2011 - 2012

Jaarverslag OpLeidingsCommissie Technische Geneeskunde 2011-2012


In het collegejaar 2011-2012 was de samenstelling van de OLC als volgt:


Docentleden:

B. Koopman (voorzitter),

A. van Cappellen van Walsum

A. de Keijzer

A. Lovink

C. Slump


Studentleden:

M. Grootenhuis (vice-voorzitter) en (voorzitter Student Vertegenwoordigings Commissie),

N. van Klink

S. Sandker

F. Schröder

E. Vinke


Toehoorders:

A. Jonkman (onderwijscommissaris Paradoks)

M. Grootenhuis (voorzitter Bachelor Student Vertegenwoordigings Commissie)

R. Schuurmann (voorzitter Master Student Vertegenwoordigings Commissie)

S. Kamphuis (ab actis)

W. Bolster (griffier - BOZ)


Er is zeven keer vergaderd over uiteenlopende onderwerpen. Hiervan kan kennis worden genomen via de notulen van de bijeenkomsten, die opgevraagd kunnen worden bij de griffie.


Noemenswaardig voor dit jaarverslag zijn de volgende onderwerpen:


a. In- en doorstroomprocedure klinische stage M2

Doel van de procedure is dat de student alle ruimte krijgt om de stages met goed gevolg af te leggen. Openstaande verplichtingen zijn daarbij een belemmering.

Om in te kunnen stromen voor de eerste klinische stage moet student daarom 45 EC hebben behaald en de vakken uit het eerste masterjaar hebben gevolgd. Bij een doorstroom naar de tweede stage moeten alle vakken van het eerste masterjaar zijn afgerond.

Geadviseerd is om de verplichting dat alle vakken gevolgd zijn om te zetten in een verwachting, aangezien de regel niet betrouwbaar te verifiëren valt.


b. Invoering Bindend Studieadvies

Gesproken is over het Bindend Studieadvies dat per collegejaar 2012-2013 UT-breed zal worden ingevoerd. De norm waaraan student zal moeten voldoen is gesteld op 45 EC alsmede de inhoudelijke eis is dat van de 3 wiskundevakken (Functies van een veranderlijke, Signaalanalyse en Ruimtewiskunde en Matlab) 1 vak moet zijn gehaald.


c. Wettelijke invoering Harde knip

De verplichting dat een bachelor diploma moet zijn behaald alvorens student kan starten met een master opleiding (de zgn. harde knip) heeft consequenties voor de organisatie van het onderwijs. Discussiepunt met het Management Team was o.a. het aanbieden van twee momenten in het collegejaar waarop de MDO (Multi Disciplinaire Opdracht) kan worden gedaan. Dit verkleint de kans op studievertraging voor de student. Het MT was hier in eerste instantie geen voorstander van. Argumenten van zowel het MT als de OLC werden uitgewisseld hetgeen heeft geresulteerd in twee momenten in het curriculum van het derde bachelor jaar waarop de MDO wordt aangeboden.


d. Wijzigingen in het bachelor en master curriculum

Jaarevaluatie van beide opleidingen en gesprekken in de praktijk en met alumni hebben ertoe geleid om in de masteropleiding het aantal tracks te reduceren tot twee, waarbij de tracks Regenerative Medicine en Robotics & Imaging worden samengevoegd tot een nieuwe track genaamd Medical Imaging and Interventions. Om de aansluiting van bachelor naar master zo goed mogelijk te laten verlopen heeft dit ook consequenties voor het bachelor curriculum. De voorstellen voor een nieuw curriculum voor zowel de bachelor als de master opleiding zijn uitvoerig bediscussieerd in aanwezigheid van de opleidingsmanager. Conclusie was dat het nieuwe bachelor curriculum goed aansluit op de kwartielstructuur van de UT en bij het vervolgonderwijs in de master opleiding. Wel zijn er kanttekeningen geplaatst bij de belasting van derdejaars studenten in het vierde kwartiel.


Het voorgestelde curriculum voor de master opleiding werd positief beoordeeld. Daarnaast biedt de samenvoeging van de tracks RM en R&I voldoende mogelijkheden voor de ‘tissue-geïnteresseerde’ student.


d. Update Master OER

Positief advies is afgegeven aan een update van de Onderwijs- en Examenregeling van de bachelor en master opleiding. Consequenties van wettelijke maatregelen als BSA en Harde knip zijn opgenomen in de nieuwe versie. Een kanttekening werd geplaatst bij de technische mogelijkheden (OSIRIS) om te kunnen voldoen aan de verplichting van het indienen van een studieplan.


e. Aanwezigheid vertegenwoordigers van de FR in een bijeenkomst

Op verzoek van de Faculteitsraad werd een delegatie van de FR, in aanwezigheid van de decaan, uitgenodigd in een OLC-bijeenkomst. In de Faculteitsraad werden vragen gesteld over de benoeming van één opleidingsdirecteur voor twee opleidingen. Men wilde ervaringen horen van de leden van de OLC. Het gaat om verschillende opleidingen met een verschillende cultuur. Kan dit door 1 persoon worden uitgedragen? Als er verschillende onderwijsmodellen zijn, bestaat het risico van uniformiteit dan niet? Is de werkbelasting voor de OLD niet te hoog? Heeft de OLD een visie hierover bij BMT en TG?

Door de decaan is aangegeven dat er gekozen is voor 1 OLD juist vanwege het verschil tussen BMT en TG. 1 OLD zou deze opleidingen kunnen laten samenwerken zonder de individuele kenmerken van deze opleidingen uit het oog te verliezen. Zowel BMT als TG hebben een verschillend beroepsperspectief. De opdracht was om deze 2 opleidingen naast elkaar te laten profileren en niet ten koste van elkaar.

Conclusie van de OLC is dat de betrokkenheid van de OLD bij de opleiding door de TG studenten als positief wordt ervaren. De indruk is dat de input en vragen van studenten serieus wordt opgepakt. De opleiding heeft zijn eigen karakter behouden.


f. Kwaliteitszorg Handboek

Gedurende het verslagjaar is de Klachtenprocedure en het Kwaliteitszorg Handboek geëvalueerd. Conclusie is dat e.e.a. een goede weerslag is van de werkelijkheid en dat de klachtenprocedure goed functioneert. Het kleine aantal klachten dat wordt ontvangen wordt adequaat opgepakt en afgehandeld.


g. Huishoudelijk Reglement

Een evaluatie van het Huishoudelijk Reglement is gedaan waarbij een kleine tekstuele aanpassing is gedaan.


i. Langstudeerdersboete

De OLC werd geïnformeerd over de organisatorische maatregelen die de opleiding heeft genomen om studenten te faciliteren in het voorkomen van onnodige vertraging. Herkansingen van een aantal vakken die van belang zijn voor het behalen van een bachelor diploma zijn vervroegd, docenten hebben het verzoek gekregen tot het versneld nakijken van herkansingen en een bachelorexamencommissie zitting is gepland aan het eind van het collegejaar.


j. De Student Vertegenwoordigings Commissie (SVC) heeft tijdens elke vergadering verslag gedaan van de actuele zaken die door hun werden behandeld. Hierbij ging het met name om de samenvattingen van de studentevaluaties van (onderdelen van) het curriculum.