Examination Board

Toetsbeleid en kaders


Checklist Zorgen voor en Borgen van Toetskwaliteit

Zorgen voor en borgen van de kwaliteit van toetsing - Een checklist op opleidingsniveau 
Het vraagt van een opleiding structurele zorg om de kwaliteit van toetsing en examinering op peil te houden en te verbeteren (taak en verantwoordelijkheid van het opleidings-management) en om de kwaliteit te borgen (taak en verantwoordelijkheid van de examencommissie). Er komt heel wat bij kijken. 
Naast het opleidingsmanagement en de examencommissies zijn er nog veel meer actoren betrokken bij toetsing en toetsbeleid, zoals de decaan, opleidingscoördinatoren, de examinatoren, onderwijsondersteunend personeel en niet te vergeten de studenten zelf. Ieder met een eigen rol en taken in het geheel en goed samenspel is vereist.

Deze checklist is vooral bedoeld al hulpmiddel om na te gaan in hoeverre het ‘zorgen en borgen’ al op orde is en waar nog verbeterpunten liggen en voor wie. 

Uitgangspunten en indeling De checklist is opgesteld vanuit het oogpunt van zowel ‘zorgen’ als ‘borgen’. Hoewel opleidingsmanagement en examencommissies hun eigen, wettelijke, verantwoordelijkheden en taken hebben, geldt tegelijkertijd dat het zorgen en borgen tezamen de kwaliteit dient te bevorderen en te bewaken. Ze zijn niet los van elkaar te zien. Het totaal dient in samenhang op orde te zijn, maar actoren kunnen er vanuit verschillende invalshoeken en bevoegdheden naar kijken en naar handelen.
Als uitgangspunt is de kwaliteitspiramide van eigentijds toetsen en beoordelen genomen. "Kwaliteitspiramide van eigentijds toetsen en beoordelen". Deze piramide wordt gehanteerd in het theoretisch kader van het rapport Verantwoord toetsen en beslissen in het hoger beroepsonderwijs, van de Expertgroep BKE/SKE. Opgesteld in opdracht van de Vereniging Hogescholen. Oktober 2013.
Toetsorganisatie en toetsbekwaamheid zijn in aparte deel-checklists opgenomen. 

Bespreekpunten Aangeraden wordt om deze checklist in te vullen en vervolgens te bespreken met relevante actoren. Juist de gesprekken hierover leiden tot (nieuwe) inzichten en gedragen actiepunten.
Voor een overzicht van rollen, taken en verantwoordelijkheden van actoren die betrokken zijn bij de kwaliteit van toetsing, wordt verwezen naar de bijlage bij het vernieuwde UT- Toetskader (Quality Assurance Framework Student Assessment UT, dec. 2016).