Archief 2004

49e FR vergadering, 15-06-2004

Notulen 49e interne FR CTW vergadering d.d. 15 juni 2004


Aanwezig: Van der Hoogt(vz.), Lutters, Witvers, Bijkerk, Klijnstra, Tillema.

Afwezig: Lutters, Van der Voort, Bijlsma (met afmelding

Wijnands, Sonnenberg (zonder afmelding)

Notulist: Tillema


1. Opening

Om 12:35 uur opent Van der Hoogt de vergadering.


2. Notulen vorige vergadering(7/10/2003)

1.Tekstueel aangepast

2.N.a.v.

verzoek UR Dick meijerà Klijnstra heeft het nog op haar actielijst staan

Klijnstra vraagt zich af waar het aangepaste ARBO plan blijftà zie verder overleg met Klumpert


3. Ingekomen stukken

Doorgeschoven naar volgend overleg.


4. Mededelingen

Doorgeschoven naar volgend overleg.


5. Huisvesting: Klumpert

Ray Klumpert geeft een presentatie over de verhuisplannen binnen de faculteit. De verhuisplannen staan na de zomer (begin oktober) gepland.Voor de zomer was geen optie. Bij het opstellen van de plannen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Onderzoekers van de labs bij de westhorst

Bold, (boo, onderwijs ondersteuning) dicht bij Oosthorst

Vakgroepen indien mogelijk niet op 2 vloeren

Samenwerkende vakgroepen dicht bij elkaar

Groei/krimp verwerken (IO, CiT/Water)

Doctoraal studenten werkplek op T300, dus uit de ring

Rekening houden met vakgroepen die secretariaten willen delen

Indien mogelijk niet verhuizen


Op basis van deze criteria vraagt de FR of het mogelijk is om een objectieve maat te verzinnen waaruit blijkt dat de na situatie beter is dan de voorsituatie. Klumpert reageert hierop en zegt dat dit niet mogelijk is omdat er naast de uitgangspunten nog heel veel andere belangen en punten meespelen. Hierdoor is het echter moeilijk om objectief het nut en noodzaak van de verhuizing ansich, laat staan de beoordeling van de specifieke kamer indelingen, te beoordelen.


De plannen zijn inmiddels goedgekeurd door het MT en de Kamer van Hoogleraren. Klumpert bespreekt de plannen nu met de vakgroepvoorzitters.


Als gevolg van de ingebruikname van de nieuwe onderwijs hal zullen in de toren enkele veranderingen optreden:

CiT krijgt een vervangende computerzaal

Toren projectkamers zullen deels gebruikt worden als kantoorruimtes

Grote zalen gaan weg, behalve computerruimte WB op 7

Derdejaars IO op vijf gaan naar de hal. Zalen op vloer 5 worden zalen voor algemeen UT gebruik.


Afstudeerders gaan uit de ring. Zij gaan naar een soort van kantoortuin op vloer 3. Klijnstra vraag hoe het met de verdeling gaat. Klumpert: Er is geen opdeling naar opleiding. Klumpert antwoord verder dat alle afstudeerders die nu een bureau hebben dat ook op vloer drie zullen hebben.In de toekomst zal dit wel leiden tot een verdeling tussen groepen.


Klumpert heeft inmiddels bij het FB een verzoek neergelegd met betrekking tot het repareren van de ‘lekkende toren’ op vloer 3. Dit wordt hoogstwaarschijnlijk opgelost tijdens de zomer. Dit had meegenomen moeten worden tijdens de renovatie.


Met betrekking tot het ARBO plan laat Klumpert weten dat Daan Wesseling een tijd ziek is geweest en vervolgens met vakantie is gegaan. Bij zijn terugkeer zal het FB hem helpen met het opstellen van het plan. Dit betekent ook dat CTW al geruime tijd geen coordinator heeft. FB moet hiervoor zorgen, maar heeft volgens Klumpert niet de capaciteit hiervoor. Wesseling is de enige ARBO coordinator in dienst van het FB. De overige coördinatoren zijn in dienst van de faculteiten.


6. Doornemen lopende en komende zaken met de decaan

Witvers vraagt naar de stand van zaken rondom de nieuwe hallen. Decaan: de verbouwing van de hallen ligt op schema. Wel is men geschrokken van het feit dat er geen koeling in de hallen aanwezig is. Dit is voornamelijk onacceptabel in de maand september wanneer het nog warm kan zijn. Het probleem is doorgespeeld naar Frans van Vught (o.a. budgetbeheerder). Deze pakt het probleem op. Een noodoplossing kan zijn dat er koelers buiten het gebouw geplaatst gaan worden. In de toekomst zal het nog aan te leggen waterbassin (planning: na aanleg parkeerplaatsen bij het oude TW gebouw) voor de koeling van het gebouw moeten zorgen


Als het waterbassin is aangelegd zal voor het CTW gebouw een soort van parkachtige omgeving gemaakt worden. De decaan stelt dat dit mooi is, maar niet zonder haken en ogen. Het gevoel van onveiligheid, vooral in de avonduren, is nu bij sommige medewerkers al aanwezig. Als men dan ook nog moet lopen naar de auto wordt dit niet beter. De omgeving zal ‘veiliger’ gemaakt moeten worden; meer verlichting of i.d. Hier wordt bij het CvB op aangedrongen.


Begin 2005 is de laboratoriumhal klaar. De hal voor BMTI is daarna aan de beurt. De plannen voor de Meander staan nog niet vast. Het is nog onzeker of deze gebouwd gaat worden. Dit vooral in verband met de wisselende plannen rondom CT, EL en TN. Het nieuwste plan is om de AKI te slopen (naar het oude Grolsch complex) en een lint te bouwen over het terrein van de oude hallen richting het oude TW gebouw.


Witvers vraagt of er een onderwijsmededeling naar studenten kan gaan over het sluiten van computerzalen. De decaan stemt hiermee in.


Van der Hoogt: publicitair medewerkster gaat weg, wat nu? Decaan: De advertentie voor een nieuwe medewerker zit al een tijdje in de molen. Er komt een opvolger, maar er wordt gezocht naar iemand met eenzelfde profiel, maar dichterbij de materiekennis. Dus iemand die iets meer techniekkennis heeft. Vooral de externe voorlichting moet nog aangepakt worden, zowel richting bedrijfsleven als richting publiek/studenten. Daar moet meer inhoud aan gegeven worden.


Klijnstra vraagt naar de UFO. CTW is klaar. De bedenkingen zijn beantwoord voor de 9e. De tweede slag komt nu aan en er kunnen bezwaarprocedures gestart worden. Klijnstra: vraagt in hoeveel procent een andere beslissing is genomen n.a.v. de bedenkingen. Decaan: 10-15 procent is gewijzigd, 1 a 2 personen.


Klijnstra vraagt wanneer de studentenstatuten moeten worden goedgekeurd door de faculteitsraad. Ook de roosters zijn nog niet klaar, voor zowel studenten als medewerkers. De decaan neemt contact op met de opleidingsdirecteuren.


Klijnstra vraagt naar de overgang van BPM. Decaan: Er is nog steeds onduidelijkheid over de exacte financiële situatie. Het lijkt erop dat ze positief staan en positief draaien. Nu concentreert het zich op de reserves die BBT achterhoudt. BPM heeft 3 jaar geleden ongeveer 2 miljoen gulden meegenomen en het lijkt logisch dat dit 2 miljoen weer mee terugkomt. Dit ook gezien het feit dat de afdeling de afgelopen jaren positief gedraaid heeft en dus logischerwijze niet heeft ingeteerd op de reserves. Er zijn echter geen afspraken over gemaakt. De controllers komen er niet uit. Met de decaan van BBT wordt overlegd. Als dit niets oplevert mag het CvB de knoop doorhakken.


7. Wvttk

Geen


9. Rondvraag

Geen


10. Sluiting

Van der Hoogt sluit de vergadering om 13:44 uur.