2016 - 2017

Jaarverslag OpLeidingsCommissie Technische Geneeskunde 2016 - 2017

In het collegejaar 2016 - 2017 was de samenstelling van de OLC als volgt:

Docentleden:

Frans de Jongh (voorzitter)

Bregje Sweep   

Lex van Loon

Eline Oppersma

 

Studentleden:

Nick Eleveld (vice-voorzitter)

Renée Geraats

Anne-Lynn Paalvast

Nick Rolleman

 

Toehoorders:

Kees Slump

Hein Rödel – Onderwijscommissaris Paradoks

Silvano Gefferie – SVC-master

Annabel Groenenberg – SVC-bachelor

Selma Kamphuis – Ab Actis

Wendy Bolster - Notuliste

 

Er is zeven keer vergaderd over uiteenlopende onderwerpen. Hiervan kan kennis worden genomen via de notulen van de bijeenkomsten, die opgevraagd kunnen worden bij de griffier.

 

A. Contact met opleidingsmanagement

In september vond de jaarlijkse ontmoeting met mw drs. I. ten Dam, opleidingsmanager, plaats. Zij heeft een toelichting gegeven op de volgende onderwerpen.

1. Kwaliteit Bachelor

Kijkend naar de bachelor zijn we goed op weg. Komende jaren zal vooral gekeken worden om alles op het gebied van communicatie beter te laten verlopen.

2. Gesproken is over mogelijke toekomstige wijzigingen in de mastertracks. Er zijn voorlopig geen plannen om een extra mastertrack op te zetten, mede omdat het nog niet duidelijk is hoe de ontwikkelingen bij de opleiding Klinische Technologie van Delft zullen verlopen.

 

 

B. Curriculum 2017-2018

Bachelor:

Ongewijzigd curriculum.

 

Master:

MSS: Het vak ‘Identification of Human Motor Control’ in het vierde kwartiel vervalt. In de plek hiervoor komt ‘Dynamic Behaviour of Neural Networks’, een vak uit het tweede kwartiel. Het gat in het tweede kwartiel wordt nu opgevuld door ‘Data Science’.

 

MII: Het vak ‘Clinical Biotechnology’ wordt naar het derde kwartiel verschoven, zodat in het vierde kwartiel gekozen kan worden voor ‘3D Computer Vision’. Daarnaast gaan de vakken ‘Radiation Expertise’ en ‘Imaging Techniques’ deels parallel lopen i.v.m. het tentamen van Radiaton Expertise dat halverwege het tweede kwartiel valt.

 

 

C. Rendement van de opleiding

Er is geconstateerd dat het grootste deel van de C-5’en in B1, tegen de verwachting in, niet van wiskundevakken afkomstig zijn. Het voornemen is om de C5 regeling af te schaffen en een bodemcijfer van 5,5 te gaan hanteren. Volgend jaar worden de B2-cijfers meegenomen. Knelpunt voor het BSA is vooral module 2. Verder is er een scheve man/vrouw verdeling, er zijn meer vrouwen dan mannen. Waardoor dit komt is onduidelijk, en de opleiding kan er niet veel aan doen. De cijfers van de TOM-studenten in de master komen in november 2017, hier is nog geen duidelijkheid over. Het effect van TOM in de master is komend jaar erg interessant voor de OLC, verder is de lange termijn belangrijk.

 

 

D. Decentrale selectie

De selectie wordt compacter en korter waardoor een selectiedag wegvalt. Gebleken is dat de uitvoering niet volgens landelijke richtlijnen gebeurd is. Komend jaar zullen de Vwo-cijfers, de motivatievragenlijsten en BMAT blijvende onderdelen zijn. Het interview gedeelte, de bèta competentietoets, het college met toets en de persoonlijkheidsvragenlijst vervallen. Over een aantal jaar kan naar de resultaten gekeken worden.

 

 

E. Kwaliteitswaarborging TG bij groter aantal studenten

Over een aantal jaar zal het health cluster, waaronder TG, verhuizen naar de Technohal. Er zullen dan 150 i.p.v. 130 studenten tot de opleiding worden toegelaten. Er is een werkgroep opgericht om te onderzoeken wat er nodig is om de kwaliteit van de opleiding te behouden. De practica zullen moeten worden opgesplitst, wat mogelijk is door minder contacturen aan te bieden of werkgroepen te combineren. Minder contacturen kan mogelijk in de vorm van video- of online colleges. Ondanks mogelijke oplossingen zal de staf uitgebreid moeten worden. Daarnaast heeft de OLC de vraag gesteld of grotere aantallen studenten niet ten koste gaat van de kwaliteit van het VCPG.-onderwijs. Mogelijk is een andere vorm van VCPG-onderwijs nodig om de kwaliteit te behouden. Qua ruimte worden er geen grote knelpunten voorzien in de Technohal. Verder is het mogelijk om meer TG’ers op de arbeidsmarkt te brengen volgens de NVVTG.

 

F. B- en M-OER 2017-2018:

B-OER: Er is vraag geweest of de cijfers van module-onderdelen mogen worden behouden. Vanwege het niet goed kunnen integreren van de module-onderdelen Signaalanalyse, Ruimtewiskunde en Vectoranalyse, kunnen deze apart van de module herkanst worden. VCPG stond al los van de module en zal dat ook blijven. Health Technology Assessment en Gezondheidsrecht worden beschouwd als te integreren met de module, al komen deze onderdelen het meest terecht bij de examencommissie.

 

M-OER: In het eerste kwartiel van de mastertrack MII is Radiation Expertise een grote speler in de hoge werkdruk, wat verandering noodzakelijk maakt. Het tentamen wordt landelijk vlak voor de kerstvakantie afgenomen en kan dus niet op een ander moment getentamineerd worden. Om dit op te lossen zal Imaging Techniques uit het tweede kwartiel deels parallel gaan lopen met Radiation Expertise. Ook zullen drie collegedagen voor beide vakken gecombineerd worden. Hiermee zal de werkdruk dalen. Een nadeel is wel dat Imaging Techniques over twee kwartielen wordt verspreid. Hierdoor is het niet meer mogelijk om dit vak als keuzevak te volgen is, wat door veel MSS-studenten wel gedaan wordt. Vanuit de OLC was er één stem tegen, maar zij gaat wel akkoord met de wijziging. Volgend jaar zal dit opnieuw geëvalueerd worden.

 

Verder gaat de OLC, naast enkele tekstuele wijzigingen, akkoord met de B- en M-OER.

 

G. Becijferingen B- en M-vakken

Uit ervaring van docenten blijkt dat bij afstudeerverslagen vaak niet duidelijk is welk cijfer toegekend moet worden. Bij andere universiteiten is over de becijfering geïnventariseerd en hierop bleek de Universiteit Twente een uitzondering: Delft becijfert op 0,1, andere universiteiten op 0,5, terwijl de Universiteit Twente op 1,0 becijfert. Advanced Technology, Werktuigbouwkunde en Biomedische Technologie zijn het met een nieuwe becijfering eens. De OLC gaat ook akkoord. De blijvende vraag is echter of deze nieuwe becijfering alleen moet gelden bij cijfers hoger dan 6, waardoor een 5,5 niet mogelijk is. Iedere OLC schrijft een rapport over haar mening. Scheikundige Technologie neemt contact op met de FR om een vergadering te plannen met afgevaardigden van verschillende OLC’s. Bovenstaande wordt snel met het CvB besproken, zodat het in 2018-2019 ingevoerd kan worden.

 

H. Kwaliteitszorghandboek

De wijziging dat er met de ingang van collegejaar 2016-2017 invoer van vrijwillige studentenpanels voor de SVC is, is in het kwaliteitshandboek opgenomen. Ook de bevoegdheden van de BEX, MEX en OLC zijn veranderd. Verder zijn er enkele tekstuele wijzigingen. De OLC gaat akkoord met de vernieuwende inhoud.

 

 

I. Huishoudelijk regelement

In artikel 5 wordt gesproken over notuleren via BOZ, maar dit is overgenomen door student-assistenten. Daarnaast wordt evaluatiecommissie gewijzigd in studentenvertegenwoordigings-commissie. De OLC stelt het HR vast.

 

J. Studentenvertegenwoordigingscommissie (SVC)

De analyse van de verhoogde werkdruk van de M1-studenten is door de SVC gepresenteerd. Volgende punten kwamen naar voren:

 

MSS: Er is een te hoge studielast in kwartiel 2 en 3. Niet alles kan uit de studie worden gehaald, de studielast heeft negatieve invloed op gezondheid en ontneemt tijd voor extra-curriculaire activiteiten, terwijl TG het activisme juist wil stimuleren.

 

MII: Er is een te hoge studielast in de eerste drie kwartielen. Niet alles kan uit de studie worden gehaald en de docenten houden geen rekening met de hoge werkdruk en hebben te hoge verwachtingen van de studenten t.o.v. de instelling van de studenten. Veel studenten zijn het oneens over het aantal EC dat ze voor een vak krijgen. Als gevolg van de hoge studielast volgt de helft niet alle vakken en is er ook een negatieve invloed op gezondheid.

 

 

K. Wet versterking bestuurskracht

Per 1 september 2017 zijn de taken van de OLC wettelijk gewijzigd. De OLC heeft nu in plaats van alleen een adviesrecht ook beschikking over een instemmingsrecht. Dit OLC heeft vanaf 1 september 2017 instemming op de inhoud van afstudeerrichtingen, de kwaliteit op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden van de student bij beëindiging van de opleiding, de inrichting van praktische oefeningen, de studielast, enkele regelingen t.a.v. vrijstelling op grond van andere diploma’s en op de wijze van evalueren van vakken.

 

 

Lijst afgegeven adviezen 2016-2017

 

 

Adviesvraag

Afgegeven advies

Datum afgegeven advies

Reactie

1.

Advies OLC module 3,7 en 11

- Module 3: rol tutoren blijft onduidelijk, beter omschrijven

- Module 3: informatievoorziening introcollege bij project was onduidelijk.

- Module 3: onderdeel Regulatie en Integratie is niet gestructureerd.

- Module 7: in bachelor al duidelijk maken dat Epidemiologie onmisbaar is voor de TG-er

- Module 11: einde vd module was erg druk, advies kijken waar dit vandaan komt.

- Module 11: module erg gericht om MII, kijken hoe er meer MSS in verwerkt kan worden.

11-10-2016

 

2.

Advies OLC Module 4,8 en 12

- Module 4: weinig samenhang tussen moduleonderdelen, ook in project. Dit is een bewuste keuze van de opleiding. Advies is om dit duidelijk te maken aan de studenten.

- Module 4: niet alle tutoren beschikken over voldoende tijd om studenten te begeleiden en manier van begeleiding is ongelijk. Advies om dit gelijk te trekken.

- Module 4: Belang van Ruimtewiskunde is onduidelijk. Advies om studenten te informeren hoe dit onderdeel later in de opleiding van belang is.

- Module 8: geen advies, studenten zijn positief over deze module.

- Module 12: Studenten vinden weging van procesverslag zelf te zwaar. Advies om meer het proces te beoordelen en minder het verslag.

- Module 12: Advies om zoveel mogelijk praktische opdrachten te behouden.

-Module 12: Advies voorkennis van de toepassing van statistiek en Matlab kan beter.

7-11-2016

 

3.

Advies hoge werkdruk master TM

Advies om naar de hoge werkdruk in de master TM te kijken.

7-11-2016

 

4.

Advies OLC Bachelor, Master en pre-master curriculum

Positief advies

23-1-2017

Mail ItD d.d. 15-2-2017

5.

Advies OLC Module 1, 5 en 9

- Module 1: geen advies.

- Module 5: duidelijker naar studenten zijn dat zij in project niet alleen de stof leren, maar ook tools ontwikkelen, bijvoorbeeld tijdens het introductiecollege.

- Module 5: project wat uitdagender maken.

- Module 9: Samenhang in de vakken niet altijd aanwezig vanwege het grote aantal vakken. Echter komen deze in het project wel bij elkaar. Studenten beschouwen dit als positief.

- Module 9: Mogelijkheden zoeken om HTA in andere onderdelen c.q. projecten te gebruiken.

23-1-2017

Mail ItD d.d. 15-2-2017

6.

Advies OLC Module 2,6 en 10

- Module 2: (Componenten van) signaalanalyse verwerken in het project.

- Module 2: Her-evaluatie van TG relevantie van bepaalde onderdelen van het vak IPK.

- Module 6: Literatuur bij het moduleonderdeel beeldvormende technieken herzien.

- Module 6: Onderdelen van Dhr. Lionarons en Dhr. Oostendorp omdraaien qua plaats binnen de module.

- Module 10: Vak ‘Gezondheidsrecht’in deze module wat interactiever te maken, bijvoorbeeld via e-learning of meer casuistiek (in werkgroepen).

9-5-2017

 

7.

Advies opleiding TG en M. Hofman

Positief advies over de selectieprocedure voor collegejaar 2018-2019

9-5-2017

 

8.

Advies Kwaliteitszorg Handboek

Positief advies over het Kwaliteitszorg Handboek

29-5-2017

 

9.

Verzoek opleiding TG

Vacatures leden OLC

29-5-2017

 

10.

Voorstel van opleiding tot een curriculumwijziging mbt het onderdeel Radiation Expertise en Imaging Techniques in de masteropleiding TM

OLC geeft een positief advies af voor deze curriculumwijziging. OLC ziet graag een evaluatie van deze wijziging tegemoet

27-6-2017

 

11.

Advies OLC module 3,7 en 11

- Module3: De leerlijn modeldenken c.q. modelleren lijkt de OLC nuttig voor blijvende kennis. De OLC adviseert om dit uit te breiden naar de gehele bacheloropleiding.

- Module 7: OLC ziet statistiek al een academische competentie en is van mening dat vanaf module 7 dit standaard zou moeten worden toegepast in de projecten. Suggestie: het thema Ethiek zou kunnen worden ondergebracht in het onderdeel Gezondheidsrecht waar het beter op elkaar kan worden afgestemd.

- Module 11: Suggestie: de onderdelen Biomaterialen en Toegepaste Celbiologie aan te bieden in de vorm van een keuzeonderdeel en daarnaast nog twee keuzeonderdelen aan te bieden zodat de student zich beter kan oriënteren op de trackkeuze van de master opleiding. De onderdelen Ethiek en VC&PG blijven verplicht.

 

 

12.

Faculteitsraad TNW: advies opleidingsspecifieke bijlage TG en TM

- TG: - Art. 8: omschrijving is niet duidelijk, advies: de regel eenvoudiger te formuleren.

        - Art. 6: Advies om de omschrijving eenvoudiger en daardoor duidelijker te maken.

       - Advies om de term ‘studiejaar’ en ‘academisch jaar’ te uniformeren daar waar mogelijk.

- TM: - Art. 4: OLC is van mening dat de vermelding in lid 2a tot discussie over toelating tot de opleiding van studenten die de onderdelen Stages en Communicatieve vaardigheden en professioneel gedrag niet hebben afgerond kan leiden. Advies: nogmaals naar de formulering van dit artikel te kijken.