Archief

Nieuwsbrief studenten TG/TM - Juni 2013

NIEUWSBRIEF AAN STUDENTEN TECHNISCHE GENEESKUNDE- JUNI 2013

Over een week begint de zomervakantie. Voor de meeste studenten betekent dit dat er nog een aantal vakken moet worden afgerond. Ook zijn er nog zomerherkansingen. Voor de staf van TG betekent dit dat er heel hard gewerkt wordt aan de organisatie van het studieprogramma van 2013-2014.

In deze nieuwsbrief informeren we je over zaken die met ingang van het volgende collegejaar veranderen en over toekomstige ontwikkelingen. Lees hem dus aandachtig door!

We wensen jullie succes met de laatste loodjes en een hele fijne zomer!

Hartelijke groet,

Opleidingsteam Technische Geneeskunde


In deze nieuwsbrief:

1.Goed nieuws!

2.TG en het nieuwe onderwijsmodel

3.Veranderingen in het bachelor curriculum

4.Veranderingen in het master curriculum

5.Inschrijven tentamens in 2013-2014

6.3de kans aanvragen

7.Studieplan voor vertraagde studenten

8.Veranderingen in de Onderwijs en Examen Regeling (OER) 2013-2014

9.Roosters

10.Gebruik jaarzalen

11.Inschrijven MDO eerste semester

12.Boeken Master


1.Description: http://www.utwente.nl/tg/index.docx/index-2.pngGoed nieuws!

We starten deze nieuwsbrief met goed nieuws. Het afgelopen jaar zijn zowel de bacheloropleiding als de masteropleiding uitgeroepen tot TOP opleiding onder de geneeskunde opleidingen. Ook zijn we gevisiteerd door een onafhankelijke commissie die de bachelor en master opleiding heeft doorgelicht op kwaliteit. Het definitieve rapport moeten we nog ontvangen maar uit de eerste reactie van de visitatiecommissie blijkt dat we allemaal trots mogen zijn op TG.

Dat men enthousiast is over de opleiding blijkt ook uit het aantal scholieren dat zich voor de opleiding heeft aangemeld. Dat zijn er voor het komende collegejaar 149. Uiteindelijk zullen er max. 120 studenten starten. De loting vindt plaats in juli, wanneer alle uitslagen van de examens bekend zijn.

We bedanken iedereen die meegewerkt heeft aan voorlichtingsactiviteiten en meeloopdagen!

2.TG en het nieuwe onderwijsmodel

De nieuwe eerstejaars TG studenten gaan net als andere eerstejaars studenten van de UT starten met het Twents Onderwijs Model (TOM). Dit betekent dat zij het TG onderwijs in modules van 15 EC zullen doorlopen. Het komend jaar is een overgangsjaar en de veranderingen zijn nog beperkt. Een module zal bestaan uit de vakken die nu ook in het kwartiel zitten en er wordt een project ingebouwd. Ook worden onderdelen van blokken samen met GZW studenten gevolgd.

Vanaf 2014-2015 zullen de module onderdelen meer geïntegreerd worden en zullen de huidige vakken niet meer als zodanig gevolgd kunnen worden.Voor studenten die in 2013-2014 nog vakken uit het eerste jaar moeten herkansen worden overgangsregelingen aangeboden. Deze kun je nalezen op de website van TG. We adviseren iedereen om de afronding van de eerstejaars vakken voorrang te geven omdat dit het enige jaar is dat je ze nog in ‘oude’ vorm kunt afronden. Mocht je twijfelen over hoe je dit het beste kunt plannen, overleg dan met de studieadviseur.

In 2014-2015 zal vervolgens ook het tweedejaars programma worden omgevormd naar het TOM model.

Wil je meer weten over de achtergronden en het ontstaan van TOM? Kijk dan op de speciale UT website: www.utwente.nl/tom. Daar is onder andere een brochure te vinden waarin het hele model wordt toegelicht.

3.Veranderingen in het bachelor curriculum

Zoals gezegd onder 2, wordt het eerstejaars programma omgevormd naar TOM. Alle eerstejaars vakken kunnen het komende jaar nog in de oude vorm van 2012-2013 (!) worden herkanst. Bekijk daarvoor de overgangsregelingen op de website van TG. De wijzigingen in de B2 en B3 waren vorig jaar al bekend. Zomerherkansingen zijn net als dit jaar in de laatste week van juli (week 30) gepland. Hieronder in het kort de belangrijkste wijzigingen:

-B2: Cardiovasculaire systeem en Academische vaardigheden-1 worden samengevoegd naar een 8 EC vak in kwartiel 1. Beide vakken zijn ook nog in oude vorm te herkansen. Zie overgangsregeling.

-B3: Zintuigelijk systeem en Academische vaardigheden-2 worden samengevoegd naar een 8 EC vak in kwartiel 1. Beide vakken zijn ook nog in oude vorm te herkansen. Zie overgangsregeling.

-B3: Biomaterialen verhuist naar de eerste helft van het derde kwartiel en wordt gevolgd door Toegepaste Cel Biologie.

-B3: Medische Techniekethiek verhuist naar het tweede kwartiel.

De definitieve curricula, onderwijsblokken en overgangsregelingen voor 2013-2014 kun je vinden op de website van TG.

Twijfel je of de wijzigingen gevolgen hebben voor jouw studieplan? Of heb je vragen over de overgangsregelingen? Kom dan langs bij de studieadviseur.

4.Veranderingen in het master curriculum

Om de februari-instromers goed te kunnen laten instromen is besloten om 3 vakken van de MSS track te verplaatsen naar een ander kwartiel. Het betreft de volgende wijzigingen:

•Advanced Techniques for Signal Analysis (ATSA) gaat van kwartiel 2 naar kwartiel 3

•Identification of Human Motor Control (IHMC) gaat van kwartiel 3 naar kwartiel 4

•Dynamic Behaviour of Neural Networks (DBNN) gaat van kwartiel 4 naar kwartiel 2

Het volledige curriculum kun je vinden op de website van TG, onder de kop Information Master. Studenten voor wie deze wijzigingen nadelige gevolgen hebben, kunnen zich melden bij de studieadviseur.

5.Inschrijven tentamens in 2013-2014

Het inschrijven voor (her)tentamens voor bachelor en mastervakken verandert NIET voor ouderejaars studenten. Studenten die nog eerstejaarsvakken moeten herkansen moeten zich volgens de ‘oude’ procedure (zie hieronder) voor deze herkansingen aanmelden en onder de vakcode van dit jaar.

Voor de eerstejaars studenten die deelnemen aan TOM modules geldt dat inschrijven voor een module = inschrijven voor alle bijbehorende toetsen. Dit geldt overigens alleen voor de eerste poging. Voor hertentamens moeten ze zich nog apart inschrijven.


Procedure inschrijven tentamens ouderejaars studenten

Om deel te nemen aan een tentamen of toets schrijf je je in op Osiris. De inschrijftermijn start 40 dagen voor de tentamendatum en sluit 14 dagen voor de tentamendatum. Je ontvangt daarvoor geen herinneringen. Dit betekent dat je zelf een goede administratie moet bijhouden!

De tentamendata van de vakken kun je vinden in het rooster. In het document ‘Onderwijsblokken 2013-2014’ vind je alle tentamendata overzichtelijk bij elkaar. Deze documenten kun je vinden op de website van TG.

Een handleiding van Osiris kun je hier raadplegen.

Vergeten in te schrijven

Studenten die zich niet op tijd hebben ingeschreven kunnen niet meer worden bijgeschreven. Ze kunnen wel naar het tentamen gaan en als er voldoende plekken en tentamens zijn kunnen ze het tentamen maken. Het tentamen wordt dan ook gewoon nagekeken. Indien er niet voldoende plekken of tentamens zijn dan mogen alle studenten die niet op de lijst staan het tentamen NIET maken. Om er voor te zorgen dat studenten die zich wel hebben ingeschreven sowieso een plek hebben mogen de studenten die niet op de lijst staan pas als laatste de zaal in.

Een verzoek aan de BEX/MEX voor nakijken bij vergeten inschrijving is het komende jaar niet meer nodig.

Uitschrijven voor een tentamen

Je kunt je tot en met de dag voor het tentamen (dus tot 23.59 u) via Osiris zelf uitschrijven. Als je dat vergeet dan wordt jouw ‘niet verschijnen’ aangemerkt als een tentamenkans en wordt er op jouw studievoortgangsoverzicht een NV geregistreerd.

6.3de kans aanvragen

De 3de kans aanvraag voor masterstudenten komt te vervallen. Voor bachelorstudenten blijft de regeling van kracht.

Wat is de derde kans regeling?

Als je als bachelor student in het komende collegejaar een tentamen voor de derde keer wilt doen, dan moet je daarvoor toestemming vragen bij de examencommissie van TG. Dit doe je door een gemotiveerd verzoek en een realistische planning te maken. De verzoeken lopen via de studieadviseurs en aan het indienen van een verzoek zijn deadlines verbonden. De volledige procedure en de deadlines kun je nalezen op de website van TG.

In je studievoortgangsoverzicht op Osiris kun je zien hoeveel pogingen je al hebt gedaan. Een NV (niet verschenen) telt als een poging. Voor vragen over deze procedure kun je contact opnemen met de studieadviseur.

7.Studieplan voor vertraagde studenten

Alle vertraagde studenten moeten aan het begin van het collegejaar een studieplan inleveren. Het studieplan van TG is een Excelbestand waarin je met kleuren aangeeft welke vakken je per collegejaar van plan bent te gaan doen. Zo hou je rekening met eventuele wijzigingen in het programma en heb je een goed beeld wat je moet doen om de opleiding zo efficiënt mogelijk te doorlopen.

Voor het opstellen of bespreken van jouw studieplan voor het komende jaar maak je een afspraak met de studieadviseur. Dat kan via het secretariaat. Alle vertraagde studenten zullen hierover door de studieadviseurs ook nog apart benaderd worden.

8.Veranderingen in de Onderwijs en Examen regeling (OER) 2013-2014

De wijzigingen in de OER en de Regels&Richtlijnen van de Examencommissie zijn nog niet definitief. Je wordt over de belangrijkste wijzigingen geïnformeerd in augustus/september.

9.Roosters

De UT heeft een nieuw roostersysteem, Syllabus Plus, en daardoor zien de roosters er het komende jaar wat anders uit dan je gewend bent. Het nieuwe roostersysteem heeft voor studenten als voordeel dat je zelf het opleidingsrooster/ de door jou te volgen vakken kan koppelen aan je eigen agenda en dat wijzigingen die centraal worden gemaakt ook in jouw eigen agenda worden doorgevoerd. Zo blijf je dus up-to-date!

De roosters zijn vanaf 15 juli voor studenten toegankelijk. Jullie worden hierover via een algemene mail van de UT (S&O) geïnformeerd.

10.Gebruik van de jaarzalen

In het nieuwe roostersysteem worden collegezalen automatisch gekoppeld aan onderwijs. Dit heeft helaas als gevolg dat we niet meer onbeperkt gebruik kunnen maken van onze mooie jaarzalen. Het is in de toekomst goed mogelijk dat er colleges van andere opleidingen worden gepland en dat je dan niet kan blijven zitten voor zelfstudie. Ook kan het in de toekomst gebeuren dat je voor onderwijs naar andere gebouwen moet. Uiteraard hopen we dit zo veel mogelijk te voorkomen maar helaas hebben we daar niet zo veel invloed op.

11.Inschrijven MDO eerste semester

Studenten die willen deelnemen aan de MDO in het eerste semester kunnen zich daarvoor in de weken 36 of 37 aanmelden via SVS.

12.Boeken Master zelf aanschaffen

Bachelorstudenten kunnen hun boeken via Paradoks aanschaffen. Masterstudenten dienen hun boeken zelf te bestellen. In de onderwijscatalogus op Osiris en via de vakinformatie in Blackboard kun je lezen welke literatuur nodig is. Bestel de boeken plm. 2 maanden voor aanvang van het onderwijs. Blokboeken van mastervakken kun je wel via Paradoks aanschaffen.We wensen iedereen een fijne zomer en fijne vakantie!

Het opleidingsteam Technische Geneeskunde