See Home GA

Financial Audit

Financial Audit

De afdeling Financial Audit is de interne accountantsafdeling van de Universiteit Twente en vormt een onderdeel van de dienst Algemene Zaken De interne accountantsafdeling geeft het College van Bestuur en het management op basis van deskundig en objectief onderzoek (audits) aanvullende zekerheid over de effectiviteit en beheersing van de bedrijfsvoering van de universiteit, opdat zij slagvaardig kan opereren. Via gevraagde en ongevraagde adviezen levert de interne accountantsafdeling een bijdrage aan de beheersing en de kwaliteit van de bedrijfsvoering, bestuurlijke informatievoorziening en risicobeheersing. Financial Audit verricht deze audits op (financiële) verantwoordingsinformatie van faculteiten en ondersteunende diensten van de universiteit en beoordeelt de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering. Belangrijkste voorbeelden hiervan zijn de controle van de (geconsolideerde) jaarrekening, het onderzoek van de opgave van de bekostigingsgegevens en de controle van subsidiedeclaraties van de universiteit.

De taakopdracht van de afdeling Financial Audit is door het College van Bestuur van de Universiteit Twente vastgesteld en vastgelegd in een audit charter d.d. september 2014, waarin onder andere doel, functie, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en waarborgen ten behoeve van de onafhankelijkheid van de accountants-afdeling zijn vastgelegd.

Om te kunnen waarborgen dat de uitgevoerde accountantswerkzaamheden en daaruit voortvloeiende rapportages voldoen aan de (hoogwaardige) kwaliteitseisen die daaraan uit oogpunt van vaktechnische verantwoordelijkheid worden gesteld (relevante wet- en regelgeving) en om een bijdrage te kunnen leveren aan de inhoudelijke kwaliteit (uniformiteit) van de dienstverlening, beschikt de afdeling Financial Audit over een stelsel van kwaliteitsbeheersing. De beschrijving van dit stelsel van kwaliteitsbeheersing is vastgelegd in een kwaliteitshandboek. Dit handboek vormt een leidraad voor de verschillende procedures binnen de accountantsfunctie, zoals deze ook naar concrete werkinstructies zijn vertaald.

Voor wat betreft de efficiënte uitvoering van audits, maakt de afdeling Financial Audit gebruik van een gedetailleerde medewerkersplanning en projectplanning, hetgeen een adequate inzet en sturing van mensen en middelen mogelijk maakt. Daarbij wordt rekening gehouden met de onafhankelijkheid en benodigde deskundigheid van medewerkers voor het uitvoeren van de opdracht, evenals de tussentijdse fasering van de controle of belangrijke afsluitdata. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van specifieke auditsoftware (MLE Controle). Deze software bouwt het controledossier op conform de controle-standaarden van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. Deze controlestandaarden vereisen dat de accountant een grondige risicoanalyse uitvoert, waarmee op gestructureerde wijze wordt ingespeeld op de ingeschatte risico's en een heldere evaluatie vastlegt van de tijdens de controle geïdentificeerde afwijkingen (overwegingen). Deze applicatie maakt deze elementen volledig inzichtelijk en ondersteunt de accountant om aan betreffende wet- en regelgeving compliant te zijn.