See Bachelor Examencommissie (BEX)

Huishoudelijk reglement Bachelor Examencommissie TG

Artikel 1 Algemene bepalingen

Examencommissies vervullen een essentiële en gezaghebbende rol in het kader van toetsing en toetsbeleid op opleidingsniveau. Elke opleiding of groep van opleidingen dient te beschikken over een examencommissie. Examencommissies functioneren op basis van de in de Wet Hoger Onderwijs (WHW) aangegeven rol, verantwoordelijkheden en taken en op basis van aantoonbare onafhankelijkheid en deskundigheid. Een examencommissie dient te beschikken over een huishoudelijk reglement, waarin haar onafhankelijkheid, mandatering en vergaderfrequentie geregeld wordt.

De Bachelor Examencommissie TG is ingesteld ten behoeve van de opleiding Technische Geneeskunde. Waar in dit reglement de manlijke vorm wordt gebruikt, kan ook een vrouwelijke vorm worden gelezen.

Artikel 2 Samenstelling examencommissie

 1. De decaan benoemt de leden van de examencommissie op basis van hun deskundigheid op het terrein van de desbetreffende opleiding of groep van opleidingen.
 2. De decaan draagt er zorg voor dat het onafhankelijk en deskundig functioneren van de examencommissie voldoende wordt gewaarborgd.
 3. Alvorens tot benoeming van een lid over te gaan hoort de decaan de leden van de desbetreffende examencommissie.
 4. De examencommissie bestaat uit tenminste vier en uit ten hoogste zes leden.
 5. De leden, exclusief leden van buiten de opleiding, zijn nauw betrokken bij de bachelor-opleiding. Minimaal één lid afkomstig van buiten de opleiding en is deskundig op de taakgebieden van de examencommissie
 6. De belangrijkste aandachtsgebieden binnen de opleiding Technische Geneeskunde, zoals vermeld in de Opleidingsspecifieke bijlage, dienen vertegenwoordigd te zijn in de examencommissie.
 7. De examencommissie kiest uit haar midden een voorzitter en een vice-voorzitter.
 8. De examencommissie beslist bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter.
 9. Besluiten van de examencommissie kunnen alleen genomen worden indien tenminste tweeleden van de examencommissie aanwezig zijn.
 10. De examencommissie kan zich laten bijstaan door bij de opleiding betrokken medewerkers zoals bijvoorbeeld opleidingsdirecteur, opleidingscoördinator, blok- of lijncoördinatoren, studieadviseur, abactis. Zij hebben een adviserende stem in de vergaderingen.
 11. De leden van de examencommissie maken geen deel uit van het management van de opleiding.
 12. De opleidingsdirecteur van de opleiding is geen lid van de examencommissie.
 13. De examencommissie wordt ondersteund door de abactis en een BOZ-medewerker.
 14. De zittingstermijn van de leden van de examencommissie bedraagt 2 jaar. Zij kunnen maximaal twee maal worden herbenoemd.
 15. De samenstelling van de examencommissie wordt uiterlijk in juni voorafgaand aan het studiejaar vastgesteld.

Artikel 3 Functie en taken van de examencommissie  

De examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. Hiertoe houdt de examencommissie toezicht op de naleving van de procedures en regelgeving inzake toetsing en examinering. Ook is het de instantie waar studenten verzoek- en bezwaarschriften kunnen indienen omtrent toetsing, examinering, studieplanning en alles wat daarmee samenhangt.

Examencommissies stellen zelf zonder nadere inspraak (WHW art.7.12) regels ten behoeve van de examens vast. Deze worden vastgelegd in een apart document ‘Regels van de examencommissie’.

De examencommissie heeft de volgende taken:

1. Algemeen

 1. het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen binnen het kader van de onderwijs- en examenregeling om de uitslag van tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen;
 2. het benoemen van de examinatoren conform art. 7.12 lid 3 WHW
 3. het beoordelen van onregelmatigheden rond toetsing en examinering;
 4. opstellen en bijwerken van de „Regels van de Examencommissie‟;
 5. opstellen en bijwerken van dit huishoudelijk reglement;
 6. de behandeling van studentverzoeken
 7. beoordelen overgangsregelingen
 8. de examencommissie stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden. De examencommissie verstrekt het verslag aan de decaan en gaat het gesprek erover aan. 

2. Kwaliteitsborging van toetsing en examinering

 1. De examencommissie onderzoekt periodiek op basis van een protocol het gehele toetssysteem van toetsbeleid tot en met kwaliteit van individuele toetsen;
 2. De examencommissie onderzoekt periodiek de kwaliteit van afstudeerwerken. 

3. Verzoekschriften behandelen

 1. vaststellen van samenstelling van de Beoordelingscommissie Multi Disciplinaire Opdracht (MDO) en start van de MDO conform de criteria vastgelegd in artikel 13 van de Regels van deExamencommissie;
 2. beoordelen van verzoekschriften voor extra toetskansen;
 3. behandeling van overige verzoekschriften van studenten;
 4. toezicht houden op de beoordeling van studieplannen van studenten die een route volgen die afwijkt van datgene wat als regulier in het onderwijs - en examenreglement is opgenomen;
 5. verlenen van vrijstelling voor een of meer tentamens vanwege eerder met goed gevolgafgelegde tentamens of examens in het hoger onderwijs;
 6. beoordelen van vrij programma voor de bachelor-opleiding.

4. Getuigschriften en supplementen toekennen

 1. beoordelen of studenten voldoen aan de eisen voor het Bachelorexamen;
 2. het verlenen van het predicaat „cum laude‟ aan geslaagden voor een getuigschrift;
 3. de afgifte van bachelor getuigschriften en supplementen door middel van ondertekening door de voorzitter van de examencommissie.   

Artikel 4 Werkwijze van de examencommissie

1. Vergaderfrequentie

 1. De examencommissie komt in principe eenmaal per kwartiel bijeen en in augustus (voor aanvang van het nieuwe collegejaar) indien nodig.
 2. Op verzoek van een van de leden van de examencommissie kan een extra plenaire vergadering worden ingelast.

2. Openbaarheid

 1. De vergaderingen van de examencommissie zijn besloten.
 2. De examencommissie kan studieadviseurs om advies vragen over te nemen beslissingen die de individuele studenten aangaan; daarbij zal de over studenten gegeven informatie als vertrouwelijk worden beschouwd.
 3. De agenda en de vergaderstukken van de examencommissie zijn vertrouwelijk.

3. Agenda en vergaderstukken

 1. De abactis stelt in overleg met de studieadviseur en de BOZ-medewerker de agenda op en draagt zorg voor het samenstellen van de vergaderstukken.
 2. De BOZ-medewerker nodigt de leden van de examencommissie uit voor de vergadering en draagt zorg voor de verspreiding van de vergaderstukken.
 3. De BOZ-medewerker draagt zorg voor een overzicht van examenaanvragen en geslaagden in de vorm van bijgewerkte student-voortgangs-overzichten. NB: Dit betreft alle geslaagden in de tussen twee plenaire examencommissie vergaderingen liggende periode.
 4. De abactis bewaakt de voortgang.

4. Verslaglegging & archivering

 1. Van iedere bijeenkomst van de examencommissie worden notulen opgesteld door de notulist. Deze worden gecontroleerd door de abactis en in de eerstvolgende plenaire vergadering van de examencommissie besproken.
 2. Studenten die het onderwerp van gesprek zijn in de examenvergadering, worden schriftelijk binnen twee weken na de vergadering van het resultaat op de hoogte gebracht. Een afschrift van deze brief wordt gearchiveerd door de BOZ-medewerker in het dossier (JOIN) van de betreffende student.
 3. Standaardbesluiten (zie onder mandaat) worden door de BOZ-medewerker binnen twee weken na ondertekening van het besluit aan de betreffende student meegedeeld.
 4. De BOZ-medewerker beheert het archief van de examencommissie, zowel in een papieren als een elektronische versie.

5. Taakverdeling

 1. De voorzitter zit de vergadering voor, ondertekent getuigschriften, tekent de geslaagd verklaringen t.b.v. BOZ, zorgt voor eventuele terugkoppeling naar decaan, opleidingsdirecteur, draagt kandidaat-leden voor bij de decaan, stelt het jaarverslag op
 2. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt deze vervangen door de vice-voorzitter.
 3. De examencommissie kan, voor zover de wet of deze regeling zich daar niet tegen verzetten, besluiten om bepaalde haar toekomende bevoegdheden, eventueel voorzien van beperkende randvoorwaarden, te mandateren aan de voorzitter of één van de leden van de examencommissie. Zie verder artikel 5 voor uitwerking mandaat.
 4. De abactis draagt zorg voor het mede opstellen van de agenda, het samenstellen van de vergaderstukken, het controleren van de notulen, het opstellen van concept-brieven m.b.t. besluiten aan studenten die in de examencommissie zijn besproken, het bewaken van de voortgang van de actiepunten, het in concept opstellen van de Regels van de Examencommissie, het in concept opstellen van een lijst met examinatoren, het informeren van studenten en docenten over de OER.
 5. De BOZ-medewerker regelt de praktische zaken (zaalruimte, lunch etc.)

Artikel 5 Mandatering bevoegdheden  

Ten einde de efficiency van de examenvergadering hoog te houden en zorgvuldig te behandelen is het gewenst de voorzitter of één van de leden het mandaat te geven om een aantal formele besluiten te nemen. Deze besluiten dienen gebaseerd te zijn op wel omschreven procedures. In de plenaire examencommissievergadering dient verantwoording te worden afgelegd. Het betreft de volgende werkzaamheden:

 1. goedkeuren van standaard aanvraag extra toetsgelegenheid indien aan de voorwaarden is voldaan  
 2. specifieke mandaten die tijdens een examencommissievergadering zijn geformuleerd (met bijbehorende randvoorwaarden) om zaken die buiten bovenstaande mandaat vallen snel af te kunnen handelen.      

Artikel 6 Faciliteiten ten behoeve van de examencommissie  

 1. De opleiding stelt vergaderruimte beschikbaar en andere faciliteiten die nodig zijn voor de examencommissie om behoorlijk te kunnen functioneren. De BOZ-medewerker regelt deze praktische zaken (zaalruimte, lunch etc.)  
 2. De opleiding faciliteert de examencommissie en mogelijkheden voor scholing, advisering en ondersteuning  

Artikel 7 Beroep tegen beslissingen van de examencommissie

De student kan tegen een beslissing van de examencommissie in beroep gaan bij het Klachtenloket UT, gevestigd bij Student Services in de Vrijhof. Dit beroep moet schriftelijk en binnen zes weken nadat de beslissing van de examencommissie ter kennis van de student is gebracht, bij het Klachtenloket UT worden ingediend.

Vastgesteld 8 maart 2018

BIJLAGE

Rooster van aftreden


Leden BEX

Benoemd per

Aftredend en herbenoembaar

Aftredend en niet herbenoembaar

T. Heida

1 september 2013

1 september 2015

1 september 2017

1 september 2019

K. Haijkens

1 september 2015

1 september 2017

1 september 2019

1 september 2021

P.A. van Katwijk

1 september 2014

1 september 2016

1 september 2018

1 september 2020

A. Bellos-Grob

1 september 2014

1 september 2016

1 september 2018

1 september 2020