Studentverzoeken aan de BEX

Volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) heeft de examencommissie de bevoegdheid om in specifieke gevallen af te wijken van de regels die in de Onderwijs- en Examenregeling (EER / OER) van deze universiteit staan. Daarvoor kunnen studenten een gemotiveerd verzoek indienen waarover de examencommissie beslist. Alleen verzoeken die volledig en op tijd zijn ingediend, worden in behandeling genomen.

Deadline

De Bachelor Examencommissie (BEX) Technische Geneeskunde komt vier keer per academisch jaar bijeen. Een verzoek aan de BEX moet op een specifieke datum vóór de vergadering van de BEX zijn ontvangen door BOZ-TG. De vergaderdata van de BEX en de deadlines voor het indienen van een verzoek zijn te vinden in het vergaderschema. Binnen twee weken na de vergadering ontvangt de student het besluit van de BEX.

Benodigde informatie

Verzoeken kunnen alleen worden ingediend via deze website.
Naast persoonlijke gegevens (naam, studentnummer) en naam van de module en cursuscode zijn een omschrijving van het verzoek, motivatie en relevante documenten (o.a. studievoortgangsoverzicht uit Osiris) verplicht om bij te voegen.
Neem contact op met de studieadviseur bij persoonlijke omstandigheden of voor advies en tips voor het schrijven van het verzoek. Voor het schrijven van je verzoek verwijzen we je ook naar de voorbeeld opzet voor een effectieve brief aan de BEX.

De onderwerpen waarover de BEX kan beslissen staan vermeld in het Algemeen deel van de BSc. OER Technische Natuurwetenschappen, de Opleidingsspecifieke Bijlage Technische Geneeskunde en in de Regels van de Examencommissie.


web application form
click here