Intrekking bevoegdheid examinering

De gegeven bevoegdheid tot examinering weer  intrekken. Mag dat?

Vraag:
In het hoger onderwijs worden voor het afnemen van tentamens en het vaststellen van de uitslag daarvan examinatoren aangewezen door de examencommissie.  Kan een examencommissie een aan een examinator verleende aanwijzing ook weer intrekken? Bijvoorbeeld omdat bij onderzoek is gebleken dat de examinator de gegeven richtlijnen en aanwijzingen niet heeft gevolgd? Of aantoonbaar steken heeft laten vallen bij de beoordeling van tentamens?

Antwoord:
In 2013 heeft de sector Bestuursrecht van de Rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan in een geschil tussen een examinator enerzijds en de examencommissie van de Erasmus School of History, Culture and Communication anderzijds. Uit deze uitspraak blijkt dat een examencommissie in voorkomende gevallen bevoegd is tot het intrekken of opschorten van een aanwijzing. Wel geldt dat aan de motivering van het besluit en het totstandkomingsproces hoge eisen worden gesteld.

Bron en uitgebreidere toelichting:  http://www.hobeon.nl/actueel/weblogs/weblogs_item/t/intrekking_aanwijzing_examinatoren