Regelingen en procedures

Procedure deelname MDO 1e en 2e semester

Procedure deelname Multi Disciplinaire Opdracht (MDO) 1e semester

Voor wie?

De MDO 1e semester is bedoeld voor studenten die d.m.v. de MDO hun bachelor diploma aan het einde van het 1e semester kunnen halen.

Wanneer?

De MDO 1e semester wordt uitgevoerd in het tweede kwartiel (zie rooster).

Instroomeis:

 • De student kan pas beginnen met het examenonderdeel Multidisciplinaire Opdracht (MDO) in het 1e semester als hij is geslaagd voor het propedeuse-examen en als hij het B2- en B3-programma m.u.v. de MDO voor aanvang van de MDO volledig heeft afgerond.
 • Voor uitzondering op deze regel komen studenten in aanmerking die nog wachten op een resultaat of die gedurende de MDO nog een tentamen afleggen. Uitzonderingen zijn ter beoordeling van de BEX.

Procedure aanmelden:

Aanmelden voor de MDO 1e semester geschiedt d.m.v. inschrijven in SVS. De inschrijving staat open aan het begin van het collegejaar.

 • De student die meent voor een uitzondering in aanmerking te komen stelt in overleg met de studieadviseur een studieplan op en verwerkt dit in een verzoek aan de BEX. Uiterlijk twee weken voor de zitting van de BEX stuurt de student het verzoek naar de BEX via BOZ.
 • In de september zitting van de BEX worden de aanmeldingen voor deelname aan de MDO 1e semester behandeld.
 • In de januari zitting van de BEX kunnen de B-diploma’s ‘onder voorbehoud van het met een voldoende afsluiten van de MDO’ worden vastgesteld. De student kan dan ook daadwerkelijk starten met de master opleiding in het tweede semester van het collegejaar.

Procedure toewijzing opdrachten:

 • In SVS staan de opdrachten gepubliceerd die uitgevoerd kunnen worden in groepjes van 4 studenten.
 • Vanaf begin van het collegejaar tot een dag voor de BEX vergadering is het mogelijk om voorkeuren aan te geven voor opdrachten.
 • Toewijzing van opdrachten geschiedt door de opleiding.
 • Na de BEX-vergadering is het mogelijk om gedurende 3 dagen verzoeken voor ruilen van opdracht in te dienen.
 • Uiterlijk één week na de BEX-vergadering wordt de definitieve indeling per opdracht bekend gemaakt aan studenten en begeleiders.

Tijdpad 2013 – 2014

Week

Actie

36 en 37

Inschrijving in SVS voor deelname aan de MDO 1e semester

36

Deadline indienen verzoek MDO 1e semester bij studieadviseur: na positief advies van studieadviseur stuurt student het verzoek naar de BEX (via BOZ)

39

BEX-zitting waarin goedkeuring voor deelname MDO 1e semester wordt verleend. Uitzonderingsgevallen worden beoordeeld door de BEX en de uiteindelijke beslissing wordt teruggekoppeld naar betrokkene.

45

BOZ checkt of uitzonderingsgevallen voldoen aan gestelde eisen van de BEX. Is voldaan aan de eisen dan krijgt student definitieve toestemming tot deelname.

46

Start MDO (11 november 2013)

4

Afronding MDO en behalen B-diploma (30 januari 2014)

Procedure deelname Multi Disciplinaire Opdracht (MDO) 2e semester

Voor wie?

De MDO 2e semester is bedoeld voor studenten die voldoen aan de instroomeisen.

Wanneer?

De MDO 2e semester wordt uitgevoerd in het vierde kwartiel (zie rooster).

Instroomeisen:

Om deel te kunnen nemen aan de MDO 2e semester moet de student voldoen aan de volgende eisen:

 1. P-diploma TG gehaald
 2. Minimaal 72 EC’s behaald uit het tweede en derde bachelorjaar aan het eind van het 1e semester

De BEX beoordeelt de aanvragen voor deelname in de vergadering van maart.

Procedure aanmelden:

 • Aanmelden voor de MDO 2e semester geschiedt d.m.v. inschrijven in SVS. De inschrijving staat open vanaf medio februari tot een week voor de BEX-vergadering in maart.
 • De student die meent voor een uitzondering in aanmerking te komen stelt in overleg met de studieadviseur een studieplan op en verwerkt dit in een verzoek aan de BEX. Uiterlijk twee weken voor de zitting van de BEX stuurt de student het verzoek naar de BEX via BOZ.
 • In de maart zitting van de BEX worden de aanmeldingen voor deelname aan de MDO 2e semester behandeld.

Procedure toewijzing opdrachten:

 • In SVS staan de opdrachten gepubliceerd die uitgevoerd kunnen worden in groepjes van 4 studenten.
 • Vanaf begin maart tot een dag voor de BEX vergadering is het mogelijk om voorkeuren aan te geven voor opdrachten.
 • Toewijzing van opdrachten geschiedt door de opleiding.
 • Na de BEX-vergadering is het mogelijk om gedurende 3 dagen verzoeken voor ruilen van opdracht in te dienen.
 • Uiterlijk één week na de BEX-vergadering wordt de definitieve indeling per opdracht bekend gemaakt aan studenten en begeleiders.

Tijdpad 2013 - 2014

Week

Actie

9 en 10

Inschrijving in SVS voor deelname aan de MDO 2e semester

9 (vrijdag)

Deadline indienen verzoek MDO 2e semester bij studieadviseur: na positief advies van studieadviseur stuurt student het verzoek naar de BEX (via BOZ)

11

BEX-zitting waarin goedkeuring voor deelname MDO 2e semester wordt verleend. Uitzonderingsgevallen worden beoordeeld door de BEX en de uiteindelijke beslissing wordt teruggekoppeld naar betrokkene.

16

BOZ checkt of uitzonderingsgevallen voldoen aan gestelde eisen van de BEX. Is voldaan aan de eisen dan krijgt student definitieve toestemming tot deelname.

17

Start MDO (23 april 2014)

27 (donderdag)

Afronding MDO en behalen B-diploma (3 juli 2014)