Structural Health & Condition Monitoring

Cursuscode/Modulecode

201300039

Naam Nederlands

Max. 40 tekens

Structural health en conditiebewaking

Naam Engels

Max. 40 tekens

Structural health and condition monitoring

Voertaal


Nederlands

Engels

Aantal EC


5

Fase opleiding

B1 (P) B2 B3 PB (= pre-master) M

Docenten

(eerstgenoemde is coördinator/contactpersoon)

Voorletters

Achternaam

R.

Loendersloot

T.

Tinga

A.P.

Berkhoff

R.

Bosman(Leer) doelen Nederlands


De student kan:

•De volledige Structural Health of Condition Monitoring cyclus beschrijven en deze toepassen op een selectie van systemen en constructies

•Schade types en scenario’s identificeren, die de basis vormen van een Structural Health analyse en beoordeling van een systeem of structuur

•Slijtage en materiaal degradatie identificeren, die de basis vormen van een conditie analyse en beoordeling van een materiaal of systeem

•De noodzaak evalueren voor en vervolgens de selectie uitvoeren van een geschikt sensor systeem voor een Structural Health of Condition Monitoring toepassing

•Signaalverwerkingstechnieken evalueren en vervolgens een geschikte techniek selecteren om experimentele data te analyseren voor een Structural Health of Condition Monitoring toepassing

•De factoren analyseren en beoordelen die vereist zijn voor een schatting van de resterende levensduur van een materiaal, structuur of systeem, gebaseerd op de uitgevoerde Structural Health of Condition Monitoring analyse


Inhoud beschrijving Nederlands


In deze cursus worden methoden en technieken behandeld voor het vaststellen en bewaken van de conditie (in termen van schade, degradatie) van een systeem. Daarmee kan de veiligheid worden bewaakt en het optimale moment voor onderhoud worden bepaald. De cursus start met een introductie van de generieke principes van Structural Health en Condition Monitoring: diagnostiek versus prognostiek, herkennen van (schade en conditie) kenmerken, classificatie, lokalisatie en kwantificering van schade of conditie terugval. Vervolgens zal een aantal meer specifieke thema’s behandeld worden, zoals begrip van de mechanismen, materiaal gedrag en het dynamisch gedrag van een systeem, signaalverwerking, sensortechnologie en de relatie met voorspellende onderhouds-strategieën. Een selectie van beschikbare Structural Health en Condition Monitoring technieken zullen gepresenteerd en toegepast worden:

-Trillings-analyse (bijv. lagers, versnellingsbakken en roterende machines)

-Analyse van smeerolies (kwaliteit van de smerende werking, slijtage deeltjes)

-Dynamische methoden (modale analyse, golf voortplanting, ultrasonics)

De theorie van al deze methoden zal gepresenteerd worden, maar er zullen ook opdrachten uitgevoerd moeten worden met realistische meetdata of metingen.


(Leer) doelen EngelsThe student can:

•Describe the complete Structural Health or Condition Monitoring cycle and apply this to a variety of cases

•Identify damage types and scenario’s that form the base of a structural health assessment of a system

•Identify wear and deterioration factors that form the base of a condition assessment of a system

•Evaluate the need for and subsequently select a suitable sensor system for a Structural Health or Condition Monitoring application

•Evaluate and subsequently select a suitable signal processing technique to analyse experimental data for a Structural Health or Condition Monitoring application

•Assess the factors required for an estimation of the expected remaining life time based on the Structural Health or Condition Monitoring analysis performed


Inhoud beschrijving

Engels

In this course methods and techniques to assess and monitor the condition (in terms of damage or degradation) of systems are treated. This enables to assure system safety and determine the moment for preventive maintenance.This course starts with introducing the generic principles of structural health and condition monitoring: diagnostic versus prognostics, feature recognition, classification, localization and quantification of damage or deterioration. Then a number of more specific topics in the field will we treated, like understanding of the mechanisms, material behaviour and dynamic behaviour of the system, signal processing and sensor technologies and the relation with predictive maintenance policies. A selection of the available Structural Health and Condition Monitoring techniques will be discussed and applied in more detail:

-vibration analysis (e.g. bearings, gear boxes, rotating machinery),

-oil analysis (lubricant quality, wear particles),

-dynamic methods (modal analysis, wave propagation based, ultrasonics).

The theory will be discussed for all these methods, but also assignments with real data or experiments will be done.


Wordt gegeven in blok


1A 1B 2A 2B

Indien 2x aangeboden per collegejaar ook in:

1A 1B 2A 2B

Onderwijsvorm(en)

Type werkvorm

Colloquium

Excursie

Hoorcollege

Ontwerp

Presentatie(s)

Stage

Eindproject

Veldwerk

Werkcollege

Colstructie

Practicum

Project

Zelfstudie geen begeleiding

Zelfstudie met begeleiding

Responsiecollege

Assessment

Overig onderwijs

Verplichte aanwezigheid van de student:

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

Beoordelingsvorm(en)


Schriftelijk tentamen (MC en open vragen)

Schriftelijk tentamen met MC vragen

Schriftelijk tentamen met open vragen

Mondeling tentamen

Opdracht(en)

Eindopdracht/paper

Presentatie(s)

Tussentijdse toetsen


Toetsen


1A 1B 2A 2B

Herkansing (indien van toepassing):

1A 1B 2A 2B

Studiemateriaal:

(bij boek: vermeld a.u.b. ISBN nummer)Studiemateriaal/Boek

Aanbevolen

Verplicht

Tinga, T., Principles of loads and failure mechanisms. Applications in maintenance, reliability and design, Springer, London, 2013. ISBN 978-1-4471-4917-0 (op UT als e-book te downloaden via SpringerLink)W. Ostachowicz, J. A. Guemes, New Trends in Structural Health Monitoring, Springer, ISBN 978-3-7091-1389-9 (Print), 978-3-7091-1390-5 (Online) – op UT als e-book te downloaden via SpringerLinkA. Deraemaeker, K. Worden, New Trends in Vibration Based Structural Health Monitoring, ISBN: 978-3-7091-0398-2 (Print), 978-3-7091-0399-9 (Online) – op UT als e-book te downloaden via SpringerLink