Forms (dutch)

Aanmelden Masterdiploma

Aanmeldingsformulier D-uitreiking

MECHANICAL ENGINEERING

Naam en voornaam
Studentnummer
Adres
Postcode - Woonplaats
   
geeft zich hierbij op voor de diploma-uitreiking Mechanical Engineering dat aansluitend (mits voldaan is aan de daarvoor geldende regels) aan mijn colloquium op plaats zal vinden.
Ik zorg er voor dat dit ingevulde en ondertekende formulier en de colloquiumaankondiging vier weken (20 werkdagen) voor de colloquiumdatum bij BOZ is ingeleverd, het afstudeerverslag mail ik een week van tevoren in pdf-format naar:
BOZ-WB of lever het d.m.v. een USB-stick aan bij BOZ.
   

Toegankelijkheid afstudeerverslagen opleiding ME:

Het door mij bij BOZ ingeleverde afstudeerverslag voor de opleiding Mechanical Engineering aan de Universiteit Twente is een archiefexemplaar. Afstudeerverslagen worden tenminste 6 jaar bewaard.
De status van het afstudeerverslag wordt door de beoordelingscommissie op de Examenkaart aangegeven als 'Openbaar' of 'Vertrouwelijk', in het laatste geval met de duur van vertrouwelijkheid (in principe drie jaar).
       
     'Vertrouwelijk' wordt als zodanig behandeld  en is in principe voor niemand toegankelijk voor de duur van drie jaar. Op de voorpagina en in de 'kop- of voettekst' van het verslag is duidelijk "CONFIDENTIAL" vermeld. Derden die geinteresseerd zijn in het afstudeerverslag worden door BOZ slechts verwezen naar de voorzitter van de afstudeercommissie of afstudeerdocent die de aanvraag verder zal afhandelen, eventueel conform gemaakte afspraken. Alleen de voorzitter van de afstudeercommissie of afstudeerdocent (of diens gemachtigde) kan aan BOZ opdracht geven een digitale kopie van het verslag te laten maken.

    'Openbaar' is toestemming om het eventueel in een vrij toegankelijke UT-database op te laten nemen.
    
Het bovenstaande gezien en akkoord,____________________________
Handtekening student

 

IN TE VULLEN DOOR BUREAU ONDERWIJSZAKEN ME
Persoonsgegevens   Tentamencijfers  
Geslaagd d.d.:

 

BA-geslaagd   Colloquimaankondiging  
Vakkenpakket   Afstudeercommissie  
Minimaal 120 EC   Examencijfers  
    Handtekeningen  
M-versl.:  ontvangen       vertr.    openb. 
Aanmelding CSA:  mail   definitief   Ontvangen d.d.: