2009 - 2010

Jaarverslag OpLeidingsCommissie Technische Geneeskunde 2009-2010


In het collegejaar 2009-2010 bestond de OLC TG uit de volgende leden:

namens de docenten B. Koopman (voorzitter), A. van Cappellen van Walsum, A. de Keijzer, A. Lovink en C. Slump; namens de studenten A. Grob (vice-voorzitter), M. Stijntjes, M. Grootenhuis (voorzitter Student Vertegenwoordigings Commissie), M. Koenrades en R. Storcken; toehoorder E. Perk (onderwijscommissaris Paradoks); met ondersteuning van S. Kamphuis (ab actis) en BOZ (griffier).


Er is vijf keer vergaderd over uiteenlopende onderwerpen. Hiervan kan kennis worden genomen via de notulen van de bijeenkomsten, die gepubliceerd staan op de website van de commissie.


Een aantal onderwerpen staat hieronder weergegeven.


Tijdens de jaarlijkse ontmoeting met de opleidingsdirecteur werd onder andere gediscussieerd over de uitbreiding van haar taak met de functie van opleidingsdirecteur Biomedische Techniek. Verder kwamen de eerste afgestudeerde TG-ers ter sprake en de voortgang met betrekking tot het opnemen van TG-ers in de Wet BIG (Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).


Het curriculum van de bachelor- en masteropleiding werd geƫvalueerd. Op enkele kleine verbeterpunten na werden beide curricula positief beoordeeld. Met name in het masteronderwijs verdient de samenhang tussen het casusonderwijs en de verschillende vakken de nodige aandacht. De commissie heeft ingestemd met het curriculum voor het collegejaar 2010-2011 met in achtneming van bovengenoemde punten. Voorts is gesproken over het opzetten van de evaluatie van het tweede en derde masterjaar.


De tekst van het Huishoudelijk Reglement van de commissie werd ge-update.


De klachtenregeling is doorgenomen en akkoord bevonden. Vooralsnog zijn er geen wijzingen c.q. aanvullingen.


Door het volgen van een workshop heeft het merendeel van de leden van de commissie gewerkt aan verdere professionalisering. Een van de belangrijkste conclusies was dat de commissie zichtbaar wil worden voor haar achterban. Regelmatig verslag doen van haar activiteiten kan hiertoe bijdragen, al dan niet via de studievereniging Paradoks. Voorts bestaat de behoefte om zich pro-actief op te stellen t.o.v. af te geven adviezen. Dit betekent een actieve houding aannemen t.a.v. het vergaren van informatie over zaken die spelen o.a. door contact te leggen met leden van de faculteitsraad. Alert reageren op het uitblijven van een reactie draagt bij aan verdere professionalisering.


In het afgelopen jaar heeft de commissie geadviseerd over de volgende zaken:

a.Master OER per 1 april 2010: Een positief advies werd afgegeven, waarbij met name aanscherping van de volgorde van de onderwijseenheden wordt toegejuicht, mede gelet op de zgn. harde knip tussen bachelor- en masteropleiding die het Ministerie van O&W voorstaat.

b.Bachelor OER per 1 september 2010: Een negatief advies over het Algemene deel werd afgegeven, tenzij wordt voldaan aan de eis dat het Studieplan genoemd in Artikel 5 via een goed werkende module is opgenomen in het onderwijsadministratiesysteem OSIRIS. Voorts is geadviseerd om het aantal herkansingspogingen te handhaven in drie. Over het Opleidingsdeel is een positief advies afgegeven.