2015 - 2016

Jaarverslag OpLeidingsCommissie Technische Geneeskunde 2015 - 2016

In het collegejaar 2015 - 2016 was de samenstelling van de OLC als volgt:

Docentleden:

Frans de Jongh (voorzitter)

Bregje Sweep   

Lex van Loon

Eline Oppersma

 

Studentleden:

Wenche Kwinten

Hans-Pieter Snels

Nick Eleveld (vice-voorzitter)

Anne-Lynn Paalvast

 

Toehoorders:

Kees Slump

Ruben Vos– Onderwijscommissaris Paradoks

Nienke Idsardi – SVC-master

Silvano Gefferie– SVC-bachelor

Selma Kamphuis – Ab Actis

Wendy Bolster - Notuliste

 

Er is zes keer vergaderd over uiteenlopende onderwerpen. Hiervan kan kennis worden genomen via de notulen van de bijeenkomsten, die opgevraagd kunnen worden bij de griffier.

 

A. Contact met opleidingsdirecteur.

In september vond de jaarlijkse ontmoeting met mw dr. H. Miedema, opleidingsdirecteur, plaats. Zij heeft een toelichting gegeven op de volgende onderwerpen.

1. Integratie in het TOM-onderwijs:

Doel van TG is om weer een topopleiding te zijn voor de bachelor. Modules moeten hiervoor beter worden geïntegreerd en het onderwijs moet beter zijn dan in het voorgaande collegejaar. De achterliggende gedachte van de toegenomen integratie tussen de vakken is dat de UT studenten aflevert die problemen kunnen oplossen. Integratie van vakken en het confronteren van studenten met projecten met realistische maatschappelijke problemen moet hiervoor zorgen.

2. Terugkoppeling van opleiding aan OLC:

De terugkoppeling vanuit de opleiding over wat er met de adviezen van de OLC wordt gedaan, was niet heel goed. Hieraan zal de opleiding meer aandacht besteden. Vanuit de OLC werd aangegeven dat dit de laatste jaren al is verbeterd doordat de opleidingsmanager geregeld aanschuift bij OLC-vergaderingen.

 

In november heeft mw dr. H. Miedema nogmaals de OLC-vergadering bijgewoond om toelichting te geven op de volgende punten.

Er is de laatste maanden een aantal dingen opgevallen:

o    In de keuzegids is TG gedaald van 80 naar 60 punten.

o    Studieadviseurs hebben aangegeven dat ze het overzicht missen.

o    De roep om meer zelfstandigheid van studenten.

o    OLC: Hoe kan de inspraak van de OLC worden vergroot in het proces van onderwijsontwikkeling?

De onvrede van studenten komt met name voort uit miscommunicatie en een verwachting die niet conform de realiteit is. Dit is begonnen met de invoering van TOM, waarop de opleiding geen invloed had. Ter verbetering van het onderwijs is het nodig om terug te gaan naar kwaliteit en inhoud. Dit begint met een overzicht per module van docenten, tutoren, boeken, kernbegrippen, doelstelling, toetsplan e.d. Alle informatie zal door de verschillende evaluatiecommissies worden verzameld.

De opleiding ziet graag dat de rol van de OLC verandert van reactief naar proactief. Driekwart jaar voorafgaand aan een module vindt het moduleontwerp plaats. Van belang is dat alle betrokkenen verantwoordelijk zijn voor het ontwerp, vaststellen van het thema, de vakken en de opzet van de module. Na het ontwerp door alle betrokken docenten zal de SVC kijken in welke mate doelstellingen vanuit het vorige jaar worden bereikt. De OLC zal in deze periode ook advies geven, zodat dit advies kan worden meegenomen bij het verdere ontwerp van de module. Een subcommissie van de OLC zal zich hierop gaan toeleggen en per module een conceptadvies voorleggen in de OLC-vergadering. Per januari doet de subcommissie verslag haar/zijn voorevaluaties van de modules.

De onderwerpen waarop de (subcommissie van) de OLC de modules gaat beoordelen, zijn:

•               Samenhang van de vakken binnen de module

•               Aansluiting van het project bij de vakken binnen de module

•               Tevredenheid van de studenten

•               Plaats van de module in het bachelorjaar

 

B. Twents Onderwijs Model

Het Twents Onderwijs Model is dit jaar volledig geïmplementeerd in de bachelor. De opleiding richt zich sterk op geïntegreerd onderwijs, waarin de vakken per module met elkaar samenhangen.

De OLC zal per module betrokken worden bij het jaarlijkse ontwerp van de TOM-modules.

 

C. Jaarevaluatie van de bachelor- en masteropleiding

 

Bachelor:

B1: Het blijft voor eerstejaars lastig om uit te leggen wat hun studie en beroep inhoudt. Vanuit de opleiding wordt verwezen naar de site van NVvTG, waar verschillende voorbeelden van latere beroepsuitoefening te vinden zijn. In het eerste jaar komen nog weinig echte TG-vakken voor. Het eerste jaar voldoet volgens studenten wel aan de verwachting die zij vooraf hadden.

Studenten willen meer werken aan hun Matlabvaardigheden. Ontwijkgedrag tijdens groepsopdrachten is hier deels de oorzaak van. Individuele opdrachten met Matlabonderdelen kosten echter te veel werk en manuren. Matlabcursussen worden succesvol georganiseerd door Paradoks, maar zijn snel vol.

B2: Het tweede jaar werd als interessant ervaren. De TOM-projecten verschillen sterk in moeilijkheidsgraad.

B3: Wordt door studenten als goede afsluiting van het bachelorjaar gezien. Veel studenten geven aan dat na de bacheloropdracht pas duidelijk is wat het beroep van de TG inhoudt. 

 

TOM-projecten:

De tweedejaarsstudenten vinden de projecten in het tweede jaar een veel beter beeld geven van de opleiding dat die in het eerste jaar. Eerstejaarsprojecten worden echter niet als niet-nuttig of overbodig gezien.

 

BSA: Het rendement is verhoogd, TOM lijkt hierop effect te hebben.

 

Master:

Beide tracks worden als interessant en zeer druk ervaren. Studenten vinden de vakken een goede voorbereiding op de masterstages. Er worden gemakkelijke keuzevakken gekozen vanwege de hoge werkdruk.

 

MII:

Er waren relatief veel planningsproblemen, dit werd door studenten als vervelend ervaren. De case in het eerste semester was een literatuurverslag en werd niet representatief gevonden door de studenten.

 

MSS:

Het tentamen van Dynamic Behaviour of Neural Networks was moeilijk en volgens studenten niet representatief voor de stof. Er waren klachten op de feedbacksessies van Identification of Human Motor Control. Studenten vonden de feedback weinig opbouwend. Dit probleem wordt serieus genomen door de opleiding.

 

D. Curriculum 2016-2017

Bachelor:

Het bachelorcurriculum is niet veranderd

 

Pre-master:

Het pre-mastercurriculum wordt herontworpen. Het huidige curriculum sluit niet aan bij de huidige doelgroep, die grotendeels uit studenten met een bewegingswetenschappenachtergrond bestaat.

De opleiding heeft een nieuw pre-masterprogramma ontworpen voor studenten met een technische deficiëntie, waarin bepaalde programmaonderdelen verschillen voor studenten met een bewegingswetenschappen- of een geneeskundeachtergrond. Er is veel aandacht besteed aan het achterhalen van de deficiënties van de verschillende studenten. De OLC is te spreken over de indeling van het programma in modules. De OLC adviseert wel om de studielast goed in de gaten te houden, aangezien het pre-masterprogramma zeer druk en vol is. 

 

Master:

Het mastercurriculum is niet veranderd.

 

E. Bijeenkomst Faculteitsraad en OLC-TNW

In december is er een bijeenkomst geweest tussen de OLC’s van de faculteit TNW en de faculteitsraad TNW. Hierin in de internationalisering van de UT en daarbij de overgang naar het Engelstalig onderwijs besproken. De meeste TNW-opleidingen zullen overgaan naar het Engels, TG én TM zullen Nederlandstalig blijven vanwege de BIG-registratie en het feit dat studenten in principe worden opgeleid voor de Nederlandse arbeidsmarkt

Ook is de communicatie tussen de FR en de OLC’s besproken. Een belangrijk onderwerp was in hoeverre de OLC’s terugkoppeling van de FR ontvingen op verstuurde brieven. Ook de manier waarop de opleidingen reageren op de adviezen van de OLC’s, is besproken.

Er wordt geprobeerd deze bijeenkomsten halfjaarlijks te organiseren.

                                                            

F. Decentrale selectie

Per lichting 2017-2018 is decentrale selectie verplicht voor aankomende TG-studenten. TG is hier al een jaar eerder mee begonnen. De OLC is door de opleiding om advies gevraagd voor de selectieprocedure. De OLC vindt dat de opleiding goed nagedacht heeft over de opzet van de decentrale selectie en hoort graag hoe de selectie is verlopen.

 

G. B-OER en M-OER 2016-2017:

De onderwijs- en examenregeling voor de bachelor- en masteropleiding is uitvoerig besproken. De OLC adviseert positief over het algemene en opleidingsspecifieke deel van de B-OER. In het algemene deel van de B-OER stemt de OLC in met de wijziging dat toetsresultaten alleen geldig zijn in het studiejaar waarin deze zijn behaald.

De opzet van het algemene deel van de M-OER wordt zoveel mogelijk gelijkgetrokken met die van de B-OER. De OLC adviseert positief over het algemene deel van de M-OER en adviseert met tekstuele aanpassen positief over het opleidingsspecifieke deel van de M-OER.

 

H. Kwaliteitszorg;

Het pre-masterprogramma wordt opgenomen in het kwaliteitszorghandboek. Er zijn verder enkele kleine tekstuele wijzigingen. De OLC gaat akkoord met het kwaliteitszorghandboek.

 

I. Huishoudelijk regelement en rooster van aftreden:

Er zijn enkele tekstuele wijzigingen in het huishoudelijk regelement. De OLC stelt het HR vast.

 

Vanuit het vorige collegejaar is geopperd om oud-studentleden van de OLC die nu stagelopen in het tweede en derde jaar van de master uit te nodigen voor een vergadering, zodat zij hun stage-ervaring kunnen delen. Helaas is de OLC er in het afgelopen jaar niet aan toe gekomen om de studenten uit te nodigen. 

 

J. Studenten VertegenwoordigingsCommissie (SVC).

De SVC heeft bij elke vergadering verslag gedaan van de module- en jaarevaluaties in de bachelor en master. Sinds begin 2016 voert de SVC een nieuwe manier van evalueren in, waarbij de nadruk ligt op wat er wordt verwacht van een student in een module en wat de student zelf verwacht van een module. Bij de verslaglegging tijdens OLC-vergaderingen richt de SVC zich minder op praktische en roostertechnische zaken en meer op hoe studenten de module inhoudelijk beoordelen. Deze manier van verslaglegging wordt als positief ervaren door de OLC.

 

De SVC heeft geconstateerd dat de werkstuk onder M1-studenten als zeer hoog wordt ervaren. Er is een enquête gehouden onder de studenten, waaruit blijkt dat tweederde van de studenten een hoge werkdruk ervaart en 40% van hen meent dat de hoge werkdruk een negatieve invloed op de gezondheid heeft. De opleiding kijkt volgens de SVC naar oplossing. In het volgende collegejaar zal de SVC een uitgebreide analyse voorleggen tijdens een OLC-vergadering. 

 

K. Wet versterking bestuurskracht

Naar aanleiding van grootschalige protesten bij de Universiteit van Amsterdam ligt er een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer waarin onder andere de invloed van de medezeggenschap (waaronder de opleidingscommissie) wordt vergroot. De manier waarop de OLC van TG nu werkt is al een uitvloeisel hiervan. Een commissie van het ministerie zal een landelijke analyse gaan uitvoeren over o.a. hoe de opleiding de OLC ziet. De opleiding zal de OLC hierin betrekken.

 


 

Lijst afgegeven adviezen

 

 

Adviesvraag

Afgegeven advies

Datum afgegeven advies

Reactie

1.

Aan Faculteitsraad TNW

Aan Faculteitsraad TNW gevraagd om toelichting op niet overnemen van adviezen OLC-TG over B-OER en M-OER.

04-02-2016

12-02-2016

2.

Aan opleidingsmanager I. ten Dam: advies B- en M- curriculum

Zowel voor het bachelor als het master curriculum een positief advies.

04-02-2016

 

3.

Aan opleidingsmanager I. ten Dam:

Advies modules 1-5-9

 

08-03-2016

25-03-2016

4.

Aan Onderwijscoordinator E. van Dijk: Advies kwaliteitszorg handboek

Positief advies met twee opmerkingen:

-       In de bijlage ook het format opnemen van de agenda c.q het verslag van de premaster evaluatie

Voor semesterevaluatie van het masteronderwijs is minimaal 10 studenten uitnodigingen niet haalbaar ivm het aantal studenten. Graag aanpassen.

02-05-2016

 

5.

Aan Faculeitsraad TNW

In grote lijnen positief advies met de opmerkingen:

-       B-OER, algemeen: geldigheidsduur: OLC adviseert een geldigheidsduur van maximaal een jaar

-       M-OER, opleidingsspecifiek: Aanpassing in Artikel 6 ‘vormgeving van het onderwijs’

12-05-2016

 

6.

Aan opleidingsmanager I. ten Dam: Advies decentrale selectie

Positief advies

14-06-2016

 

7.

Aan opleidingsmanager I. ten Dam:

Advies modules 2-6-10

-       Module 2 positief advies

-       Module 6 positief advies

-       Module 10 positief advies met aanvullend techniekdeel te vergroten en naar voren plaatsen, tentamen uro splitsen en niveau tentamen gezondheidsrecht te verzwaren

12-7-2016

 

8.

Aan opleidingsmanager I. ten Dam:

Adviesbrief pre-master curriculum

Positief advies met de studielast als punt van aandacht.

12-7-2016