2008 - 2009

Jaarverslag OpLeidingsCommissie Technische Geneeskunde 2008-2009


In het collegejaar 2008-2009 bestond de OLC TG uit de volgende leden:

namens de docenten B. Koopman (voorzitter), A. van Cappellen van Walsum en A. de Keijzer; namens de studenten A. Grob (vice-voorzitter), D. Ouweneel, M. Stijntjes en M. Koenrades; de toehoorders K. Schreuder (voorzitter Student Vertegenwoordigings Commissie) en M. Klitsie (onderwijscoördinator Paradoks); met ondersteuning van S. Kamphuis (kwaliteitscoördinator) en C. Koelman (griffie).


Er is zeven keer vergaderd over uiteenlopende onderwerpen, die in de openbare notulen adequaat zijn weergegeven en die aldus worden samengevat:

-de invulling van het curriculum, bijvoorbeeld het vervallen van het vak Medische Ethiek ten gunste van Neurale Systemen en de studeerbaarheid van het programma waarbij met name de erg grote vakken (Neurale Systemen en Mens in Beweging) die studeerbaarheid bemoeilijken;

-de betrokkenheid van studenten bij de organisatie van het onderwijs zoals de opzet van de student-assistentschappen en de DISA cursus;

-de formuleringen van het Huishoudelijk Reglement (HR) en de Onderwijs- en Examen Regeling (OER) waarin de rechten en plichten van iedereen die bij het onderwijs betrokken is (studenten en docenten) staat verwoord. De OER heeft nu een algemeen deel dat voor de hele universiteit geldt, maar ook een opleidingsspecifiek gedeelte en Regels van de Examencommissie;

-de invulling van het kwaliteitshandboek, waarin is vastgelegd hoe het onderwijs beoordeeld en verbeterd moet worden;

-de vak- en onderwijsevaluaties, zoals elke vergadering aangeleverd vanuit de SVC, en die de aanleiding kunnen zijn om de opleiding te adviseren over mogelijke verbeteringen.


Over de UT-Bachelor OER is schriftelijk advies uitgebracht aan de decaan, de opleidingsdirecteur en de Bachelor Examencommissie.


Daarnaast zijn een aantal knelpunten direct overlegd met de curriculum coördinator of studieadviseur.


De OLC TG is dit jaar pas echt gestart met regelmatige vergaderingen. Voor de leden van de OLC betekende dit dat er enigszins gezocht is naar de beste manier om de OLC vorm te geven, met vragen naar de inhoud en diepgang van de te behandelen onderwerpen, de vergaderfrequentie en dergelijke. Ook voor de opleiding was het wennen omdat voorheen (bij het opzetten van de opleiding) de beslissingen ten aanzien van de invulling van het curriculum vooral in de curriculumcommissie en het management team werden besproken.

Inmiddels zijn de eerste masterstudenten afgestudeerd en is het curriculum dus voor de eerste keer in zijn geheel doorlopen. Er kan nu worden gewerkt aan een stationaire toestand waarin de OLC een vaste waarde heeft in het beoordelen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. Er is gekozen voor een OLC die zowel de master- als de bacheloropleiding vertegenwoordigd, met docentleden uit de masterfase, bachelorfase en het lijnonderwijs, en met studentleden die zo breed mogelijk de studentpopulatie vertegenwoordigen. Er is een jaarschema afgesproken van vijf vergaderingen met jaarlijks terugkerende onderwerpen:

-September: opstartvergadering met nieuwe leden, bespreking jaarverslag, jaarlijks contact met de opleidingsdirecteur;

-November: jaarevaluatie onderwijs, rendementen;

-Januari: bespreking van het curriculum;

-Maart: bespreking van de reglementen (OER, Huishoudelijk reglement, klachtenregeling);

-Juni: (her)benoeming van de leden.

Daarnaast is er elke vergadering ruimte voor de evaluaties en de dan actuele onderwerpen. Elke vergadering wordt een week van te voren voorbereid door de agendacommissie, bestaande uit voorzitter, vice-voorzitter, kwaliteitscoördinator en griffier.Namens de Opleidingscommissie Technische Geneeskunde,

Prof.dr.ir. H.F.J.M. Koopman, voorzitter

Datum: 30 september 2009