Archief 2004

50e FR vergadering, 07-09-2004

Notulen 50e interne FR CTW vergadering d.d. 7 september 2004


Aanwezig: Tillema (tot 13:22), van der Voort (tot 13:00 uur), Klijnstra (vz.),Witvers, van der Hoogt (vanaf 13:00 uur), de Wit, Wijnands (tot 13:00 uur), Cannegieter (tot 13:45 uur), Bijkerk, Lutters (vanaf 13:12 uur)

Afwezig: Sonnenberg (mk), Bijlsma (mk)

Notulist: Bijkerk


1.Opening

Klijnstra opent de vergadering om 12:54 uur en heet iedereen welkom.


2.Afscheid oude leden, introductie nieuwe leden

De Wit en Cannegieter treden in, Wijnands, Sonnenberg en Bijlsma treden uit.


3.Notulen vorige vergadering (15/06/2004)

Klijnstra: de verhuizing zoals deze aangekondigd was laat op zich wachten er is nog geen datum bekend. Vanochtend was er een overleg waar Klumpert en van Lieshout aanwezig waren. Het vlekkenplan als zodanig heeft op veel tegenstand gestuit. Waarschijnlijk zal er voor december niets gebeuren.

Bijkerk: is er iets bekend over de lekkende toren? Hier is niets over bekend.

Van der Voort: in april was er het verzoek vanuit de FR aan Personeelszaken om de consequenties van het UFO in kaart te brengen. Annet Hogeling komt dit desgewenst toelichten in een FR vergadering na overleg met dhr. Grootenboer.

Bijkerk: hoe zit het met de PR medewerker? Klijnstra: de sollicitatieprocedure is momenteel aan de gang, er zijn goeie kandidaten. Gezocht wordt naar een medewerker met meer inhoudelijke kennis zodat ook de wetenschapcommunicatie kan worden gedaan. Er is waarschijnlijk voor 1 november geen nieuwe medewerker, dit kan een probleem opleveren voor de voorlichtingsdagen. De taken zullen tijdelijk worden waargenomen door andere medewerkers; Lutters is waarnemer voor IO, Jan Bossink voor WB, Klijnstra voor CiT.

Het lijkt alsof CTW in verhouding met andere faculteiten te weinig fte op voorlichting heeft zitten. Het beleid stuurt echter in de richting van een centrale voorlichting richting scholieren; alleen wetenschapscommunicatie hoeft vanuit de faculteit te komen.

4.Ingekomen stukken

De instituutsraad van IGS is samengesteld en bestaat uit zes personen. Maarten Krol vanuit waterbeheer zit hierin namens CTW. CTW zit vanuit BPM en WE&M in IGS.


5.Mededelingen

Van der Hoogt is gevraagd voor een universiteitsraadcommissie om het vraagstuk betreffende het lage animo voor medezeggenschap op de UT op te lossen, hij heeft zijn steun toegezegd.

Er wordt besloten wordt om de twee studentenleden en de AIO die vanuit CTW in de UR zitten uit te nodigen op een FR vergadering.


6.Stavaza studentenstatuten

De studentenstatuten voor alle opleidingen kunnen nog niet goedgekeurd worden omdat deze nog niet af zijn. Van der Hoogt neemt dit op met dhr. Grootenboer.


7.Vaststellen vergaderschema en inventarisatie agendapunten

Het vergaderschema wordt goedgekeurd. Punten voor op de agenda zijn:

-Het ARBO-plan;

-De verhuizing en de afstudeerders die op vloer 3 van de Horsttoren moeten gaan zitten;

-Oosthorst als onderwijsruimte;

-Systeembeheer;

-Accreditatie en studentenparticipatie in kwaliteitszorg;


8.Rondvraag en sluiting

19 oktober wordt afgesproken als datum om de leden van UR uit te nodigen.

Klijnstra sluit de vergadering om 13:53.