2012 - 2013


Jaarverslag OpLeidingsCommissie Technische Geneeskunde 2012-2013


In het collegejaar 2012-2013 was de samenstelling van de OLC als volgt:


Docentleden:

B. Koopman (voorzitter),

A. van Cappellen van Walsum

A. Lovink

E.Oppersma

C. Slump


Studentleden:

F. Schröder (vice-voorzitter) en (voorzitter Student Vertegenwoordigings Commissie),

M. Braham

R. van Doremalen

M. Hermans

A. Janssens


Toehoorders:

J. Dijkstra (onderwijscommissaris Paradoks)

K. van Leeuwen (voorzitter Bachelor Student Vertegenwoordigings Commissie)

I. Slouwerhof (voorzitter Master Student Vertegenwoordigings Commissie)

S. Kamphuis (ab actis)

W. Bolster (griffier - BOZ)


Er is zeven keer vergaderd over uiteenlopende onderwerpen. Hiervan kan kennis worden genomen via de notulen van de bijeenkomsten, die opgevraagd kunnen worden bij de griffier.


Onderdeel van de eerste vergadering van het nieuwe collegejaar is de jaarlijkse ontmoeting met mw drs. H. Miedema, opleidingsdirecteur. De nieuwe OLC-leden zijn aan haar voorgesteld en vervolgens heeft mw Miedema nadere toelichting gegeven op de stand van zaken rond het opnemen van de beroepsgroep TG in de wet BIG. Er is een landelijk erkent document door de Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra opgesteld waarin de competenties zijn geregeld van een Technisch Geneeskundige. Na goedkeuring door de Eerste Kamer zal de TG-er in een zogenaamd experimenteer artikel worden opgenomen in de wet. Gedurende het collegejaar is dit nog niet gerealiseerd.

De Adviesnota Commissie Onderwijsorganisatie werd nader toegelicht door mw Miedema. De door het College van Bestuur beoogde clustervorming, waarbij TG in een cluster met BMT en GZW zou komen, roept de nodige vragen op hetgeen heeft geresulteerd in een schrijven aan het College van Bestuur.


Noemenswaardig voor dit jaarverslag zijn de volgende onderwerpen:


a. Jaarevaluatie van de bachelor en master opleiding

De bachelor opleiding werd over het algemeen positief beoordeeld. Wel zijn er wensen t.a.v. scholing in academische vaardigheden, het leveren van feedback op verslagen en presentaties en in sommige gevallen meer integratie in de systeemvakken. De punten zijn reeds verwerkt in het curriculum voor het volgende collegejaar.

Uit de jaarevaluatie is voorts naar voren gekomen dat studenten het wenselijk vinden dat de toets van docent altijd door een andere docent moet worden gecontroleerd voordat deze wordt aangeboden aan de studenten. Door middel van het Toetsbeleid TG, gebaseerd op het UT-kader voor Toetsbeleid, wordt hier aandacht aan geschonken.


Ook voor de master opleiding geldt dat over het algemeen deze positief werd ervaren. Wel worden de nodige vraagtekens gezet bij het nieuwe curriculum waarbij de tracks Robotics & Imaging en Reconstructive Medicine zijn samengevoegd in de track Medical Imaging & Intervention.

Het vak Identification of Human Motor Control wordt als zwaar ervaren, zowel qua hoeveelheid stof als qua moeilijkheidsgraad. Studentleden hebben dit besproken met de opleidingsmanager. Evaluatie leert echter dat hier geen onderdelen uit geschrapt kunnen worden. In het nieuwe collegejaar zal hier wederom aandacht aan worden besteed.


b. Rendementen over het afgelopen collegejaar

Noemenswaardig is het lage rendement van de wiskundevakken en het vak Introductie Pathofysiologische Kernbegrippen in het eerste bachelorjaar. De Student Vertegenwoordigings Commissie (SVC) heeft haar zorg hierover uitgesproken richting de opleidingsmanager en zij heeft daarbij verzocht om extra aandacht tijdens de vakevaluatie. Dit heeft geresulteerd in een tussentoets die voor de kerstvakantie zal worden aangeboden aan de studenten. Zo kunnen studenten kijken hoe het kennisniveau op dat moment is.


c. Curriculum 2013-2014

Het eerste jaar van de bacheloropleiding is voorzover mogelijk aangepast aan de structuur van het Twents Onderwijs Model (TOM). Hierover is uitgebreid gediscussieerd.

Voor het tweede en derde jaar zijn enkele adviezen gegeven over de volgorde van vakken binnen het curriculum.


Het master curriculum is besproken waarbij is geadviseerd om in de toekomst rekening proberen te houden met de mogelijkheid voor de studenten om keuzevakken buiten het eigen curriculum om te volgen.

De cursus Laboratory Animal Science verdwijnt uit het curriculum van het derde jaar. De cursus blijft beschikbaar voor studenten die tijdens hun afstudeeropdracht in aanraking zullen komen met dierexperimenteel onderzoek. Op indicatie van de afstudeerhoogleraar kunnen studenten deze cursus volgen. Het advies is geweest om dit duidelijk te vermelden op de website.


d. Visitatie bachelor en master opleiding TG

In april werden de bachelor en master opleiding gevisiteerd. Voorafgaand daaraan heeft de OLC input geleverd aan het zelfevaluatierapport en is er een overleg geweest tussen de opleidingsmanager en de leden van de OLC.

De visitatiecommissie heeft vervolgens in april gesproken met een aantal docent- en studentleden.


e. Huishoudelijk Reglement en rooster van aftreden

De jaarlijkse update van het Huishoudelijk Reglement leverde geen wijzigingen op. Het rooster van aftreden werd aangepast.


f. Twents Onderwijs Model (TOM) en Onderwijs- en Examenregeling (OER)

In een aantal vergaderingen is gesproken over het nieuwe Twents Onderwijs Model (TOM) en de consequenties voor TG. In principe staat de OLC niet afwijzend tegenover het geïntegreerde module onderwijs met de opleiding Biomedische Technologie. Wel is geadviseerd om de variaties op de mate van integratie binnen een module en de daarbij behorende toetsing en de vrije keuzeruimte apart te regelen in de Opleidingsspecifieke bijlage van de Onderwijs- en Examenregeling, waarbij vooraf aangemerkt wordt dat dit niet strijdig is met paragraaf 9 artikel 9.1. Dit omdat de implentatie van TOM niet volledig gerealiseerd kan zijn in het collegejaar 2013-2014 waarin e.e.a. van start gaat.


g. De Student Vertegenwoordigings Commissie (SVC) heeft tijdens elke vergadering verslag gedaan van de actuele zaken die door hun werden behandeld. Hierbij ging het met name om de samenvattingen van de studentevaluaties van (onderdelen van) het curriculum.