Externen in examencommissies

De examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de Onderwijs- en Examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een wettelijke graad.
In de Richtlijn Onderwijs- en Examenregeling is omschreven dat bij de benoeming van de leden van de examen-commissie de Decaan er zorg voor draagt dat tenminste één lid als docent verbonden is aan de desbetreffende opleiding of aan een van de opleidingen die tot de groep van opleidingen behoort (WHW art. 7.12a), tenminste één lid afkomstig is van buiten de desbetreffende opleiding of van buiten de groep van opleidingen die een gezamenlijke examencommissie heeft en dat leden van het instellingsbestuur of personen die anderszins financiële verantwoorde-lijkheid dragen binnen de instelling niet worden benoemd.
Concreet betekent dit dat per 1 september 2015 elke examencommissie ten minste één externe deskundige als lid heeft benoemd. Een extern lid kan van binnen of buiten de instelling (bijvoorbeeld ook vanuit het werkveld) afkomstig zijn. In ieder geval dient een extern lid niet tot de eigen opleiding of discipline te behoren en, indien een commissie facultair is samengesteld, ook niet binnen de eigen faculteit werkzaam te zijn.

Het College van Bestuur van de Universiteit Twente kiest er voor om de keuze over te laten aan de decaan en de examencommissie, binnen de wettelijke kaders. Ideeën over mogelijkheden: http://www.utwente.nl/ces/toetsing/nieuwsberichten-Toetsing/Externen_examencommissies/