2013 - 2014

Jaarverslag OpLeidingsCommissie Technische Geneeskunde 2013 - 2014


In het collegejaar 2013 - 2014 was de samenstelling van de OLC als volgt:


Docentleden:

F. de Jongh (voorzitter)

A. van Cappellen van Walsum

A. Lovink

E. Oppersma

C. Slump (toehoorder)


Studentleden:

F. Schröder (vice-voorzitter)

Mirte Ketel

Annemiek Janssens

Maaike Braham

Jenske Vermeulen (Student-toehoorder SVC Bachelor)

Inge Slouwerhof (Student-toehoorder SVC Master)

Hans Pieter Snels (Onderwijscommissaris Paradoks)

S. Kamphuis (ab actis)

W. Bolster (griffier - BOZ)


Er is zes keer vergaderd over uiteenlopende onderwerpen. Hiervan kan kennis worden genomen via de notulen van de bijeenkomsten, die opgevraagd kunnen worden bij de griffier.


A. Contact met opleidingsdirecteur.

In november vond de jaarlijkse ontmoeting met mw drs. H. Miedema, opleidingsdirecteur, plaats. De nieuwe OLC-leden zijn aan haar voorgesteld en vervolgens heeft mw Miedema toelichting gegeven op de volgend onderwerpen:

1. Integratie tussen TG en BMT in het kader van de voorgenomen clustervorming.

Een aantal voors en tegens zijn benoemd en de OLC is gevraagd naar advies. Na afloop van de ontmoeting met mw Miedema is hierover gediscussieerd waarbij het uiteindelijke advies luidt dat de OLC geen voorstander is van volledige integratie tussen beide opleidingen. Wel kan worden onderzocht in hoeverre de projecten voor beide opleidingen geschikt kunnen worden gemaakt.


2. Volledige implementatie van het Twents Onderwijs Model (TOM) binnen TG.

Vanaf collegejaar 2013-2014 wordt in het eerste bachelor jaar gestart met TOM en het is de bedoeling dat na drie jaar zowel het 1e, als het 2e en 3e bachelorjaar volledig zijn geïmplementeerd binnen TG.


3. Vorming van stage kernen t.b.v. de masterstages.

Op dit moment is er een overzicht van stage-afdelingen waar de meeste stages en promoties plaatsvinden en waar nu ook fellowships zijn toegekend. Er zijn inmiddels 5 fellowships toegekend.


4. Uitslag van de visitatie van de bachelor- en masteropleiding TG.

Beide opleidingen zijn positief beoordeeld waardoor de accreditatie wordt verlengd. Het rapport wordt ter beschikking gesteld aan de leden van de OLC een naar aanleiding daarvan zijn de volgende vragen besproken:


a. De visitatiecommissie geeft het advies meer onderwijs aan te bieden op het gebied humanities (geschiedenis, ethiek ed) and molucular and cell biology. Op welke manier wordt daar vanuit de opleiding aandacht aan besteed?

De opleiding is van plan om in meerdere projecten binnen de TOM-module ethiek en wetenschapsfilosofie terug te laten komen. Studenten blijven op deze manier goed nadenken over wat het betekent voor de patiënt en of dat wat je aan het doen bent wel ethisch verantwoord is.

Aan Moleculaire Celbiologie wordt in de bachelor meer aandacht aan besteed door middel van een aantal mastervakken die naar de bachelor zijn gegaan.

De geschiedenis van Geneeskunde komt een beetje aan bod bij vakken als gezondheidsrecht.


b. De visitatiecommissie geeft het advies om ruimte vrij te maken voor een keuzevak. . Op welke manier wordt daar vanuit de opleiding aandacht aan besteed?

Dit gaat over een keuzevak in de bachelor. Omdat TG een interdisciplinaire opleiding is, is de opleiding van mening dat het aanbieden van een keuzevak minder relevant is. Daarnaast denkt de opleiding dat studenten in de projecten meer keuzeruimte hebben om zelf iets te kiezen waar ze mee aan de gang willen. Op deze manier is er een soort keuzeruimte gecreëerd. Maar van een echt keuzevak in de bachelor is geen sprake.


c. Hoe kijkt de opleiding aan tegen het advies om het aantal ziekenhuizen dat betrokken is bij de stage te beperken?

De opleiding vindt dit een goed advies en is aan het kijken of ze een aantal key-ziekenhuizen kunnen vinden waar afspraken mee gemaakt kunnen worden. Daarnaast wil de opleiding de contacten die er met de ziekenhuizen zijn blijven handhaven omdat de opleiding TG nog onvoldoende uitgekristalliseerd is om nu al een keuze te maken voor enkele ziekenhuizen. De opleiding denkt wel dat het de toekomst is.


d. De visitatiecommissie geeft aan bezorgd te zijn over de hoge werkdruk van de docenten. Op welke manier wordt daar vanuit de opleiding aandacht aan besteed? Hoe wordt er aangekeken tegen het Harvard system (dat onderwijs ook een belangrijk onderdeel kan vormen van iemands academische carrière)

De opleiding weet dat de werkdruk erg hoog is bij de docenten. Er moet uitbreiding komen bij de onderzoeksgroepen die binnen TG vallen. Hier wordt over gepraat met de decaan, maar er is weinig geld om dit te realiseren.


B. Ervaringen Twents Onderwijs Model

Gedurende het collegejaar is de OLC op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de uitvoering van het TOM onderwijs in het eerste bachelorjaar. Problemen met reparatiemogelijkheden van moduleonderdelen zijn uitvoerig aan de orde geweest en van advies voorzien t.b.v. het opleidingsmanagement. O.a. is kritisch gereageerd op het voorstel om module 4 als reparatiemodule te gaan gebruiken. De opeenvolgendheid van de onderdelen in het curriculum laat een dergelijke actie niet toe.

De OLC krijgt vooraf aan de uitvoering van het TOM onderwijs de beoordelingsschema’s van de diverse onderdelen uit de modules voorgelegd.


C. Jaarevaluatie van de bachelor en master opleiding

Bachelor

• Door de invoering van de BSA is er meer druk op de studenten gekomen. Er is in dit jaar een groot percentage afvallers door de BSA. Naar verwachting zal dit in de toekomst minder zijn.

• Vectoranalyse was in het verleden een struikelvak. Alleen dit jaar is het slagingspercentage van 50% naar 70% gegaan.

• Tijdens de evaluaties van vorig jaar is het idee een aantal keren naar voren gekomen om misschien bodemcijfers in te voeren, zodat je zeker weet dat de studenten een bepaald niveau van kennis hebben. Hierbij was het idee om dan een bodemcijfer in te voeren voor het anatomie deel en het technische deel, zodat studenten niet per se gepakt worden op een bepaald thema. Dit gebeurt met het TOM-onderwijs al wel.

• Verder is er veel gediscussieerd over het implementeren van academische vaardigheden en welk niveau studenten wanneer tijdens hun studie moeten hebben.


Master

• De wijzigingen die vorig collegejaar (2012-2013) zijn voorgesteld, zijn dit collegejaar ingevoerd.

• Er is nog veel onduidelijkheid over de keuzevakken. Dit is inmiddels opgepakt.

• Studenten zijn over het algemeen heel positief.

• De studenten van de track MII vonden dat het 3e en 4e kwartiel goed aansloot op de stage.

• Het vak Reconstructive Medicine sluit niet goed aan op het kwartiel. Voor volgend collegejaar wordt geprobeerd om dit vak beter te integreren.

• Studenten vinden het vak Dynamical Behavior of Neuronal Networks een goed vak, het is alleen wat chaotisch.

• Studenten vonden het vak Biomedical Signal Acquisition deels een nuttig vak, vanwege de Electrotechniek kant. Maar er zat ook veel herhaling in van Anatomie. Hier wordt naar gekeken.


D. Curriculum 2014-2015

Het curriculum van de bachelor opleiding is besproken en de OLC heeft kunnen instemmen met de voorgenomen wijzigingen in het tweede bachelorjaar die betrekking hebben op de integratie in het TOM-onderwijs. Er is zoveel mogelijk getracht een samenhangend geheel met projecten in de diverse modules aan te brengen. De volgorde van de systeemvakken Spijsvertering, Cardiovasculair en Respiratoir wordt gewijzigd ten gunste van de studeerbaarheid.

Het derde bachelorjaar blijft ongewijzigd.


Het curriculum van de master is besproken. Geadviseerd werd om studenten, die in februari instromen in de master opleiding, enige bijscholing te geven in enkele skillsvakken aangezien er een wijziging in de volgorde heeft plaatsgevonden.


E. Technologische begeleiding M2 opdracht

Uit de evaluatie van de M2 is naar voren gekomen dat de technologisch begeleiders van de UT vaak overbelast zijn, waardoor studenten geen reactie krijgen op hun vragen. In sommige gevallen is de begeleider vanuit de stageplaats wel goed bereikbaar zodat het dan geen problemen oplevert. Maar als dat niet het geval is dat is dit problematisch. Vanuit de OLC is hiervoor aandacht gevraagd bij het opleidingsmanagement die het probleem erkent.


F. Huishoudelijk Reglement en rooster van aftreden

De jaarlijkse update van het Huishoudelijk Reglement leverde enkele tekstuele wijzigingen op. Het rooster van aftreden werd aangepast.


G. De Student Vertegenwoordigings Commissie (SVC) heeft tijdens elke vergadering verslag gedaan van de actuele zaken die door hun werden behandeld. Hierbij ging het met name om de samenvattingen van de studentevaluaties van (onderdelen van) het curriculum.


H. Onderwijs- en examenregeling (OER)

Er is advies uitgebracht over het Algemene en Opleidingsspecifieke deel van de Onderwijs- en examenregeling. De OLC heeft kunnen instemmen met voorgestelde wijzigingen c.a. aanvullingen.

Expliciet is de regeling rond de toelating tot de masteropleiding besproken in verband met het feit dat er geen wettelijke verplichting meer is tot het aanbieden van een vervolgmaster. Gelet op het feit dat de onderdelen ‘Vaardig Communiceren & Professioneel Gedrag’ en de stages essentieel zijn voor het volgen van de master Technical Medicine heeft de opleiding besloten tot de volgende regeling.

‘Directe toegang tot de masteropleiding hebben studenten die in het bezit zijn van een afsluitend diploma van de bachelor opleiding Technische Geneeskunde inclusief een voldoende voor de onderdelen ‘Vaardig Communiceren & Professioneel Gedrag’ en de stages. Een bachelor Technische Geneeskunde gebaseerd op een vrij onderwijsprogramma geeft geen toegang.’

De OLC heeft hierover positief geadviseerd.