordt. De docenten weten hierdoor beter waar de module in totaal naartoe leidt met name m.b.t. de toetsing. De rol van de OLC in dit geheel is dat ze voorafgaand aan de voorbereiding van een module advies afgeeft over de inhoud en organisatie van de module. Wij zijn hier als OLC al mee bezig. Wat dit concreet voor de opleiding betekent, moet nog nader bepaald worden. Belangrijk zal zijn dat het project de studenten moet stimuleren om zelf kennis te vergaren, zodat zij ervaren wat het is om eigen verantwoordelijkheid te dragen over het vergroten van de eigen expertise. De OLC vindt de visie op papier goed, maar heeft enkele vraagtekens bij de uitwerking hiervan.

2. Nieuwe werkwijze in de modules

De nieuwe werkwijze houdt in dat er minder HC’s worden gegeven en dat de tentamens aan het eind van de module plaatsvinden. Er worden minder HC’s gegeven, omdat de opleiding vindt dat er theorie én verwerking en toepassing van de theorie nodig is om goed te leren. De verwerking kwam amper voor in de hoorcolleges. Er moet nu juist tijd worden besteed aan de verwerking. De theorie is dan zelfstudie. De docent leert de student te werken met de theorie. Er wordt dan al feedback tijdens het werkcollege gegeven. Hierdoor wordt het niveau hoger. De tentamens aan het eind van de module is vooral bedoeld om de studenten de ruimte te geven om het studeren te plannen zo zij het willen. Vanuit de OLC komt naar voren dat vooral eerstejaars studenten dit lastig vinden, aangezien zij het in één keer goed moeten doen op hun tentamens in de laatste week. Er mist een tussentijds feedback moment. Het opleidingsmanagement geeft aan dat er oefentoetsen beschikbaar zijn en dat deze meer gebruikt moeten worden.

 


 

B. Evaluatie en opleidingsrendement van de bachlor- en masteropleiding

Bachelor: Het bachelorrendement neemt toe en lijkt komend jaar (2017-2018) nog hoger te worden, ook als gevolg van TOM. Een toename in BSA-aantallen, eerdere uitval van studenten en verkorte studieduur als gevolg van TOM is in de bachelor te zien. Verder zijn de knelpunten als gevolg van de moeilijkheidsgraad en het niet optimaal geïntegreerde zijn van de wiskunde-vakken nog aanwezig, maar hier is voor 2017-2018 een wijziging in het OER doorgevoerd. De rendementen van volgend jaar moeten laten zien of dit het beoogde doel bereikt heeft. Daarnaast is te zien dat er minder mannen instromen, mannen langer over de bachelor doen en dat er meer mannen uitvallen dan vrouwen. Dit is echter een landelijke trend. Er wordt ook een verschuiving gezien van het nemen van een tussenjaar in de master in plaats van in de bachelor, maar dit is geen negatieve ontwikkeling. Dit leidt wel tot een langere studieduur in de master, maar dit komt, waarschijnlijk, omdat studenten in de master meer tijd kunnen nemen voor nevenactiviteiten dan in de bachelor. Tot slot is te zien dat de slagingspercentages van het vak Radiation Expertise (MII) als gevolg van hoge druk en het vak ATSA (MSS) als gevolg van onvoldoende opfrissing aan de lage kant zijn. Hier is voor 2017-2018 een verandering ingezet, waarvan de resultaten moeten aantonen of de slagingspercentages hoger zijn.

 

C. Curriculum 2018-2019

Bachelor:

In module 9 wordt HTA geschrapt. Verder blijft het curriculum ongewijzigd.

 

Master:

Ongewijzigd curriculum. Ook blijft de master vooralsnog in het Nederlands, terwijl andere opleidingen naar het Engels overgaan. Feedback over de wijzigingen die vorig jaar zijn gedaan (Data Science bij MSS en een roosterwijziging bij Radiation Expertise en Imaging Techniques bij MII) volgt.

 

D. Decentrale selectie

Uit onderzoek blijkt dat niet alle gebruikte selectiemethoden (5-VWO cijfers, BMAT, motivatie interview, Bètacompetentie toets en de MPT persoonlijkheidstest) voldoende toevoeging hebben op het selecteren van de juiste studenten. Voor komend studiejaar 2018-2019 zijn alleen de 5-VWO cijfers, de BMAT en de motivatie vragen gebruikt. Een reeds door de CvB goedgekeurd voorstel voor de selectie van 2019-2020 bestaat uit het selecteren op de 5-VWO cijfers, BMAT en een huiswerkopdracht, waarbij de huiswerkopdracht dient als matching en niet meetelt voor de selectie rangorde. De OLC heeft positief geadviseerd over dit voorstel.

 

E. B- en M-OER 2018-2019

B-OER: HTA in module 9 wordt uit het curriculum gehaald. Er komt geen vervangend vak in de plaats. Ook is bij Artikel 7, het Bachelorexamen, een notitie toegevoegd dat de leerdoelen van de modules in de betreffende moduleboeken staan beschreven. Daarnaast is Artikel 11, Kwaliteitszorg, uitgebreid met het beschrijven van de twee delen van het systeem van de kwaliteitszorg.

Daarnaast heeft de OLC geadviseerd om een aantal onderdelen die niet geïntegreerd zijn binnen een module op te nemen in artikel 8 van de Opleidingsspecifieke bijlage. Dit betekent dat die vakken apart beoordeeld worden van de rest van de module. Aan het einde van het collegejaar was hierover nog geen besluit genomen.

 

M-OER: In de M-OER is Artikel 13, Kwaliteitszorg, uitgebreid met het beschrijven van de twee delen van het systeem van de kwaliteitszorg.

 

Verder gaat de OLC, naast enkele tekstuele wijzigingen, akkoord met de B- en M-OER.

 

F. Becijferingen B- en M-vakken

Uit ervaring van docenten blijkt dat bij afstudeerverslagen vaak niet duidelijk is welk cijfer toegekend moet worden. Bij andere universiteiten is over de becijfering geïnventariseerd en hierop bleek de Universiteit Twente een uitzondering: Delft becijfert op 0,1, andere universiteiten op 0,5, terwijl de Universiteit Twente op 1,0 becijfert. De OLC is het eens met een becijfering op 0,5 voor zowel de modules als de afstudeerverslagen. Aanvankelijk zou afgelopen jaar een definitieve keuze gemaakt worden over de nieuwe becijfering, maar deze is er niet gekomen en voor 2018-2019 zal de becijfering op 1,0 dus blijven.

 


 

G. Kwaliteitszorghandboek

In het kwaliteitszorghandboek is een paragraaf toegevoegd betreffende de besteding van de OCW gelden die vrij zijn gekomen vanwege de afschaffing van de basisbeurs. Verder zijn er enkele tekstuele wijzigingen. De OLC gaat akkoord met de vernieuwende inhoud.

 

 

H. Huishoudelijk regelement

In Artikel 2 van het HR, Leden van de Opleidingscommissie, is een wijziging aangebracht m.b.t. het verkiezen van studentleden, dat nu via een persoonlijk informatiegesprek en een online stemming verloopt.

 

I. Studentenvertegenwoordigingscommissie (SVC)

Vanuit de SVC zijn een aantal punten betreffende de masteropleidingen naar voren gekomen:

-       De case bij MSS werd als positief ervaren, terwijl de case bij MII wat te wensen over liet. Er is behoefte aan meer begeleiding en de case kan op inhoud en structuur nog verbeterd worden.

-       De studiedruk bij Radiation Expertise (MII) was nog steeds hoog, ondanks de doorgevoerde veranderingen. De examentrainingen hierbij werden wel als positief ervaren. Ook bij Imaging Techniques, waarbij er ook veranderingen zijn doorgevoerd, (MII) liet de opzet nog wat te wensen over, maar dit wordt al verbeterd.

-       Bij de vakken Data Science (MSS) en Imaging Techniques (MII) ontbrak het aan klinische context.   

 

J. Toetsbeleid Health

Het management van de health sector heeft afgelopen jaar het toetsbeleid onder de loep genomen en herschreven. Er is een meer visie-achtig beleid gevormd, om meer duidelijkheid en eenduidigheid te scheppen over de vormgeving en becijfering van de tentamens. De OLC staat achter dit beleid, met de kanttekening dat het handig zou zijn om het beleid op een A4’tje samen te vatten, zodat docenten gemakkelijk kunnen zien waar een toets aan moet voldoen en wat de consequenties hiervan zijn.

 

K. OCW gelden t.b.v. kwaliteitsverbetering

Vanwege het afschaffen van de basisbeurs is er geld vrijgekomen dat gebruikt dient te worden ter kwaliteitsverbetering van het onderwijs voor studenten, de zogenoemde OCW gelden. Afgelopen jaar is hier veel onduidelijkheid over geweest, waardoor het rendement van de OCW gelden niet optimaal is geweest. Het CvB heeft besloten dat de OLC’s betrokken worden bij de besteding van de OCW gelden. Wij hebben als OLC-TG input geleverd. Komend jaar hoopt de OLC, in samenwerking met de andere OLC’s van de faculteit, hier actiever mee aan de slag te gaan, om deze OCW gelden te besteden naar de wensen van de studenten.

 

L. Docentendag bij Klinische Technologie Delft

Afgelopen jaar is Bregje Hessink samen met Selma Kamphuis naar de docentendag bij KT in Delft om namens de OLC kennis te maken met deze opleiding. Tijdens deze dag waren het informeel samenzijn en de kennisoverdracht naar beide opleidingen het belangrijkst. De samenwerking tussen TG en KT wordt vervolgd.

 

M. Zelfevaluatie rapport t.b.v. visitatie ter accreditatie

Komend jaar zal TG als opleiding door de accreditatiecommissie gevisiteerd worden om beoordeeld te worden over de verlenging van de accreditatie. De OLC is betrokken geweest bij het zelfevaluatierapport wat hiervoor geschreven is, zowel door het adviseren over de geschreven tekst door het opleidingsmanagement alsook door het aanleveren van de zogenoemde student-chapters, geschreven door de OLC-studentleden. 

 

 


 

Lijst afgegeven adviezen 2017-2018

 

Adviesvraag

Afgegeven advies

Datum afgegeven advies

Reactie

1.

Advies OLC Module 4, 8 en 12

 

BOZ-TG/wb/17.131

- Module 4: Er wordt getwijfeld of Bloedvormend Systeem van module 4 zo’n groot deel van de Bachelor moet zijn.

- Module 8: Er wordt geen advies gegeven over module 8.

- Module 12: Voor module 12, het MDO, geldt vaak dat meedoen ook meteen halen betekent. De OLC adviseert om de MDO individueel te laten doen en om de MDO in ieder geval geschikt te maken om individuele cijfers te geven aan de studenten.

30-10-2017

Mail ItD, dd 23-11-2017

2.

Advies management opleiding TG

 

BOZ-TG/wb/17.130

Er zijn veel klachten binnengekomen vanuit de Bachelor SVC over het wennen aan de werkdruk van module 5. Er moet nu zo veel worden uitgezocht dat de opdracht te onduidelijk wordt. De hoorcolleges zouden juist sturing en houvast moeten geven aan de leerlijn van de student. Dit is nu niet het geval. Houd deze werkdruk in de gaten, om te voorkomen dat de studenten hier onder gaan lijden.

30-10-2017

Mail ItD dd 23-11-2017

3.

Advies OLC Module 1, 5 en 9

 

BOZ-TG/wb/18.005

- Module 1: Plan diagnostische toetsen halverwege de module. Er moeten meer tentamens beschikbaar worden gesteld of er moet een tussentoets komen, zodat de studenten tussentijds feedback kunnen krijgen op hun manier van leren.

- Module 5: Zie SVC verslag.

- Module 9: Er zijn veel mogelijkheden om deze module meer multidisciplinair te maken en GZW mee te nemen, bijv. d.m.v. een project samen met GZW.

08-01-2018

Mail ItD dd 7-5-18

4.

Advies Multidisciplinaire Modules 8,9 en/of 11

 

BOZ-TG/wb/18.005

GZW kan bij module 9 worden betrokken en BMT kan bij module 8 of 11 worden geïntegreerd.

08-01-2018

Mail ItD dd 7-5-18

5.

Advies OLC Module 2, 6 en 10

 

BOZ-TG/wb/18.107

Module 2:

- Pathofysiologische kernbegrippen is een erg breed vak.

- Het project is vrij open en het is niet een erg logische plek tussen module 1 en 3, maar de opzet van het project is wel goed.

Module 6:

- De studenten moeten meer zelf uitzoeken. Het is goed dat er wordt gekeken om lesstof op een andere manier aan te bieden, maar dit was niet altijd duidelijk voor de studenten. De informatievoorziening naar de studenten is het belangrijkste.

- Er wordt weinig feedback gegeven op projecten.

- Er is toetsing nodig voor Lichamelijk Onderzoek.

Module 10:

- Er is een kans voor een individueel project in module 10. De inhoud van het project is prima, maar docenten mailden vaak niet terug.

- Het vak Gezondheidsrecht mag minder theoretisch worden gemaakt.

- De stage in module 10 is een goede toevoeging aan het curriculum.

Master 1:

- Over de M1 is meer informatie nodig om dit goed te evalueren.

 

07-05-2018

 

6.

Advies samenvatten Toetsbeleid Health

 

BOZ-TG/wb/18.106

De OLC ziet graag dat er een samenvatting van dit beleid van een A4’tje wordt gemaakt voor de docenten waarin makkelijk te zien is waar een toets aan moet voldoen en wat de consequenties hiervan zijn.

07-05-2018

 

7.

Advies leerlijn Matlab in de Bachelor

 

BOZ-TG/wb/18.127

De OLC wil dat er een duidelijke leerlijn voor Matlab in de Bachelor wordt ontwikkeld, waarbij dit breder kan worden getrokken naar andere programmeertools, zoals. Phyton of LabView.

18-06-2018

 

8.

Advies OLC Module 3, 7, 11 en M1

 

BOZ-TG/wb/18.127

Algemeen:

- Naast de snijzaal zou een extra responsiecollege voor anatomie voorafgaand aan het tentamen handig zijn.

- In sommige modules worden de herkansingen allemaal op één dag gehouden.

- Er wordt vaak ervaren dat er te weinig begeleiding is, wellicht meer studentenassistenten overwegen

Module 3:

- Het vak Vak systemen & Modellen was eerst regulatie & integratie. De leerdoelen van het vak zijn redelijk hetzelfde gebleven. De OLC vraagt zich af waarom de naamverandering van het vak heeft plaatsgevonden: wat is er veranderd aan dit vak. Daarnaast willen we graag zeker weten dat wat betreft de stof die veranderd is, het vak nog steeds past bij de technische leerlijn van de opleiding, rondom MATLAB en de modellen.

- Er wordt meer basis aangeboden in deze module, en het wordt getoetst in het tentamen. Hoe ziet de MATLAB leerlijn er nu uit: de basis zit nu dus in module 3, hoe gaat het aanbieden MATLAB verder in de bachelor en hoe wordt bewaakt dat de studenten dit onder de knie krijgen?

Module 7:

- De OLC vindt dat module 7 een perfect voorbeeld is voor een TG-module. Geïntegreerd, verschillende werkvormen worden toegepast.

Module 11:

- Het project kan wellicht samengenomen worden met BMT.

- Inhoudelijk: is het nodig om zo gedetailleerd in te gaan op de biomaterialen? Het sluit goed aan op de master, maar ook in de master is onduidelijk of deze details nodig zijn.

- Hoe ziet leerlijn ethiek eruit? Studenten geven aan dat benodigde kennis in eerdere projecten ontbrak en hier wordt aangereikt. Wellicht meer zelfstudie mogelijk.

M1:

- Voor de Master zijn er geen stukken binnengekomen. Dit is ook niet voorbesproken.

18-06-2018

 

9.

Advies OLC op Opleidingsspecifieke bijlage TG

 

BOZ-TG/wb/18.157

Instemming over artikelen Kwaliteitszorg, eindtermen van opleiding en B en M examenprogramma.

Advies over artikel 8: Toevoegen de module onderdelen:  Functies van Eén Veranderlijke (module 1), Epidemiologie en Statistiek (module 7), Gezondheidsrecht (module 8) en Epidemiologie en Medische Statistiek (module 9)

Herzien advies 11.09.2018: Alleen Functies van Eén Veranderlijke (module 1) toevoegen aan artikel 8.

Advies Artikel 6: toevoegen: Stage ‘De Patiënt’ en/of Vaardig Communiceren & Professioneel Gedrag - 1 met voldoende resultaat hebben afgerond.

13-9-2018

 

 

 

Vastgesteld door OLC 11 september 2018.