Algemeen

Procedure voor vrijstellingen

Procedure voor vrijstellingen aug 14

Op grond van elders beoordeelde studieprestaties kan aan een student op zijn/haar verzoek door de desbetreffende examinator (modulecoördinator, blokcoördinator of docent) vrijstelling worden verleend voor verplichte studieonderdelen (vakken of module-onderdelen) en bijbehorende toetsen en/of tentamens, indien deze studieprestaties qua inhoud, omvang en niveau overeenkomen met de bedoelde studieonderdelen.

De volgende procedure dient te worden gevolgd:

 • Een student maakt melding van elders beoordeelde studieresultaten bij de modulecoördinator, blokcoördinator of docent van het studieonderdeel waar hij/zij een vrijstelling voor denkt te kunnen krijgen.
  De student gebruikt voor het aanvragen van een vrijstelling het ‘Vrijstellingsformulier TG’ te vinden op de website van BOZ onder ‘Technische Geneeskunde’. Klik hier om naar het vrijstellingsformulier te gaan.
 • De student overhandigt het ingevulde formulier samen met de volgende bewijsmaterialen van de elders beoordeelde studieprestaties aan de module-dan wel blokcoördinator of docent:
  • Officiële cijfermededeling(en)
  • Uitgebreide vakomschrijving(en) waaruit de inhoud van het vak duidelijk naar voren komt, bij voorkeur vergezeld van een lijst met de verplichte leerstof.
 • De module-, blokcoördinator of docent beoordeelt, indien nodig na overleg met de overige docenten van het studieonderdeel, of de student een vrijstelling kan krijgen voor het vak of, module(-onderdeel) en bijbehorende tentamens. Bij akkoord stuurt de verantwoordelijke docent of coördinator het ondertekende vrijstellingsformulier naar BOZ.
 • De examencommissie neemt het definitieve besluit en maakt dit kenbaar aan de student.
 • BOZ draagt zorg voor de verdere afhandeling van de verkregen vrijstelling.