HANDLEIDING BAPD VOOR STUDENTEN PPT

Handleiding BAPD Positieve Psychologie en Technologie (voorheen genaamd Geestelijke gezondheidsbevordering)

1. Introductie

In de specialisatie Positieve Psychologie en Technologie wordt zowel aandacht besteed aan diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen en psychische problemen bij mensen met lichamelijke aandoeningen als aan het bevorderen van positieve geestelijke gezondheid. De student verdiept zich in psychopathologie en de klinische gezondheidspsychologie en oefent met diagnostiek en therapeutische vaardigheden zoals cognitieve gedragstherapie. Daarnaast krijgt de student inzicht in positieve psychologie.

Een belangrijk onderdeel van de masterspecialisatie PPT is een 20EC klinische stage. Wanneer de student gedurende zijn/haar stage minimaal 200 uur besteed aan diagnostische werkzaamheden is het (wanneer wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld door het NIP) mogelijk om de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) te behalen.

De Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) is een door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) ingestelde registratie die studenten tijdens hun opleiding, maar ook nog daarna, kunnen verwerven. De registratie houdt in dat een afgestudeerd psycholoog beschikt over voldoende basiskennis en ervaring in de psychodiagnostiek.

De opleiding Psychologie (PSY) heeft voor de nieuwe masterspecialisatie PPT een programma samengesteld om de BAPD te kunnen verwerven. Studenten die dit programma binnen hun studie met succes weten af te ronden ontvangen de BAPD registratie in de vorm van een zogenaamd dossierdiploma, ondertekend door de opleiding en het NIP. De opleiding doet mededeling aan het NIP van degenen die de BAPD hebben behaald, het NIP neemt deze personen op in het BAPD register. Indien het diagnostiekprogramma niet voor het masters examen kan worden afgerond dienen afgestudeerden zich rechtstreeks tot het NIP (www.psynip.nl) te wenden. Het is dan wel mogelijk van de universiteit een bewijs te krijgen van het afronden van de geëiste theoretische vakken.

2. Contactpersoon

Studenten kunnen tijdens hun master voor informatie over de BAPD terecht bij Marjolein Prenger (m.prenger@utwente.nl), stagecoördinator/stagebegeleider masterspecialisatie Positieve Psychologie en Technologie.

3. Theoretische eisen BAPD

De BAPD kan binnen de opleiding worden behaald wanneer alle vereiste studieonderdelen zijn afgerond en wanneer in het kader van de masteropleiding een (diagnostiek)stage wordt gelopen. Wanneer je de BAPD wilt behalen moet tijdens de stage minimaal 200 uur wordt besteed aan het uitvoeren van psychodiagnostiek werkzaamheden onder supervisie.

De BAPD wordt toegekend wanneer:

 • Het WO master examen in de psychologie behaald is.
 • Men kan aantonen dat alle verplichte BAPD studieonderdelen (inclusief de stage) binnen de specialisatie PPT afgerond zijn.
 • Men minimaal 200 uren psychodiagnostische werkzaamheden heeft verricht onder supervisie.
 • Men drie geanonimiseerde casus verslagen heeft ingeleverd bij de BAPD coördinator van de UT en deze zijn goedgekeurd door een docentsupervisor.

Hieronder staan de studieonderdelen (van de bachelor/pre-master + masterspecialisatie PPT) die tenminste afgerond moeten zijn om de BAPD te kunnen behalen.

Onderstaande informatie is gebaseerd op de vakken die worden gevolgd door studenten die voor 1 sept 2013 zijn gestart met de bachelor. Studenten die vanaf 1 sept 2013 starten met de bachelor, en de (nieuwe) TOM modules volgen, is het voor de BAPD noodzakelijk dat zij de (keuze) module Psychische gezondheid hebben behaald als onderdeel van de bachelor.

Bachelor/pre-master

 • 192901060 Bio- en neuropsychologie
 • 192901200 Persoonlijkheidsleer of 192901090 Persoonlijkheidsleer en klinische psychologie
 • 192902060 Ontwikkelingspsychologie
 • 192901210 Testtheorie en inleiding psychodiagnostiek of 192902050 Testtheorie en psychodiagnostiek
 • 192901300 Academische vaardigheden psychologie of voor pre-master studenten 192412240 Academisch schrijven en/of 192983010 Ontwerpmethodologie voor psychologie
 • 192962010 Dataverzameling voor Psychologie of 191962130 M&T 3: Interview, Observatie en Enquête (inclusief VIP 2)
 • 201000126 Psychologische gespreksvoering (inclusief VIP 3) of 192902090 Practicum communicatieve vaardigheden (inclusief VIP 3)
 • 201000125 Inleiding klinische psychologie
 • 201000132 Inleiding psychopathologie (inclusief VIP 6) of 192923080 Klinische gezondheidspsychologie
 • 201000133 Psychodiagnostiek of 192923050 Assessment en diagnose van geestelijke gezondheid

Master

 • 201000093 Verdieping psychopathologie
 • 201000091 Counseling en gespreksvaardigheden

4. Vereiste vaardigheden stage

Naast de theoretische kennis is het noodzakelijk dat er praktische vaardigheden in de psychodiagnostiek worden opgedaan. Deze vaardigheden kunnen worden opgedaan door tijdens de master(specialisatie PPT) stage te lopen binnen een instelling waar, onder supervisie, ervaring kan worden opgedaan in psychodiagnostisch onderzoek, het communiceren met de cliënt, de opdrachtgever en collegae, en het verslag leggen van het onderzoek. Uitgebreide informatie over de stage(mogelijkheden) ontvang je bij aanvang van de masterspecialisatie PPT, voorafgaand aan de stage in het tweede semester van de master.

Voor de stage tijdens de master wordt een stageovereenkomst opgesteld. In de stageovereenkomst wordt opgenomen of de student de BAPD wil behalen. In dat geval is het nodig dat minimaal 200 uur van de stage (ongeveer 40%) wordt besteed aan diagnostische werkzaamheden.

Binnen de stage moet men genoeg ervaring op kunnen doen om 3 casussen op te kunnen stellen. De drie casussen moeten variatie vertonen in vraagstelling en instrumentselectie.

Voor ieder casusverslag geldt dat minimaal 2 methoden ingezet dienen te worden en in het totaal van de 3 casus dient elk van de 3 methoden tenminste éénmaal ingezet te worden.

 1. Prestatietaken
 2. Zelfrapportage
 3. Beoordeling, observatie en interpretatie

Daarbij dien je minstens 3 typen vraagstellingen (onderkennend / verklarend / indicerend / selecterend / toewijzend) te onderzoeken in het totaal van de drie casus.

6. Supervisoren stage

Tijdens je stage word je begeleid door twee supervisoren. Een docentsupervisor vanuit de universiteit (verantwoordelijk voor 20 uur supervisie) en een praktijksupervisor (ook wel genoemd externe begeleider) binnen de instelling waar je stage loopt. In de stageovereenkomst is opgenomen dat de praktijksupervisor minimaal een uur per week supervisie verzorgt. De praktijksupervisor dient inhoudelijk en qua supervisie aan een aantal criteria te voldoen. Supervisoren die door het NIP als BAPD supervisor erkend zijn voldoen vanzelfsprekend aan deze criteria. In andere gevallen is de vereiste dat de externe supervisor GZ-psycholoog of Klinisch psycholoog is. Verder wordt gekeken naar de ervaring van de persoon op het gebied van diagnostiek; o.a. naar de werkzaamheden van de afgelopen jaren en of daarbij zelfstandig psychodiagnostisch onderzoek een structureel en essentieel onderdeel van de taak is geweest. Ook wordt gekeken naar de ervaring van de persoon op het gebied van supervisie in de diagnostiek.

7. Beoordeling

Naast de reguliere beoordeling van de theoretische onderdelen voor de BAPD vinden er twee beoordelingen plaats aan de hand van de stage. De eerste is een beoordeling van het functioneren van de student tijdens de stage door de praktijksupervisor en docentsupervisor. De tweede is de beoordeling van de door de student opgestelde casusverslagen door de docentsupervisor. Een positieve beoordeling van de casusverslagen is een voorwaarde voor het verkrijgen van de BAPD.

Mocht je alleen de vereiste vakken hebben afgerond en niet de BAPD stage, dan is het mogelijk hiervan een verklaring te krijgen. Je kunt dan mogelijk alsnog na je studie de BAPD stage lopen en via het NIP de BAPD krijgen. Zie de website van het NIP welke eisen hiervoor gelden.

8. Afronding en toekenning

Zodra het dossier dat zich bevindt bij de docentsupervisor compleet is zal hij/zij ervoor zorgen dat de toekenning van de BAPD plaatsvindt. Het dossier is compleet als de theoretische onderdelen met succes zijn afgerond en de casusverslagen/technische verslagen die je aan de hand van je stage hebt geschreven door de docentsupervisor voldoende zijn bevonden. Toekenning van de BAPD vindt plaats bij de uitreiking van het masterdiploma, er wordt dan naast het diploma een dossierdiploma overhandigd.