Regelingen en procedures

Administratief protocol afstuderen

Administratief protocol m.b.t. klinische specialisatiestage (M3)


A. Aanvraag klinische specialisatiestage:

1.De masterstudent dient een verzoek in tot het starten van de klinische specialisatiestage via het Aanvraagformulier klinische specialisatiestage M3. Zie stageboek M3, paragraaf 3.5.3 Stagestart, voor nadere details.

2.De MEX toetst of de student voldoet aan de aanvangseisen.

3.De MEX stelt de afstudeercommissie inclusief voorzitter van de afstudeercommissie vast.

4.De student ontvangt goedkeuring van de MEX om te kunnen starten met klinische specialisatiestage.


B. Starten met het afstudeerjaar M3:

1.Studenten die als onderdeel van de M3 stage een cursus volgen die van belang is voor de stage, doen dit in principe op kosten van de stage instelling. Omdat de cursus ‘Laboratory Animal Science’/ LAS tot voor kort verplicht onderdeel was van het TM curriculum is er een overgangsperiode waarin de opleiding bereid is de kosten voor deze cursus te dragen mits de student en de stage aan de voorwaarden voldoen. Zie daarvoor de Procedure cursus Laboratory Animal Science op de website van TM.


2.Tussentijdse wijziging in de samenstelling van de afstudeercommissie vereist goedkeuring van de MEX. Student levert hiertoe een ge-update formulier Wijzigingsformulier afstudeergegevens Master TM in.


C. Planning afstudeerdatum en inleveren eindverslag:

1.De student kiest in overleg met de afstudeercommissie een afstudeerdatum en checkt deze datum bij BOZ-TG. De datum ligt minimaal 20 werkdagen verwijderd van de afstudeerdatum in verband met de te maken voorbereidingen voor de afgifte van het MSc diploma Technical Medicine.

2.Nadat de afstudeercommissie het concept-verslag heeft goedgekeurd (go-no-go moment) en het vaststellen van de afstudeerdatum vult de student het formulier Aanmelding Masterdiploma TM in en levert dit in bij BOZ-TG.

3.Bij onvoorziene verhindering van de voorzitter wijst de voorzitter een vervanger aan.

4.Minimaal zeven werkdagen voorafgaand aan het colloquium overhandigt de student het definitieve eindverslag aan alle leden van de afstudeercommissie. Daarnaast worden twee exemplaren ingeleverd bij het secretariaat van TG.

5.Voor publicatiedoeleinden, zoals op de website van TM en voor het vervaardigen van een poster, levert de student digitaal een Engelstalig abstract in van maximaal 400 woorden met een relevante afbeelding (foto, grafiek of anderszins). Dit abstract kan worden gestuurd naar TGStageTNW@utwente.nl.

6.Een digitale versie van het definitieve eindverslag stuurt de student naar BOZ-TG-TNW@utwente.nl.D. Organisatie colloquium en diploma-uitreiking

1.Student reserveert zaal voor colloquium via BOZ-TG .

2.Student vult het formulier Colloquiumaankondiging in en levert dit in bij BOZ-TG. De ingevulde gegevens van formulier worden gebruikt voor aankondigingen binnen de UT. (o.a. website TG en de Student Portal) (circa 3 weken van tevoren)

3.BOZ-TG verstuurt uitnodigingen aan afstudeercommissie en betrokkenen bij de opleiding (circa 2 weken van tevoren). De student verzorgt zelf privé uitnodigingen.

4.BOZ-TG verzorgt het diploma in een afstudeermap.

5.Voorzitter van afstudeercommissie krijgt stukken voor colloquium overhandigd.

6.Na afloop van de presentatie ontvangt de student zijn/haar beoordeling op een cijferbriefje dat naar BOZ-TG wordt gestuurd ter verwerking.

7.Student ontvangt het diplomasupplement per post nagestuurd door BOZ-TG.


Bovengenoemde formulieren zijn ook te vinden op de website van BOZ-TNW