Introductie vakgroep OPM

Organisatie van de vakgroep OPM

Vanwege de breedte van het aandachtsgebied van de vakgroep OPM is de vakgroep opgedeeld in vier secties, te weten de sectie Ontwerptechniek (OT), de sectie Productietechniek (inclusief kunststoffen) (PT), de sectie Productie Management (PM) en de sectie Oppervlaktetechnologie en Tribologie (OTR). Het eerste kerngebied (OT) wordt gekenschetst door de bestudering van processen die samenhangen met het ontwerpen van producten. Het tweede kerngebied (PT) houdt zich bezig met de vraagstukken van ontwerp, inrichting, gebruik en verzorging van werktuigbouwkundige productiesystemen voor het voortbrengen van discrete producten. Het kerngebied Productie management (PM) houdt zich voornamelijk bezig met het onderzoek naar de organisatie en besturing van de productie. Tenslotte richt Oppervlakte Technologie en Tribologie (OTR) zich op het gedrag en de modificatie van (technische) oppervlakken, zodanig dat ze beter functioneren in een bepaalde toepassing, zoals een productieproces of een product. Wrijving, slijtage en smering zijn typische verschijnselen die kunnen optreden tussen twee oppervlakken in contact en die dus beheerst moeten worden.

Aan de vakgroep zijn meerdere professoren verbonden: prof. R. Akkerman, prof. L.A.M. van Dongen, prof. J.W. Drukker, prof. A. Eger, prof. F.J.A.M. van Houten, prof. R. ten Klooster, prof. W.A. Poelman, prof. D.J. Schipper.

Aandachtsgebieden vakgroep OPM

• De organisatie van het ontwerpproces

• Het ontwikkeling van computer-systemen voor ontwerp-ondersteuning en productontwikkeling.

• Life-cycle engineering

• Maintenance Engineering

• Het methodiseren en automatiseren van de werkvoorbereiding.

• Het ontwerpen van computer-programmatuur t.b.v. productie-technische informatieverwerking. Hierbij is werkplaatsbesturing een concentratiepunt.

• De technologie van de verspanende en spaanloze fabricageprocessen.

• Ontwerp, planning en besturing van productie-systemen. Onderzoek naar optimale prestaties in termen van doorloop-tijd, kwaliteit en kosten.

• Besturing van de materiaalstroom in productie-logistieke ketens.

• Het ontwikkelen van methoden voor integrale computerondersteuning bij de tot de technische bedrijfsvoering

• De verbetering van het gedrag door modificatie van (technische) oppervlakken, o.a op het gebied van de wrijving en slijtage

• Het doen van experimenteel en modelmatig onderzoek naar tribologische verschijnselen die voorkomen in allerlei toepassingen.

Participatie

De vakgroep OPM participeert in het Centrum voor Integrale Productievernieuwing (CIPV), de speerpuntsinstituten CTIT en Impact en de landelijke onderzoeksschool IPV (Integrale Product Vernieuwing). Ook wordt er onderzoek verricht in het kader van het Netherlands Institute for Metals Research (NIMR).