Studentverzoeken aan de MEX

Volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) heeft de examencommissie de bevoegdheid om in specifieke gevallen af te wijken van de regels die in de Onderwijs- en Examenregeling (EER / OER) van deze universiteit staan. Daarvoor kunnen studenten een gemotiveerd verzoek indienen waarover de examencommissie beslist. Alleen verzoeken die volledig en op tijd zijn ingediend, worden in behandeling genomen. Kijk voor een voorbeeld van een verzoek op de pagina van de MEX

Deadline

De Master Examencommissie (MEX) Technical Medicine vergadert elke drie maanden. Een verzoek aan de MEX moet op een specifieke datum vóór de vergadering van de MEX zijn ontvangen door BOZ-TM. De vergaderdata van de MEX en de deadlines voor het indienen van een verzoek zijn te vinden in het vergaderschema. Binnen twee weken na de vergadering ontvangt de student het besluit van de MEX.

Benodigde informatie

Verzoeken kunnen alleen worden ingediend via deze website.
Naast persoonlijke gegevens (naam, studentnummer) en naam van de cursus en cursuscode zijn een omschrijving van het verzoek, motivatie en relevante documenten (o.a. studievoortgangsoverzicht uit Osiris) verplicht om bij te voegen.
Neem contact op met de studieadviseur bij persoonlijke omstandigheden of voor advies en tips voor het schrijven van het verzoek.

De onderwerpen waarover de MEX kan beslissen staan vermeld in het Algemeen deel van de MSc. OER Technische Natuurwetenschappen, de Opleidingsspecifieke Bijlage Technical Medicine en in de Regels van de Examencommissie.

web application form
click here