Archief 2004

44e FR-vergadering, 16-03-2004

Notulen 44e interne FR CTW vergadering d.d. 16 maart 2004


Aanwezig: Van der Hoogt(vz.), Klijnstra, Tillema, Van der Voort, Bijkerk, Sonnenberg, Wijnands

Afwezig: Bijlsma, Lutters, Witvers (allen met afmelding)

Notulist: Wijnands
1. Opening

Om 12:37 uur opent Van der Hoogt de vergadering.2. Notulen vorige vergadering (17/02/2004)

1.Tekstueel: opmerkingen zijn aangepast

2. N.a.v.:

-Bijkerk geeft aan dat de documentatie over de gemaakte keuzes rond de verbouwing van de hallen erg summier is. Hij verwacht daarom ook geen nieuwe stukken te kunnen bemachtigen.3. Ingekomen stukken

Geen4. Mededelingen

-Indeling hallen

N.a.v. de eerdere opmerking van Bijkerk geeft Van der Voort toelichting bij de keuzes die gemaakt zijn bij het bouwen van Hal III met betrekking tot IO. De ruimtes die voor IO gereserveerd zijn sluiten niet aan bij de inrichtingswensen vanuit IO. Verschillende andere FR-leden concluderen dat er een gebrek is aan systematisch overleg met de betrokkenen en er adhoc en ondoorzichtig beslissingen genomen worden. Zij sluiten zich bij Bijkerk aan wanneer deze voorstelt een evaluatie van het bouwproces te laten uitvoeren.

Beslist wordt te overleggen met Geert Dewulf (hoogleraar Planvorming en Conceptontwikkeling vanuit BPM) of er een onafhankelijke stage-opdracht voor deze situatie kan worden gemaakt.5.Sectorplan Wetenschap en technologie: Slagkracht in innovatie!
Document consequenties sectorplan
(bijl)

Dit punt verschuift naar de volgende vergadering6.Overzicht adviezen FR 2003/04 (overzicht Tillema, uitreikstuk)

-Klijnstra mist “instemming”-kolom in het stuk. Tillema geeft aan dat de vraag aan de FR om instemming vorig jaar nauwelijks voorgekomen is, vandaar het gebrek aan de kolom. Van der Hoogt stelt voor het FR-reglement er bij de volgende vergadering naast te leggen.7. WVTTK

Geen.8. Rondvraag

Geen.9. Sluiting

Van der Hoogt sluit de vergadering om 13:36 uur.