Huishoudelijk Reglement OLC-TG

Artikel 1: Algemene bepalingen

De Opleidingscommissie van Technische Geneeskunde is ingesteld ten behoeve van de combinatie van bacheloropleiding Technische Geneeskunde en de masteropleiding Technical Medicine. Waar in dit reglement sprake is van de opleiding Technische Geneeskunde (opleiding TG), dient de combinatie van deze beide opleidingen gelezen te worden.

De Opleidingscommissie van de opleiding TG wordt de OLC-TG genoemd.

Het onderwijs van TG wordt gegeven door een aantal experts die ieder zijn ingebed in een academische of beroepsmatige expertgroep, zonder dat er een contract met deze personen op individuele basis bestaat. 

Waar in dit reglement de mannelijke vorm wordt gebruikt, kan ook een vrouwelijke vorm worden gelezen.

Artikel 2: Leden van de Opleidingscommissie

De samenstelling van de OLC-TG en de benoeming van de OLC-TG leden is geregeld in artikel 11 van het Faculteitsreglement van TNW. De personeelsleden vertegenwoordigen het docentencorps van de opleiding. Van de studentleden komt tenminste één studentlid voort uit de bacheloropleiding en tenminste één studentlid uit de masteropleiding. Potentiële kandidaten kunnen geworven worden via media zoals Canvas. Potentiële kandidaten worden door de huidige studentleden via een persoonlijk gesprek ingelicht over de taak en functie van een studentlid.

De zittingstermijn van de leden is geregeld in artikel 11.4 van het Faculteitsreglement van TNW.

De OLC-TG leden benoemen uit hun midden een voorzitter. Hierbij is het wenselijk dat dit een docent lid is.

Vanuit de studentenpopulatie wordt een vervanger benoemd bij tussentijds vertrek van een zittend studentlid.

De Opleidingsdirecteur TG neemt met adviserende stem deel aan tenminste één vergadering per jaar van de OLC-TG. Het staat de vergadering vrij om anderen voor advies uit te nodigen.

Artikel 3: Taken van de OLC-TG

De opleidingscommissie heeft tot taak te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. De commissie heeft voorts:

  • instemmingsrecht ten aanzien van enkele delen van de onderwijs- en examenregeling (OER) van de opleiding
  • als taak het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling
  • adviesrecht ten aanzien van de overige delen van de onderwijs- en examenregeling waarvoor geen instemmingsrecht bestaat
  • als taak het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen of voorstellen doen aan het bestuur van de opleiding en de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding

De taken van de OLC-TG zijn geregeld in artikel 12 van het Faculteitsreglement van TNW.

Artikel 4: Taken van de voorzitter

De voorzitter:

-       zit de vergadering voor

-       is lid van de agendacommissie

-       is verantwoordelijk voor de voortgang van de actiepunten

-       controleert de uitvoering van de besluiten/adviezen en de eventueel noodzakelijke terugkoppeling van/naar de Opleidingsdirecteur TG en de Decaan TNW en het Management Team

-       onderneemt initiatieven om de continuïteit bij de docentleden van de OLC-TG te waarborgen

-       stelt het jaarverslag op

-       draagt de kandidaat-docentleden en de kandidaat-studentleden ter benoeming voor bij de decaan.

Artikel 5: Ondersteuning

De OLC laat zich bijstaan door de ab actis, Bureau Onderwijszaken TG en een studentassistent. De ondersteuning bestaat uit:

-       praktische voorbereiding en uitwerking van de OLC-TG vergaderingen

-       notuleren van de OLC-TG vergaderingen (SA)

-       secretariële taken t.b.v. de OLC-TG

-       bijwerken van de website van de OLC-TG

-       archiveren.

Artikel 6: Relaties met de Faculteitsraad TNW, leerstoelen en Student Vertegenwoordiging Commissie (SVC)

Overdracht van informatie van en naar de achterban van de studentleden vindt plaats doordat tenminste één van de studentleden van de Student Vertegenwoordiging Commissie een vergadering van de OLC-TG bijwoont. Individuele leden van de OLC kunnen worden aangesproken over onderwerpen van de OLC.

Artikel 7: Werkwijze van de OLC-TG

A. Vergaderfrequentie

De OLC-TG vergadert minimaal vier keer per jaar. Indien minimaal drie OLC-TG leden om een extra vergadering verzoeken zal deze bij voorkeur binnen twee werkweken worden gehouden. De OLC-TG stelt in juni een vergaderschema vast voor het komende zittingsjaar.

B. Openbaarheid

Vergaderingen en hoorzittingen zijn openbaar voor personeelsleden en studenten van de opleiding Technische Geneeskunde. De vergadering kan besluiten een bepaald deel van de vergadering besloten te doen zijn. Is dit laatste het geval dan moet dat kenbaar gemaakt zijn op de uitgebrachte agenda van die vergadering.

C. Hoorzitting

Op voorstel van minimaal drie OLC-TG leden kan een bijzondere bijeenkomst gehouden worden in de vorm van een hoorzitting waar de OLC-TG zich door niet-leden laat informeren over van tevoren vastgestelde onderwerpen.

D. Agenda

De OLC-TG benoemt een agendacommissie bestaande uit de voorzitter en de vice-voorzitter. De agendacommissie stelt, twee weken voor de vergadering, de agenda op en zorgt voor de daarbij behorende stukken en het voorbereiden van de vergaderingen. De agenda met bijbehorende stukken worden verstuurd aan: de leden van de Opleidingscommissie, de ab actis, de notulist, BOZ/TG. De vergaderstukken moeten tenminste zeven dagen voor de vergadering in het bezit zijn. Bij de vergaderstukken bevinden zich in ieder geval de agenda, het verslag van de vorige vergadering, de besluiten/adviezenlijst en een bijgewerkte actiepuntenlijst. Ieder lid van de OLC-TG kan nog tot het vaststellen van de agenda bij de aanvang van de vergadering een punt toevoegen aan de agenda.

E. Absentie en machtiging

Een OLC-TG lid, dat verhinderd is de vergadering bij te wonen, geeft dit zo tijdig mogelijk, bij voorkeur schriftelijk, door aan de voorzitter of notulist. Bij afwezigheid kan een lid bij volmacht zijn stem uitbrengen, echter alleen over onderwerpen die op de vooraf opgestelde agenda vermeld zijn.

F. Stemrecht

Alleen OLC-TG leden hebben stemrecht. Een geldige stemming kan alleen worden gehouden wanneer meer dan de helft van de OLC-TG leden aanwezig is. Onder ‘meer dan de helft van de leden’ dient te worden verstaan: de helft + 1, waaronder één of meer docentleden en één of meer studentleden. Als bij aanvang van de vergadering blijkt dat aan het gestelde in de voorgaande volzin niet wordt voldaan, dan hebben besluiten en stemmingen geen rechtsgeldigheid.

G. Verslaglegging

Het verslag van de vergadering bevat in ieder geval de namen van de voorzitter, de notulist, de ter vergadering aanwezige leden, de aanwezige deelnemers met raadgevende stem en van de met en van de zónder kennisgeving afwezige leden. Verder bevat het een beknopte aanduiding van de behandelde agendapunten en van de ingediende agenda voorstellen, een overzicht van de stemmingen met de vermelding van het verloop ervan, een actiepuntenlijst  en alle ter vergadering vastgestelde adviezen en genomen besluiten. Elk actiepunt moet voorzien zijn van de naam van de verantwoordelijke persoon en een datum waarop het uitgevoerd moet zijn.

H. Informatierecht

De leden van de OLC-TG hebben het recht ten behoeve van de uitvoering van hun taak, inlichtingen in te winnen bij het managementteam TG en de voorzitters van de leerstoelen die behoren tot de opleiding TG.

I. Werkgroepen

De OLC-TG vergadering kan besluiten een (tijdelijke) werkgroep in te stellen die een studie maakt over een bepaald onderwerp. De vergadering bepaalt de taak en de samenstelling van deze werkgroep.

J. Uitvoering adviezen en actiepunten

Er dient naar de OLC-TG teruggekoppeld te worden over al dan niet opgevolgde besluiten en adviezen. De uitvoering van de door de vergadering voorgenomen actiepunten dient te worden bewaakt.

K. Cursussen

Indien gewenst geacht door de OLC-TG dan moet het managementteam TG bevorderen dat cursussen, die ter instructie van de OLC-TG leden kunnen dienen, door deze leden gevolgd kunnen worden.

L. Jaarverslag

Ten behoeve van evaluatie van de OLC-TG werkzaamheden en ter bevordering van de continuïteit zal er elk jaar een door de voorzitter opgesteld jaarverslag aangeboden worden. Dit verslag omvat een overzicht van de uitgebrachte adviezen. Dit jaarverslag moet goedgekeurd worden door de OLC-TG vergadering.

 

Vastgesteld: 7 mei 2018
Geldig per 1 september 2018

Faculteitsreglement TNW: https://www.utwente.nl/nl/tnw/organisatie/medezeggenschap/#faculteitsraad