Vacancies

Vacancies

De Faculteit Construerende Technische Wetenschappen (CTW) telt ca. 350 medewerkers en 1700 studenten, verdeeld over de drie opleidingen Civiele Techniek, Werktuigbouwkunde en Industrieel Ontwerpen. De Opleiding Civiele Techniek wordt gedragen door drie afdelingen, waaronder de afdeling Water Engineering and Management. INFRAM is een adviesbureau op het gebied van Water, Ruimte en Mobiliteit. INFRAM gaat voorop in de ontwikkeling van de leefomgeving en adviseert en ondersteunt in projecten over de ontwikkeling, management en exploitatie van infrastructuur en de ruimtelijke omgeving. Infram heeft ruime kennis en ervaring op gebied van op gebied van waterkeringen. INFRAM versterkt haar kracht door met andere bedrijven samen te werken aan innovatieve producten en diensten.

Nu is INFRAM samen met de afdeling “Water Engineering and Management” (WEM), op korte termijn op zoek naar een

PDEng ‘Belastingen op (gras)dijken en sterkte van (gras)dijken’(m/v)

Achtergrond

Nederland is de veiligste delta van de wereld. Ons land ligt voor een groot deel onder de waterspiegel. Om ons land droog te houden en te beschermen tegen overstromingen hebben we een stelsel van waterkeringen aangelegd. De waterkeringen die ons beschermen tegen overstromingen vanuit zee, rivieren en grote meren noemen we primaire waterkeringen. Deze primaire waterkeringen worden elke 6 jaar al het ware apk-gekeurd. Hierbij wordt gekeken of deze waterkeringen, ofwel dijken, duinen en waterkerende constructies aan nog de norm voldoen of dat deze als gevolg van veroudering, nieuwe inzichten of klimaatontwikkeling moeten worden versterkt. De regels voor de apk-keuring zijn vastgelegd in een voorschift. Aan deze regels ligt een hoop kennis ten grondslag. Er is al een heleboel onderzoek uitgevoerd naar de sterkte en de bedreigingen van waterkeringen. Echter er is ook nog een hoop wat we nog niet of niet goed genoeg weten. Een de zaken die we nog niet goed weten is hoe exact de belastingen door golven op en over waterkeringen zijn en wat dat met de waterkering doet, ofwel de werkelijke sterkte van deze dijken.

Op dit moment wordt in de ‘apk-keuring’ beoordeeld of de waterkering blijft staan als er een superstorm met een waterstand met een bepaalde kans van voorkomen optreedt. Dit betekent niet dat de waterkering daarboven meteen zal bezwijken. In de toekomst willen we overgaan naar een normering op basis van een risicobenadering. Hiervoor moet je weten wanneer de waterkering wel zal bewijken. Je moet dus de exacte sterkte weten.

Om (een deel van de) nieuw benodigde kennis te verkrijgen op dit gebied voert INFRAM bv sinds 2006 praktijkproeven uit op bestaande dijken. Dit betreffen golfoverslagproeven, golfoploopproeven en golfklappproeven (aandrijvende krachten voor het laten bezwijken van waterkeringen). Onderzoek in het verleden is allemaal uitgevoerd in waterbouwkundige laboratoria. In samenwerking met andere partijen (o.a. Van der Meer Consulting en Deltares) zijn door INFRAM apparaten ontwikkeld die als het ware het laboratorium naar de waterkering zelf brengen.

De uit praktijk verkregen en nog te verkrijgen data dient nog verder geanalyseerd en vergeleken te worden met de theorie om kennisleemten op te vullen.

De proeven worden uitgevoerd door middel van het doorlopen van de zogenaamde Kolb cyclus. (Predictie, Uitvoering proeven, Evaluatie, Modelontwikkeling). De proeven zijn voornamelijk observatieproeven. Hieruit is al een hoop geleerd, maar er valt een hoop meer te leren. Ten aanzien van de hydraulica zijn ook metingen verricht die voor een deel uitgewerkt zijn.

Ons aanbod / Our offer

  • Een PDEng positie voor 2 jaar (www.utwente.nl/pdeng/ct)
  • Een gecertificeerde titel PDEng (Professional Doctorate in Engineering)
  • Een opleidingsprogramma
  • Een ontwerpersopdracht bij Infram
  • Een stimulerende wetenschappelijke en technologische omgeving
  • Een aanstelling bij INFRAM. Infram biedt uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
  • Excellente faciliteiten voor persoonlijke en professionele ontwikkeling

Wat is de PDeng opleiding?

De PDeng-opleiding (PDEng = Professional Doctorate in Engineering) is een 2-jarige post-Master ontwerpersopleiding aan een universiteit. De PDEng-opleidingen aan de Universiteit Twente leiden mensen op die in staat zijn hoogwaardige, creatieve en vernieuwende ontwerpen te maken voor complexe ontwerpersvraagstukken met een multidisciplinair karakter. De PDEng-opleiding biedt een gecombineerd onderwijs- en ontwerptraject aan. In deze opleiding staat het ontwerpen centraal en wordt het ontwerpproject door de opdrachtgever aangedragen. De opleiding heeft een verbredend en verdiepend karakter, waar ruime aandacht wordt gegeven aan de professionele ontwikkeling van de kandidaat zelf. Het opleidingstraject wordt in overleg vormgegeven.

Kandidaten voor deze opleiding moeten in het bezit zijn van een MSc graad in de Civiele Techniek of een aanverwant vakgebied. De opdracht vraagt om affiniteit met complex en multi-disciplinaire civieltechnische ontwerpvraagstukken. De kandidaat moet in staat zijn om op verschillende niveaus te opereren en moet blijk geven van analytisch en oplossing georienteerd vermogen.

Profiel

We zoeken een enthousiaste afgestudeerde Civiel ingenieur (of aanverwant vakgebied) met kennis van, c.q. sterke affiniteit met waterbouwkunde, data-acquisitie en data-analyse. Verder vinden we het belangrijk dat deze PDEng-er het eigen onderzoek in een breder kader ziet (binnen de wetenschap, binnen de praktijk van hoogwaterbeheer en internationaal) en in staat is dit af te stemmen met de betrokken instanties. Hiervoor zoeken we mensen met een brede blik, goede contactuele eigenschappen en een uitstekende beheersing van de Engelse taal (schriftelijk en mondeling). Daarnaast is het een groot voordeel als de kandidaat de Nederlandse taal beheerst.

Informatie

Prof. dr. S.J.M.H. Hulscher (s.j.m.h.hulscher@utwente.nl), Water Engineering and Management, Faculty of Engineering Technology, Department of Civil Engineering en Ir G.J. Steendam (gosse.jan.steendam@infram.nl) INFRAM.

Sollicitatie

Uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van CV, cijferlijst, referenties en eventuele publicatielijst, kunt u voor 25 november 2012 richten aan INFRAM via info@infram.nl .