Archief 2004

45e FR vergadering, 06-04-2004

Notulen 45e interne FR CTW vergadering d.d. 6 april 2004


Aanwezig: Van der Hoogt(vz.), Klijnstra, Lutters, Tillema, Van der Voort, Bijkerk, Bijlsma, Sonnenberg, Witvers

Afwezig: Wijnands (met afmelding)

Notulist: Sonnenberg


1. Opening

Om 12:35 uur opent Van der Hoogt de vergadering.


2. Notulen vorige vergadering (16/03/2004)

1.Tekstueel: geen opmerkingen

2. N.a.v.:

Klijnstra heeft geïnformeerd bij de afstudeercoördinator van BPM naar de mogelijkheden voor een stage- of afstudeeropdracht met betrekking tot het bouwproces van de hallen. Deze gaf aan dat een technische opdracht voor TBK wellicht een mogelijkheid was en zou eventueel geïnteresseerde studenten deze mogelijkheid aan de hand doen.


3. Ingekomen stukken

Geen


4. Mededelingen

- De overlegvergadering van vanmiddag (6 april) gaat niet door. Er wordt daarom voorgesteld om Grootenboer voor de volgende interne vergadering (20 april) uit te nodigen in verband met het Sectorplan en de resultaten van UFO. Voor 28 april moet eventueel bezwaar tegen UFO ingediend worden en daarom is de eerstvolgende overlegvergadering te laat. Grootenboer zal om 1 uur worden uitgenodigd en de vergadering zal duren tot ongeveer 2 uur. Annet Hogeling zou vanmiddag de resultaten van UFO toelichten. Aan haar zal gevraagd worden of zij deze toelichting op papier kan zetten, zodat dit kan dienen als voorbereiding op de volgende vergadering. Ook zij zal uitgenodigd worden voor de interne vergadering van 20 april.

- De U-raad is op zoek naar mensen van de faculteit CTW voor op hun lijst. Ze willen het liefst een aio, maar dit is waarschijnlijk niet haalbaar. Tillema zal een e-mail naar alle aio’s van de faculteit CTW sturen. Mochten er geen aio’s belangstelling hebben, dan wil Klijnstra er wel over nadenken.


5.Resultaten UFO

Alle medewerkers hebben onlangs een brief ontvangen betreffende het nieuwe systeem Universitaire Functieordenen (UFO). Nu al kan worden geconstateerd dat er bij de faculteit CTW van de procedure is afgeweken. Eigenlijk had er eerst een gesprek moeten plaatsvinden tussen medewerkers en hun directe baas. Dit heeft echter niet plaatsgevonden. Er zijn kopieën van de brieven naar de vakvoorzitters gestuurd, maar er was blijkbaar geen tijd meer om deze met de medewerkers te bespreken. Annet Hogeling zal gevraagd worden om relevante informatie op papier te zetten. Bij UFO wordt er alleen gekeken naar de aantoonbaar opgedragen taken die op een peildatum werden uitgevoerd door een medewerker. Tevens is UD niet meer gekoppeld aan gepromoveerden. Dat heeft soms gevolgen die haaks staan op eerder geformuleerd beleid. Op basis van de UFO-indeling kunnen niet gepromoveerden bijvoorbeeld toch in een UD-schaal worden ingedeeld.


De FR is niet bedoeld voor individuele belangenbehartiging; er moet niet over individuele gevallen gesproken worden, maar algemene reacties zijn wel van belang. Het is daarom van belang te achterhalen hoeveel medewerkers zijn ingeschaald in een lagere schaal. Tevens moet er duidelijkheid komen over regels die nu gaan gelden met UFO: wat betekent UFO voor personeelsbeleid, wat is het financiële gevolg voor de faculteit, etc. Sommige punten staan haaks op elkaar.


6.Voorbereiding aansluitende overlegvergadering

Sectorplan Wetenschap en Technologie: de herprofilering van onderzoeksgroepen leeft het meest. Bij de opleidingen WB, EL en CiT worden de eerste proefstudies uitgevoerd.

Donderdag 8 april is er een bijeenkomst, om 12.00 uur, waar het sectorplan besproken wordt. Enkelen van ons zullen daar een bezoek brengen.

Jaarrekening: er wordt opgemerkt dat de tekst niet erg sterk is. Er zitten wat onduidelijkheden in de tekst en in de jaarrekening missen gegevens. Vragen hierover zullen tijdens de volgende overlegvergadering worden gesteld.

Verkiezingsreglement: er wordt opgemerkt dat digitaal stemmen vorig jaar ook al plaatsvond. De student-leden gaan op zoek naar potentiële nieuwe leden.


7. Overzicht adviezen FR 2003/2004

Op basis van het faculteitsreglement heeft Klijnstra een lijst opgesteld van rechten van de FR. Het lijstje bevat veel zaken die nooit bij de FR of OLC komen. Tevens zijn er over veel zaken geen beleidsnota’s en/of plannen gemaakt, waardoor een basis voor discussie ontbreekt. Met deze lijst weten we nu op welke zaken we advies kunnen uitbrengen en daarmee invloed uitoefenen. Niet alles hoeft per se aangepakt te worden, en niet overal hoeven nota’s van te komen, maar je hebt nu beter inzicht in wat er speelt.

Door geen gebruik te maken van onze rechten, stemt de FR momenteel impliciet in met zaken die wij nog nooit gezien hebben, of die misschien helemaal niet op papier staan. De FR neemt zich voor om binnenkort PR en voorlichting, huisvesting en personeelsbeleid nader aan de orde te stellen.


8. Rondvraag

Klijnstra: Hoe gaan we nu effectiever om met de rechten van de FR?

Voor een volgende vergadering is het van belang om hier concreet naar te kijken. Ook moeten we duidelijk de gevolgen van onze adviezen in de gaten houden. Dus wederom druk leggen op herziening van het Arbo-plan en het interne communicatieplan, hetgeen al enkele maanden geleden is toegezegd door de decaan.

Tillema: Hoe zit het binnen CTW precies met systeembeheer?

Vanuit CiT willen ze 2 systeembeheerders voor werkplekondersteuning. Er zijn afspraken gemaakt met systeembeheer hierover, welke Van Lieshout op papier heeft gezet. Tevens wordt op papier gezet wat de taken van deze 2 systeembeheerders zullen zijn. Wellicht is deze aanpak ook aantrekkelijk voor andere vakgroepen/opleidingen. Een algemeen systeembeheer per eenheid (faculteit o.i.d.) zou aantrekkelijk kunnen zijn i.v.m. uniformiteit.9. Sluiting

Van der Hoogt sluit de vergadering om 14:05 uur.