2014 - 2015

Jaarverslag OpLeidingsCommissie Technische Geneeskunde 2014 - 2015


In het collegejaar 2014 - 2015 was de samenstelling van de OLC als volgt:


Docentleden:

Frans de Jongh (voorzitter)

Marjanne den Braber-Ymker

Lex van Loon

Eline Oppersma


Studentleden:

Mirte Ketel (vice-voorzitter)

Nick Eleveld

Annemiek Janssens

Laura Hagens


Toehoorders:

Kees Slump

Renee Geraats – Onderwijscommissaris Paradoks

Nienke Klaasen – SVC-master

Nienke Idsardi – SVC-bachelor


Selma Kamphuis – Ab Actis

Wendy Bolster - NotulisteEr is zes keer vergaderd over uiteenlopende onderwerpen. Hiervan kan kennis worden genomen via de notulen van de bijeenkomsten, die opgevraagd kunnen worden bij de griffier.


A. Contact met opleidingsdirecteur.

In september vond de jaarlijkse ontmoeting met mw drs. H. Miedema, opleidingsdirecteur, plaats. De nieuwe OLC-leden zijn aan haar voorgesteld en vervolgens heeft mw Miedema toelichting gegeven op de volgend onderwerpen:


1. TOM-onderwijs

Overgang naar het TOM-onderwijs vergt veel inzet van medewerkers en studenten. En hoe zit het met allerlei overgangsregelingen? Hoe gaat het met het herkansen van onderdelen binnen een module?

Er wordt zoveel mogelijk per module gekeken naar mogelijkheden voor overgangsregelingen. Herkansingen van ouderejaars binnen TOM worden individueel behandeld. De studieadviseurs begeleiden studenten hierin. Op welke manier is het voor een ouderejaars mogelijk een vak af te ronden binnen een module.

Daarnaast besteden de studieadviseurs veel aandacht aan studenten die een module niet gehaald hebben en derhalve vertraging oplopen. Samen met de student wordt gekeken naar de mogelijkheden en tijdstippen van herkansingen zodat uiteindelijk een planning gemaakt kan worden.

Er loopt nog een discussie over vrijstellingen binnen TOM. Besluitvorming hierover zal tezijnertijd ter advisering worden voorgelegd aan de OLC.

Vanwege het arbeidsintensieve onderwijs wordt gekeken naar het inzetten van masterstudenten als tutor. Tutoren beoordelen niet maar signaleren. De VC&PG docenten hebben een voorstel gedaan voor het begeleiden van in tutoren.

Na 1 jaar TOM kan worden geconcludeerd dat studenten sneller studeren en ronden sneller openstaande onderwijseenheden af.


2. Mat-lab vaardigheden

Paradoks heeft een peiling met betrekking tot Matlab vaardigheden gehouden onder de studenten. Hieruit blijkt dat vooral de cohorten 2011 en 2012 (de huidige M2 en M3 studenten) een gebrek aan Matlab kennis ervaren.

Studenten uit cohort 2013 (TOM-onderwijs) gaven aan dat Matlab beter geïmplementeerd is in de onderwijseenheden.

Paradoks heeft besloten een Matlab cursus aan te bieden voor de cohorten 2011 en 2012, die in december 2014 plaatsvond.


3. Advisering door de OLC

Terugkoppeling van adviezen die de OLC heeft afgegeven blijft nog al eens uit. Mw Miedema geeft aan dat de adviezen van de OLC altijd meegenomen worden in de besluitvorming. Ze zal maatregelen nemen zodat de terugkoppeling ook daadwerkelijk geschiedt.B. Onderwijsuitvoering en ervaringen Twents Onderwijs Model

Met de opleidingsmanager is gediscussieerd over de uitvoering van het onderwijs. Onder andere is gesproken over een toetsplan per module. De opleiding is nog zoekende naar een optimale vormgeving van het TOM-onderwijs binnen de opleiding. Vooreerst zullen de beoordelingsschema’s per module verder worden uitgewerkt en duidelijker worden gesteld, aangezien deze tot verwarring bij de studenten leiden.


Tevens is gesproken over de compensatieregeling binnen een module. Per module mag 1 vijf worden gecompenseerd binnen de module. Het gevaar is aanwezig dat studenten de zogenaamde struikelvakken als onvoldoende laten staan. De OLC heeft er bij de opleiding op aangedrongen hiervoor te waken. Met name het wiskundeonderwijs is erg belangrijk gedurende de gehele opleiding.


Wat betreft het aantal deeltoetsen binnen een module heeft de OLC geadviseerd dit te beperken zodat de samenhang binnen een module beter tot zijn recht komt.


C. Jaarevaluatie van de bachelor en master opleiding

Bachelor

B1: De aansluiting vanuit he VWO naar het eerste bachelorjaar wordt als goed ervaren. De integratie van verschillende onderdelen binnen een module kan nog beter. Het onderdeel Matlab is beter geïmplementeerd binnen een module.

B2: Over het algemeen heerst er tevredenheid over dit jaar. Organisatorisch waren er vooral problemen met de roostering.

B3: Het jaar is positief beoordeeld, de Multidisciplinaire Opdracht werd positief ontvangen.

BSA: 91% van de studenten heeft de BSA gehaald, een stijging van 11% ten opzichte van vorig collegejaar.


Master

De wijziging in volgorde van een aantal vakken binnen de track MSS is positief ontvangen. De studenten die instromen in februari ervaren nu ook een goede opbouw in het curriculum.

Binnen de track MSS wordt het vak Identification of Human Motor Control als moeilijk en vol ervaren. Aangezien deze klacht langer bestaat zal de OLC het komende collegejaar hier extra alert op zijn.

Binnen de track MII heerst er over het algemeen grote tevredenheid over de samenstelling van het curriculum. Het vak Imaging Technique zal worden gemonitord aangezien het vak een laag rendement had bij de eerste poging.D. Curriculum 2015-2016

Bachelor

In collegejaar 2015-2016 wordt het curriculum van het derde bachelorjaar omgezet naar TOM-onderwijs. De volgorde van de vakken blijft over het algemeen gelijk aan het voorgaande collegejaar.

Er zijn 3 leerlijnen: technologie, geneeskunde en professioneel gedrag. In het curriculum zitten verschillende onderdelen die door studenten als relevante maar losse eenheden worden ervaren, zoals VC&PG, Gezondheidsrecht, Medische techniek ethiek en MTA. Deze losse onderdelen worden bij de invoering van TOM geïntegreerd in het geheel en waar nuttig uitgebreid. De leerlijn professioneel gedrag is gericht op de ontwikkeling van de vier belangrijkste aspecten van professioneel gedrag:

oMorele en maatschappelijke verantwoordelijkheid

oSociale verantwoordelijkheid

oVerantwoording van kennis

oVerantwoordelijkheid voor eigen ontwikkeling technisch-geneeskundige basis en professionele verantwoordelijkheid.

Er is gesproken over de mogelijkheid van het opnemen van een keuzemodule in het derde jaar, echter het curriculum biedt niet genoeg ruimte om dit te realiseren.


Master

Er zijn geen wijzigingen in het master curriculum 2015-2016 ten opzichte van het vorige collegejaar.


E. Deskundigheidsbevordering

In het verslagjaar hebben de leden van de OLC een training gevolgd met als doel een verdere professionalisering te realiseren.

Leerpunten waren o.a.:

Recht op terugkoppeling van adviezen. Dit moet beter bewaakt worden.

Het opvragen van een jaarplan van de opleidingsdirecteur aan de hand waarvan de OLC haar eigen vergaderschema kan aanpassen.F. Nationale Studenten Enquête (NSE)

Een analyse van de uitslag van de NSE is besproken. Communicatie vanuit de opleiding richting studenten blijkt een van de knelpunten te zijn. Dit kan zijn zowel op organisatorisch vlak als met betrekking tot informatievoorziening over het onderwijs zijn. Een aantal actiepunten die de opleiding voornemens is te gaan nemen, zijn besproken en er is een advies over uitgebracht.


G. Kwaliteitszorg

Bij de invoering van TOM werden modulen geëvalueerd op onderdelenniveau. Gedurende het verslagjaar is hiervan afgestapt omdat er teveel overlap is. Nu wordt er geëvalueerd op moduleniveau.
Het Kwaliteitszorg Handboek zal hierop worden aangepast.


De Klachtenregeling is tegen het licht gehouden en akkoord bevonden.


H. Beleidsnota Excellentie@UT

In de nota wordt het beleid uitgezet ten aanzien van excellerende studenten vooral met betrekking tot het aanbieden van voldoende uitdaging.

Excellerende studenten van TG geven liever de voorkeur aan een verdieping van de kennis dan aan een verbreding. Het volgen van extra vakken van andere opleidingen zou daarbij een optie kunnen zijn, ware het niet dat het curriculum van Technische Geneeskunde hiervoor geen ruimte biedt. Dit zou in de avonduren kunnen geschieden, echter dit is al geregeld in het Honneurs programma. De overige programma’s die genoemd worden in de beleidsnota zijn naar de mening van de OLC niet afgestemd op de student Technische Geneeskunde.

Wat betreft het Honneurs programma is het standpunt van de OLC dat selectie van studenten in het eerste semester van het eerste jaar erg vroeg is. Advies is om de selectie pas in het tweede semester te doen.


I. Onderwijs- en examenregeling (OER)

De Onderwijs- en ExamenRegeling voor de bachelor- en de masteropleiding zijn uitvoerig besproken en op detailniveau becommentarieerd. Over het algemeen wordt ingestemd met de regeling, zoals wat betreft het algemene deel dat voor de hele faculteit geldt als wel het opleidingsspecifieke deel. Algemeen geldende regels rond minorruimte en de omvang van een afstudeeropdracht zijn voorzien van een aantekening aangezien deze niet voor de opleiding TG gelden.

In het opleidingsspecifieke deel van de bacheloropleiding wordt een artikel toegevoegd met betrekking tot het pre-master onderwijsprogramma.


J. Huishoudelijk Reglement en rooster van aftreden

De jaarlijkse check van het Huishoudelijk Reglement leverde geen tekstuele wijzigingen op.


Het rooster van aftreden werd aangepast. Gesproken werd over het gemis van studentleden uit de master die op stage zijn. Hierdoor worden hun ervaringen onvoldoende besproken binnen de OLC. Voor het komende collegejaar zal hier rekening mee worden gehouden en zullen zowel een tweedejaars als een derdejaars masterstudent worden uitgenodigd voor een vergadering.


K. De Student Vertegenwoordigings Commissie (SVC) heeft tijdens elke vergadering verslag gedaan van de actuele zaken die door hun werden behandeld. Hierbij ging het met name om de samenvattingen van de studentevaluaties van (onderdelen van) het curriculum.


L. Diverse punten

In het verslagjaar is aan de Faculteitsraad advies afgegeven over de wenselijkheid tot engelstaligheid van de opleiding. Aangezien de TG-er wordt opgeleid voor de nederlandse arbeidsmarkt (patiëntencontact en BIG register) is het voor de opleiding niet wenselijk om op collegeniveau de engelse taal te hanteren. Wel is het advies afgegeven om wetenschappelijke verslagen en de eindopdracht in het engels te schrijven.


Gedurende het verslagjaar zijn de verschillende beoordelingsschema’s die horen bij het bachelor module onderwijs besproken en van advies voorzien richting de opleiding.


M. Afgegeven adviezenAdviesvraag

Afgegeven advies

Datum afgegeven advies

Reactie

1.

Aan Faculteitsraad TNW: Engelstalige opleiding en problemen roostersite (BOZ-TG/wb/14.0157)

- Engelstalige opleiding: negatief, wel focus richten op het schrijven in het engels.

- Problemen roostersite: geen problemen bij TG, wel nadeel dat colleges strak worden gepland en tussendoor wisselen van zaal is storend.

01/12/2014


2.

Aan opleidingsmanager I. ten Dam:

Advies compenseren 5 binnen TOM (BOZ-TG/eb/14.0158)

Bezorgdheid van OLC 5 compenseren binnen elke module van TOM onder de aandacht brengen bij opleiding. Advies om regeling bij te stellen (bijv. per jaar slechts 2x een 5 compenseren).

01/12/2014

Mail

7/1/2015

3.

Aan opleidingsmanager I. ten Dam:

Advies analyse NSO

(BOZ-TG/wb/15.012)

- begin van module een responsiecollege/hoorcollege organiseren door ouderjaars studenten

- duidelijker op Bb vermelden met wie studenten voor welk onderdeel contact kunnen opnemen

- OLC gteen voorstander van het verlengen van de nakijktijd.

- OLC geen voorstander van alleen maar meerkeuzevragen en van inzetten van studentassistenten voor nakijken open vragen.

27/01/2015


4.

Aan opleidingsmanager I. ten Dam: Adviesbrief B- en M-curriculum (BOZ-TG/wb/15.013)

OLC kan instemmen met voorgestelde wijzigingen en adviseert positief.

27/01/2015


5.

Aan opleidingsmanager I. ten Dam: Adviesbrief Kwaliteitszorg Handboek (BOZ-TG/wb/15.014)

OLC geeft positief advies af.

27/01/2015


6.

Aan opleidingsmanager I. ten Dam: Adviesbrief beoordelingsschema’s modules 3,4 en 7 (BOZ-TG/wb/15.032)

OLC stemt in grote lijnen in met de beoordelingsschema’s met een paar kleine tekstuele aanpassingen.

03/03/2015

Mail 3/3/2015

7.

Aan opleidingsmanager I. ten Dam: Adviesbrief beleidsnota Excellentie@UT (BOZ-TG/wb/15.039)

OLC herkent zich niet in de kritiekpunten die de OLC-TN/APH aandraagt. TG biedt voldoende uitdaging aan normaal presterende studenten.

10/03/2015


8.

Aan opleidingsmanager I. ten Dam: Adviesbrief Engelstalige opleiding (BOZ-TG/wb/15.040)

Ter info: adviesbrief Engelstalige opleiding.

10/03/2015

Mail 10/4/2015

9.

Aan Faculteitsraad TNW: Adviesbrief beleidsnota Excellentie@UT

OLC herkent zich niet in de kritiekpunten die de OLC-TN/APH aandraagt. Staan achter het standpunt dat er een aanbod moet zijn voor excellerende student.

10/03/2015


10.

Aan Decaan faculteit TNW en Faculteitsraad TNW: Advies B- en M-OER per september 2015 (BOZ-TG/wb/15.070)

Adviezen B- en M-OER.

28/05/2015


11.

Aan opleidingsmanager I. ten Dam: Advies beoordelingsschema’s 5 en 8 (BOZ-TG/wb/15.072)

OLC geeft positief advies af.

08/05/2015


12.

Aan Faculteitsraad TNW: Correctie op advies Engelstalige opleiding brief kenmerk BOZ-TG/wb/15.0157 (BOZ-TG/wb/15.101)

Correctie op advies Engelstalige opleiding.

18/06/2015


13.

Aan Faculteitsraad TNW: Aanvulling op adviezen B-OER en M-OER (BOZ-TG/wb/15.106)

In meerderheid positief advies op de aanvulling in verband met het pre-master programma met een kanttekening.

29/06/2015


14.

Aan opleidingsmanager I. ten Dam: Beoordelingsschema’s 1 en 5 (BOZ-TG/wb/15.107)

Positief advies met een paar opmerkingen.

29/06/2015


15.

Aan Decaan faculteit TNW: (Her)benoeming van de leden OLC-TG (BOZ-TG/wb/15.111)

(her)benoeming van de leden OLC-TG.

09/07/2015