Archief 2004

53e FR-vergadering, 19-10-2004

Horzontale lijn


Conceptverslag 53
e interne FR CTW vergadering d.d. 19 oktober 2004


Aanwezig: Van der Hoogt(vz.), Klijnstra, Bijkerk, De Wit, Witvers

Afwezig: Cannegieter, Lutters, Tillema, Van der Voort

Notulist: Klijnstra


1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2. Notulen

Redactie:

Algemeen: Spelling checken op gebruik d’s en t’s.

Kleinstra moet zijn: Klijnstra

P1, punt 3: Witvers merkt op dat het instituut IMPACT niet in de begroting wordt vermeld. Moet zijn: Dat het instituut Impact niet op het tabblad terugkomt.

p. 1: punt 4: …terugcommuniceren… moet zijn: aan de FR worden gemeld.

- Daarnaast wordt nu dus ook het instellingsplan meegenomen. Moet zijn De commissie heeft en tweeledig doel. Naast de zichtbaarheid van de medezeggenschap komt ook het concept instellingplan aan de orde.

p. 2: punt 4: Van der Hoogt vraagt zich af wat CvB doet….: Deze zin kan komen te vervallen.

p. 3: punt 5: Van der Hoogt vraagt zich af hoe het produceren van meer beta afgestudeerden… Moet zijn: Bindend studieadvies en het versoepelen van het toelatingsbeleid staan haaks op elkaar. Versoepelen van het toelatingsbeleid garandeert op geen enkele manier een hoger rendement.

Van der Hoogt constateert de situatie dat manager de kwaliteitseisen vastleggen. Deze passage kan komen te vervallen.

P 4, punt 6 Over de studentenstatuten is alleen gezegd dat het geen doen is. Moet zijn: Geen manier van doen is.

Impact wordt wel besproken in het … alleen niet in het tabblad.

Met deze wijzigingen wordt het verslag goedgekeurd.


N.a.v.:

Geen opmerkingen.


Activiteitenlijst:

Niet besproken.3.Ingekomen stukken
Vanuit de U-Raad is een mail binnengekomen, waarin een drietal discussiebijeen- komsten wordt aangekondigd met als onderwerp het concept-instellingsplan. De bijeenkomst voor CTW is op 3 november gepland. De voorzitter roept de leden van de FR op om hierbij, indien enigszins mogelijk, aanwezig te zijn.

De FR zal nog een mailing doen naar medewerkers van CTW om de bijeenkomst onder de aandacht te brengen. Studenten kunnen wellicht worden bereikt via de studieverenigingen. (actie Klijnstra)

4.Mededelingen

Op verzoek van de FR is Rutger IJzermans, die als medewerker van CTW zitting heeft in de U-Raad uitgenodigd om bij de faculteitsraadvergadering van 23 november a.s. aanwezig te zijn zodat we even kunnen kennismaken. Timme merkt op dat was afgesproken om ook de CTW-studentleden van de U-Raad uit te nodigen. Besloten wordt om de uitnodiging ook aan de studentleden te doen toekomen (Actie Bijkerk / Klijnstra)

De studievereniging van IO, Daedalus, heeft aandacht gevraagd voor de problemen m.b.t. de ruimtetoewijzing. De studievereniging heeft te weinig vierkante meters toegewezen gekregen in de nieuwe planning. De studievereniging zou tevreden zijn met ruimte in het zogeheten Mortuarium in de kelder. Op centraal niveau worden de regels bepaald op basis waarvan de ruimtetoewijzing aan studieverenigingen geschiedt. Binnen CTW heeft iedere studievereniging recht op 63 m2 die door de faculteit worden betaald. Extra ruimte is voor rekening van de Studievereniging zelf. Voor Newton, de studievereniging van WB de in gebruik zijnde ruimte tot dusver deels wordt gesubsidieerd door de faculteit. Er zijn echter inmiddels afspraken gemaakt tussen CTW en Newton dat de vereniging via een overgangsregeling uiteindelijk naar een realistische vierkante meterprijs gaat.

Studieverenigingen op de UT zijn vaak heel verschillend gefinancierd. Voor sommige zullen de hoge huurprijzen van kantoorruimte, zwaar op de begroting wegen. De UR is van plan om dit probleem op te pakken en vanuit het overleg studieverenigingen.

De FR besluit om het probleem in de eerstvolgende overlegvergadering even onder de

aandacht van de decaan te brengen (actie de Wit).


5.Definitieve begroting, jaarplan / management samenvatting

In verband met de lage opkomst vandaag en de volle agenda wordt besloten de bespreking van dit punt uit te stellen tot de volgende vergadering.

6.Input discussie UT-werkgroep Zichtbaarheid medezeggenschap
De werkgroep die door de U-Raad is ingesteld is nog niet weer bijeengeweest om over dit onderwerp te spreken. Ook dit agendapunt wordt naar de volgende vergadering doorgeschoven.

7. Concept instellingsplan UT (Onderwijsdeel)

De UR heeft verzocht om het concept instellingsplan in de FR te bespreken en opmerkingen door te sluizen zodat deze als input kunnen worden gebruikt voor de discussiebijeenkomst op 3 november. Op de website van de UR is ook een discussieforum ingesteld waar individuele bijdragen kunnen worden geplaatst. Vandaag wordt het onderwijsdeel van het concept instellingsplan besproken. Besloten wordt om een tussentijdse vergadering te plannen waarin het de overige delen van het instellingsplan aan de orde komen.

Een brede instroom en bindend studieadvies.

De FR plaatst kritische kanttekeningen bij de filosofie m.b.t. de brede instroom zoals verwoord in het Concept instellingsplan. De FR is van oordeel dat het vergroten van de instroom in de bachelor door het zeer flexibel omgaan met de ingangseisen haaks staat op eerder gevoerd beleid.

Bovendien zit er een aantal paradoxen in het plan. Brede instroom vereist selectie in het eerste jaar. In een brede bachelor zal het lastiger zijn deze selectiefunctie uit te oefenen. Ook staat de versterking van het mentoraat (beter begeleiding) op gespannen voet met het verplaatsen van de selectie van de poort naar het eerste jaar. De FR vraagt zich af of de opstellers van dit plan zich voldoende realiseren wat er van een techniekstudent wordt verwacht. In het plan wordt de indruk gewekt dat tekorten in de vooropleiding (van bijvoorbeeld studenten met een E&M profiel) in de Bacheloropleiding kunnen worden weggewerkt. Dat houdt echter het gevaar in, dat het eerste jaar in sterke mate gevuld wordt met herhaling van VWO stof. Deze investering gaat ten koste van de daadwerkelijke studiestof die in de Bachelor aan de orde moet komen.

Investeringsruimte door efficiency

De FR is het niet eens met de stelling dat verbreding van de bachelor leidt tot meer efficiency. Vergroting van efficiency kan alleen tot stand komen als daarbij ook wordt besloten tot het gebruik van minder intensieve onderwijsvormen (meer hoorcolleges). Hierdoor ontstaat echter een minder persoonlijke leeromgeving, wat een tegengesteld effect heeft aan de versterking van de begeleiding.


Relatie met het VWO

De FR is van oordeel dat de problemen die sommige technische opleidingen ervaren (daling van de instroom en tekorten in de vooropleiding door invoeren van de profielen en het studiehuis in het VWO) landelijk moeten worden aangepakt door duidelijke afspraken over instroomprofielen en het zoeken naar oplossingen in samenwerking met het VWO om studenten meer te interesseren voor technische vakken.8. Wvttk
Geen.


9. Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Volgende vergadering:

Dinsdag 26 oktober 2004, 12.30-13.30 uur, Z-109Actiepunten FRactie

opgevoerd

wanneer

Wie

1

Volgende overlegvergadering voorstellen ook bij civiele techniek en werktuigbouw een fysieke studiegids uit te geven.


05-10-04

02-11-04

Van der Hoogt

2

Defintieve begroting/jaarplan bespreken in interne vergadering

05-10-04

02-11-04

Klijnstra

3

Restant instellingsplan bespreken in interne vergadering

19-10-04

26-10-2004

Klijnstra

4

Bespreken gebrekkige animo medezeggenschap in interne verg.

19-10-04

26-10-2004

Klijnstra

5

Aankondiging discussiebijeenkomsten instellingsplan naar medewerkers en studenten

19-10-04

26-10-2004

Klijnstra

6

Uitnodigen CTW studentleden U-Raad voor FR 23/11

19-10-04

23-11-04

Klijnstra/ Bijkerk

7

Ruimtetoewijzing studieverenigingen bespreken in overlegvergadering

19-10-04

02-11-04

De Wit