News

News

Wat is gegeven de onzekerheid over de toekomst de beste strategie?

Dat is een vraag waar ook waterbeheerders mee worstelen. Het verkennen van adaptatiepaden kan waterbeheerders helpen bij het nemen van beslissingen in een veranderende omgeving vol onzekerheid. Onderzoekers van Deltares, Universiteit Utrecht, Universiteit Twente, Carthago Consultancy, KNMI, ICIS - Universiteit Maastricht en Pantopicon werken samen aan een methode om robuuste en flexibele strategieën te ontwikkelen voor het waterbeheer. Resultaten van dit onderzoek zijn onlangs Open Access gepubliceerd in het internationale journal Climatic Change. Het artikel maakt deel uit van het promotie onderzoek van Marjolijn Haasnoot, met promotoren Eelco van Beek (Univ. Twente) en Hans Middelkoop (Univ. Utrecht).

Toekomstverkenningen

Veel toekomstverkenningen in waterbeheerstudies kijken naar 1 of 2 momenten in de toekomst (bijv. 2050 of 2100) en bepalen dan of maatregelen nodig zijn en welke maatregelen effectief zijn. Echter, het is aannemelijk dat we tussen nu en 2050 zullen leren, veranderen en ons zullen aanpassen. Dat aanpassen, `adaptatie’, wordt niet alleen bepaald door wat we nu weten en verwachten voor de toekomst, maar ook door wat we in de loop van de tijd zullen leren en ervaren, en door de maatregelen die we gaan nemen in reactie op gebeurtenissen. Bijvoorbeeld: in reactie op een hoog water met ongewenste effecten zullen waarschijnlijk maatregelen worden genomen. Net als in het verleden, zal er ook in de toekomst een dynamische interactie tussen watersysteem en maatschappij ontstaan: zo’n weg naar de toekomst noemen we een adaptatiepad.

Het verkennen van adaptatiepaden voor robuust waterbeheer

Het verkennen van adaptatiepaden kan waterbeheerders helpen bij het voorbereiden op de toekomst. Een adaptatiepad beschrijft een opeenvolging van gebeurtenissen en maatregelen. Een adaptatiepadenkaart die een set van verschillende adaptatie paden omvat, geeft aan welke opties er zijn, waar de kansen liggen en wat doodlopende wegen zijn. Hieruit kunnen we analyseren welke maatregelen in alle gevallen goed uit kunnen pakken, en welke achteraf heel onverstandig kunnen blijken.

Modelsimulaties

De onderzoekers hebben hun methode getest voor een denkbeeldige riviertak in een delta, gebaseerd op de Waal. Hiervoor ontwikkelden ze een light-model waarmee 100-jarige simulaties binnen een beperkte tijd gedaan kunnen worden. Dit model gebruikten ze om de ‘houdbaarheid’ van het huidige waterbeheer en mogelijke maatregelen onder verschillende plausibele toekomsten te bepalen. Elke keer als een maatregel onvoldoende bleek om de gestelde doelen te halen, werden nieuwe opties verkend. Hieruit bleek o.a. dat niet alleen klimaatverandering, maar juist ook klimaatvariabiliteit (zelfs zonder klimaatverandering) belangrijk is voor beslissingen in waterbeheer.

Meer informatie

Het artikel ‘Exploring pathways for sustainable water management in river deltas in a changing environment’ door Marjolijn Haasnoot, Hans Middelkoop, Astrid Offermans, Eelco van Beek en Willem P. A. van Deursen kan hier worden gedownload: http://dx.doi.org/10.1007/s10584-012-0444-2

Marjolijn Haasnoot: Marjolijn.Haasnoot@deltares.nl
Eelco van Beek: e.vanbeek@utwente.nl


In English:

What is given the uncertainty about the future the best strategy?

This is a question water managers are asking. Exploring adaptation pathways can support decision making in achieving sustainable water management in a changing environment full uncertainty. Researchers of Deltares, University of Utrecht, University of Twente, Carthago Consultancy, KNMI, ICIS - University Maastricht en Pantopicon are working on a method to develop robust and flexible water management strategies. Results of this research have been published in the international journal Climatic Change under open access terms. The article is part of the PhD research of Marjolijn Haasnoot, with professors Eelco van Beek (Univ. Twente) and Hans Middelkoop (Univ. Utrecht).

Exploring the future

Many future studies in water management analyse 1 or 2 moments in the future (e.g. 2050 or 2100) and determine if, and what kind of policy actions are necessary. However, it is likely that between now and 2050 we will learn, we will change, and we will adapt. Adaptation is not only determined by what is known or anticipated at present, but also by what will be experienced and learned when the future unfolds, and by the policy responses to events. For example, in response to an extreme water event with large impacts, policy actions will be taken. Similar to the past, in the future a dynamic interaction between water system and society will occur: we call such a road to the future an adaptation pathway.

Exploring adaptation pathways for robust water management

Exploring pathways can help water managers to prepare for the future. Adaptation pathways describe a sequence of water management policies. An adaptation map – a set of adaptation pathways – presents the policy options, opportunities and lock-ins. From this we can analyse actions that may turn out well under many different plausible futures, and actions that may turn out unwise.

Model simulations

The researchers have tested their method for a hypothetical river branch in a delta, based on the river Waal in the Netherlands. For this purpose, they developed a light-model for simulating many different 100-years of potential futures within a limited time period. This model was used to determine the `sell-by’ date of current water policy and potential policy actions under different plausible futures. Every time a policy action was insufficient to meet the targets, new actions were implemented. The results show, among others, that climate variability rather than climate change appears to be important for taking decisions in water management.

More information

The article Exploring pathways for sustainable water management in river deltas in a changing environment’ by Marjolijn Haasnoot, Hans Middelkoop, Astrid Offermans, Eelco van Beek en Willem P. A. van Deursen can be downloaded here: http://dx.doi.org/10.1007/s10584-012-0444-2

Marjolijn Haasnoot: Marjolijn.Haasnoot@deltares.nl
Eelco van Beek: e.vanbeek@utwente.nl