Profiel van een lid van de examencommissie

Een profiel voor examencommissieleden

Kan iedereen van de wetenschappelijke staf examencommissielid worden? Worden er specifieke eisen aan een lid gesteld? Gelden er aanvullende eisen voor de voorzitter? Als er meerdere belangstellenden zijn voor het lidmaatschap, hoe wordt de keuze dan bepaald? Aan welke eisen moet het externe lid voldoen?

In de Regels & Richtlijnen Examencommissies (ook wel aangeduid als Handboek of Leidraad examencommissies), is de werkwijze van de examencommissie vastgelegd met betrekking tot toetsingsaangelegenheden. De taken en bevoegdheden van examencommissieleden zijn hierin vaak wel te vinden, maar minder vaak is te vinden wat we nu verwachten van de personen die deze taken uitvoeren. Bij sollicitaties voor een functie is een ‘profielschets’ heel gebruikelijk. Waarom niet voor een (nieuw) examencommissielid? Ook handig ter informatie voor potentiële kandidaten.
Hieronder een paar aandachtspunten die handig kunnen zijn bij het opstellen van een profiel voor examencommissieleden.

 • Het onafhankelijk functioneren dient gewaarborgd. Dit impliceert dat er geen leden van het instellingsbestuur en personen die financiële verantwoordelijkheid dragen binnen de instelling zitting dienen te nemen in een examencommissie. Lidmaatschap is ook niet wenselijk voor personen met een adviserende rol zoal studieadviseurs en voorzitters van medezeggenschapsorganen.
 • De deskundigheid dient gewaarborgd. Leden van de examencommissie dienen in gezamenlijkheid te beschikken over deskundigheid op het gebied van in ieder geval de (programma’s van de) betreffende opleiding(en), toetsdeskundigheid en kennis van het wettelijk kader en de OER.
  Qua toetsdeskundigheid kunnen voorwaarden worden gesteld: bijvoorbeeld het gevolgd hebben van een specifieke cursus op dit gebied, het beschikken over een BKO certificaat (BasisKwalificatie Onderwijs) of een BKE certificaat (BasisKwalificatie Examinering), of zelfs een SKE certificaat (SeniorKwalificatie Examinering).
  Een specifieke toetsdeskundige kan deel uit maken van de commissie, maar basale deskundigheid op het gebied van toetskwaliteit en wettelijke kaders, kan verwacht worden van alle leden. Wat precies verwacht wordt kan nader worden omschreven.
 • Er kunnen specifieke wensen en voorwaarden gelden wat betreft de inzet (beschikbaar aantal uren per week/jaar), samenwerking, (werk)houding, het in acht nemen van bepaalde regels of ten aanzien van bepaalde (algemene) vaardigheden. Bijvoorbeeld de eis om vertrouwelijkheid in acht te nemen bij alle behandelde zaken. Of eisen t.a.v. goede beheersing van de Nederlandse taal bij een Nederlandstalige bachelor.
 • Er kunnen wensen of eisen gelden t.a.v. de samenstelling van de examencommissie.
  Wettelijk is minimaal één lid van de examencommissie als docent verbonden aan de betreffende opleiding(en) waarvoor de examencommissie opereert. Daarnaast dient er per september 2015 ook een extern lid opgenomen te zijn in de commissie.
  De samenstelling betreft ook gemaakte keuzes wat betreft het aantal leden en specifieke karakteristieken van de leden, zoals bijv. minimaal X jaren ervaring in het hoger onderwijs, of voor een facultaire commissie kan gelden dat alle opleidingen vertegenwoordigd dienen te zijn met een lid.
 • Wat zijn de wensen, eisen en voorwaarden wat betreft het externe lid? Waar is specifiek behoefte aan?
  Wettelijk is alleen gesteld dat het externe lid niet als docent betrokken is bij het onderwijs in de onder de examencommissie ressorterende opleiding(en). Een extern lid kan bijvoorbeeld een docent zijn van een andere opleiding (faculteit) binnen de instelling, een docent van een andere instelling maar soortgelijke opleiding, iemand uit het werkveld of een specifieke deskundige op het gebied van toetsing. Als commissie is het handig om ook een profiel te hebben voor het externe lid. Wat zoek je specifiek? Aan welke kwalificaties dient dit lid te voldoen. Hoeveel tijd dient hij/zij beschikbaar te zijn? Enz.
 • Hoe worden nieuwe leden gevraagd, voorgedragen, verkozen en benoemd?
  NB. Nieuwe leden dienen in ieder geval gehoord te worden en benoemd door de decaan.
 • Voor hoe lang geldt de benoeming? Is herbenoeming mogelijk? Welke gronden gelden voor eventuele beëindiging? Wat gebeurt er bij het niet goed functioneren van leden of een voorzitter?
 • Wat zijn de specifieke taken van de voorzitter, plaatsvervangende voorzitter? Gelden er specifieke vereisten voor de voorzitter? Bijvoorbeeld: is UHD of hoogleraar of heeft een SKE certificaat. Idem wat betreft de vicevoorzitter en secretaris of griffier?
 • Welke taken en werkzaamheden gelden er allemaal voor de leden? Welke bevoegdheden? Welke mandateringen gelden er? Voor wie?
  NB. Dit kan en zal vaak ook in de Regels & Richtlijnen of het Handboek examencommissies zijn vastgelegd. In ieder geval gelden de wettelijke taken en bevoegdheden. E.e.a. kan ter verduidelijking nadere uitwerking behoeven.  

Profiel toetscommissie
De Examencommissie kan een deel van haar activiteiten mandateren aan een toetscommissie of toetsdeskundige. De examencommissie zal een goede uitvoering van de activiteiten door de toetscommissie die onder auspiciën van de commissie opereert, moeten kunnen waarborgen en om die reden ook eisen kunnen stellen aan leden van een toetscommissie, zowel wat betreft deskundigheid als ook wat betreft handelswijze.

Voorbeelden van profielen voor examencommissieleden elders
Profiel Examencommissie TU/e
http://www.win.tue.nl/reglementen/revisie/ProfielExamencommissie-20131212.pdf

Handboek voor examencommissies RUG
http://www.rug.nl/about-us/organization/rules-and-regulations/onderwijs/handboek-examencommissie-1516.pdf

Profiel lid examencommissie HvA
https://score.hva.nl/Bronnen/Profiel%20Lid%20Examencommissie%20HvA.pdf