NVAO: nieuwe richtlijnen voor het beoordelen van eindwerkstukken

Het beoordelen van eindwerken is een vast onderdeel van de taken van de beoordelingspanels bij visitaties. De beoordeling van eindwerken vormt een belangrijke toets om vast te kunnen stellen of de beoogde eindkwalificaties worden behaald. Daarnaast draagt de beoordeling van de eindwerken bij aan het inzicht in de borging van het eindniveau en aan het inzicht in de inhoudelijke kwaliteit van de opleiding als geheel.

Om er voor te zorgen dat panels deze beoordeling consistent en degelijk uitvoeren, maar tegelijk ook de beoordeling afstemmen op de kenmerken van de opleiding, heeft de NVAO per februari 2015 een nieuwe richtlijn uitgevaardigd. Enkele belangrijke veranderingen ten opzichte van de vroegere werkwijze zijn:

  • De opleiding bepaalt hoe zij de realisatie van het eindniveau toetst. Dit kan via 1 eindproduct, zoals een scriptie, maar ook via een ‘palet van eindprestaties’.  
  • In beginsel wordt uitgegaan van een door de panel gemaakte, beredeneerde, selectie van 15 eindwerken afkomstig van een overzichtslijst van afstudeerders van de laatste twee studiejaren. Alleen wanneer het panel bij meer dan 10% van de beoordeelde eindwerken ernstige twijfel heeft of deze wel aan de maat zijn, wordt de selectie uitgebreid, met nadruk op de eindwerkstukken rond de 6. De werkwijze wordt gemotiveerd in het beoordelingsrapport.
    Afwijking qua werkwijze kan gelden indien het aantal afgestudeerden in de laatste twee studiejaren minder dan 30 bedraagt (uitbreiding van het aantal jaren) en bij beoordelen van meerdere (kleinere) opleidingen tegelijkertijd of een aantal samenhangende bachelor- en masteropleidingen in het wo binnen één discipline (uitbreiding steekproef).
  • Het panel hanteert voor de beoordeling de criteria die de opleiding toepast bij de beoordeling van de eindwerken, gebruikmakend van ingevulde en ondertekende beoordelingsformulieren Alleen indien het panel deze criteria niet adequaat acht, past het eigen criteria toe. Dit wordt uitgelegd aan de opleiding en toegelicht in het rapport. en beoordeelt het de eindwerken op basis van de aangepaste criteria. Het panel betrekt de per eindwerk bij zijn beoordeling.
  • Tijdens het locatiebezoek wordt gesproken met beoordelaars/examinatoren van de opleiding om een goed inzicht te krijgen in de wijze waarop de beoordeling tot stand is gekomen.

 De volledige richtlijn is te vinden op de website van de NVAO: http://www.nvao.net/page/downloads/Richtlijn_NVAO_beoordeling_eindwerken_18_febr_2015.pdf