Archief 2004

51e FR vergadering, 21-09-2004

Notulen 51e interne FR CTW vergadering d.d. 21 september 2004


Aanwezig: Van der Hoogt(vz.), Klijnstra, Tillema, Van der Voort, Bijkerk, de Wit, Cannegieter, Witvers.

Afwezig: Lutters

Notulist: Van der Voort1.Opening

Om 12:40 uur opent Van der Hoogt de vergadering.

2.Notulen vorige vergadering (07/09/2004)

1.Tekstueel: aangepast

2.N.a.v.: Geen

3.Ingekomen stukken

Studiegids IO: Inside Out. Klijnstra geeft aan dat het misschien ook voor de andere opleidingen binnen CTW een idee is om zo’n studiegids op papier uit te geven. De Inside Out wordt uitgegeven door de Daedalus, de studievereniging van IO en heeft daarom geen officiële status. Meerdere FR-leden geven aan toch een meerwaarde te zien in zo’n studiegids, aangezien er nog wel eens problemen zijn met het inloggen op VIST en Teletop, zeker door eerstejaars (die hun wachtwoord vaak pas na een paar weken krijgen). Voorgesteld wordt om dit punt bij de volgende overlegvergadering (vanmiddag staat er al te veel op de agenda) op de agenda te laten zetten, zodat met de opleidingsdirecteur kan worden besproken of er ook geen studiegids voor de andere opleidingen zou moeten komen.


4.Mededelingen

Van der Hoogt heeft wederom het verzoek gekregen van de UR om de vragen te beantwoorden die gesteld zijn door de UR over het verdeelmodel binnen CTW. De FR had begrepen dat deze vragen ondertussen achterhaald waren. Dit blijkt nu niet juist. Klijnstra zal proberen om samen met Van der Hoogt op korte termijn een zo goed mogelijk antwoord op de vragen te geven. Probleem is dat veel gegevens ons onbekend zijn en dat medewerking van financiële zaken in deze niet mogelijk is gebleken door tijdgebrek.


5.Voorbereiding overlegvergadering

N.a.v. de agenda: Stand van zaken m.b.t. verhuizing. Er is een voorstel waarin CiT (of een deel daarvan) uit de horstring richting de toren verhuisd. Tijdens de vergadering zal aan de decaan gevraagd worden wat de uiteindelijke plannen zijn en of er al een planning bekend is.

Over de notulen:

oDoor Klijnstra wordt opgemerkt dat de notulen weinig informatie bevatten. Er is genotuleerd welke opmerkingen er door FR-leden zijn gemaakt, maar niet wat de antwoorden hierop waren. Ook conclusies die worden genomen of afspraken over acties worden niet genoemd. Tijdens het overleg zal hierop worden gewezen en het voorstel worden gedaan om in de notulen ook een actiepuntenlijst op te nemen. Voordeel hiervan is dat ook direct gezien kan worden hoe lang bepaalde acties al openstaan.

oIn totaal zijn er eigenlijk 2 problemen: de notulen leggen te weinig vast wat er is besproken, maar daarnaast eindigt de overlegvergadering te weinig in concrete conclusies. In de notulen staat ook de discussie over tijdschrijven binnen CTW vermeld. Hierover is nog steeds geen duidelijke conclusie.

oDaarnaast heeft de laatste overlegvergadering met de decaan op 3 februari 2004 plaats gevonden. De notulen zijn echter nu pas met de agenda rondgestuurd. Er zal een verzoek ingediend worden om de notulen korter na de vergadering rond te sturen, zeker als er tussen door een overlegvergadering komt te vervallen.

N.a.v. de notulen:

oEr zal tijdens de overlegvergadering nagevraagd worden wat de huidige stand van zaken is rond het ARBO-plan.

oOok zal nagevraagd worden wat de stand van zaken is rond de UFO, o.a. hoeveel externe bezwaren er vanuit CTW zijn ingediend. Daarnaast zal er ook een afspraak gemaakt moeten worden wanneer de consequenties van de UFO door Annet Hogeling zal worden toegelicht.

Concept-instellingsplan: Deze is niet door alle leden bekeken omdat het document alleen on-line via het net te lezen was. Het was niet mogelijk het plan als geheel te downloaden. Daarnaast is de link net voor het weekend verstuurd, waardoor niet iedereen een geschikte internetverbinding tot de beschikking had. In de overlegvergadering zal gevraagd worden de documenten als attachment mee te sturen met de agenda. Voorgesteld wordt om het conceptplan op de agenda van de volgende interne en overlegvergadering te (laten) zetten.

Verkiezingsreglement: Deze heeft al eerder op de interne agenda gestaan. Toen is al besloten volledig met het reglement in te stemmen.

Financiën:

oDe FR heeft geen managementsamenvatting ontvangen.

oIn de begroting zijn er nog een aantal onduidelijkheden:

§Net als vorig jaar is de doorsluizing van en naar de instituten nog niet bekend. Deze kunnen echter van invloed zijn op de eindbalans.

§Er wordt een tekort verwacht van 800 kEuro Daarnaast is een streefbezuiniging van 600 kEuro opgenomen. De FR vraagt zich af hoe de bezuinigingen gerealiseerd gaan worden en wat de gevolgen zijn van het tekort.

§In de baten is een verschuiving van gelden te zien van onderwijs naar onderzoek. In het lastenoverzicht is deze verschuiving niet terug te vinden. Wat zullen in de praktijk de gevolgen zijn?

§De bestuurskosten en kosten voor interne dienstverlening waren in 2003 hoog, waren in 2004 veel lager begroot en zijn in 2005 weer hoog begroot. Hoe komt dit?

oEind van de ochtend is een herziene concept versie van het jaarplan rondgestuurd. Dit is te kort voor de vergadering om deze informatie nog mee te kunnen nemen. De FR bespreekt de een na laatste versie.

§De FR is van mening dat het jaarplan de begroting zou moeten toelichten. Het zou moeten aangeven waar veranderingen in de begroting vandaan komen, wat dit voor gevolgen heeft en hoe hier in de praktijk mee wordt omgegaan.

§Onder 2A.a staat dat bij IO de nadruk zal liggen op het zoeken van voldoende afstudeeropdrachten voor de bachelorstudenten. Van der Hoogt vraagt hoe dit zit en of er inderdaad problemen worden verwacht. Van der Voort geeft aan dat de opmerking in het jaarplan terecht is. Afgelopen jaar waren er 10 studenten die een bacheloropdracht zochten. Voor komend jaar wordt verwacht dat er 50-60 studenten hun bacheloropdracht zullen gaan uitvoeren.

§Onder 2B.a staat vermeld dat de instroom van CiT en WB al enkele jaren constant is. Dit is niet het geval. Met name bij CiT is een sterke teruggang in studentenaantallen waargenomen. De IO-instroom is 3 jaar sterk stijgende geweest, maar de laatste lichting is kleiner dan vorig jaar. Dit kan niet als fluctuerend worden omschreven. Verder staan er tegenstrijdige zinnen in als: De instroom in WB blijft constant. Van negatieve invloed op het marktaandeel is…… Bijkerk geeft aan dat uit het jaarplan weinig ambitie spreekt om de studentenaantallen te verhogen.

§Onder internationalisering staat: De omgeving wordt steeds internationaler. Het aantal buitenlandse medewerkers en PhD’s neemt toe. Medewerkers en PhD’s hebben naar mening van de FR weinig te maken met de onderwijsomgeving. Ook staat vermeld dat 70% van de WB-studenten een stage in het buitenland loopt. De FR vraagt zich af of dit percentage klopt.

Geconcludeerd wordt dat het jaarplan nog te onvolledig is hier mee in te kunnen stemmen en dat daarnaast een link tussen de begroting en het jaarplan gewenst is.

Onderwijs:

oVan der Voort meldt dat voor IO is een verkeerde versie van het studentenstatuut is rondgestuurd. Dit is bekend bij de opleidingsdirecteur en onderwijscoördinator. Zij zullen zorgen voor een juiste definitieve versie. De aanpassingen in het statuut t.o.v. vorig jaar zijn reeds goedgekeurd door de OLC. De FR wordt verzocht erop te vertrouwen dat het statuut goed wordt aangepast en het statuut goed te keuren. De FR stemt hier mee in.

oDe FR stemt er niet mee in dat er nog steeds geen Masterstatuut is voor IO en WB. Dit kan er toe leiden dat in het statuut (toelatings) eisen worden opgenomen die niet bekend zijn bij de studenten die reeds aan deze opleidingen zijn begonnen.

oVoor CiT is zowel een bachelor als masterstatuut beschikbaar. Deze zijn reeds goedgekeurd door de OLC behoudens de bijlagen (waren op dat moment nog niet beschikbaar). De FR neemt dit advies over.


6.Rondvraag en sluiting

Door vroegtijdig verlaten van de vergadering door de notulist (i.v.m. het geven van college) is de rondvraag niet genotuleerd. De vergadering wordt gesloten om 13:50.