Algemeen

Protocol onverwachte bevinding student TG

Protocol onverwachte bevinding student TG

Versie 28 augustus 2012

Protocol Onverwachte pathologische bevinding tijdens vaardigheidsonderwijs (student versie)

Inleiding

Tijdens het vaardigheidsonderwijs in het Educational Centre of Technical Medicine (ECTM), waarbij geoefend wordt met medestudenten, proefpersonen en simulatiepatiënten, bestaat een kans op het vaststellen van een onverwachte pathologische bevinding. Bij deze in principe gezonde populatie gaat het meestal om minder ernstige zaken, zoals een geringe orthopedische afwijking of een dermatologische aandoening. Er kunnen echter significant lijkende verschijnselen een rol spelen, zoals een sterk afwijkend beeld op de ECHO, lymfomen of een duidelijk hartgeruis. Om zeker te stellen dat in situaties met onverwachte bevindingen zorgvuldig wordt gereageerd is een handelingsprotocol vastgesteld:

Het protocol

  1. Raadpleeg op discrete wijze samen met de student, proefpersoon of simulatiepatiënt de docent wanneer er twijfel bestaat over een bevinding, ook al is die twijfel nog zo gering!
  2. De docent zorgt ervoor dat de betrokkene zonodig contact opneemt met de eigen huisarts.
  3. Een student, bij wie een (lichte) afwijking wordt gevonden, dient niet als proefpersoon voor de gehele groep.
  4. Betrokkene meldt een dergelijk incident bij de studieadviseur. De studieadviseur is de coördinator van eventuele verdere acties.

Lit.: Boendermaker PM, Pols J, Scherpbier AJJA. Unexpected Pathologic Findings during Skillstraining or Assessment. Academic Medicine, 1998; 73: 1126