Archief 2004

43e FR-vergadering, 17-02-2004

Notulen 43e interne FR CTW vergadering d.d. 17 februari 2004


Aanwezig: Van der Hoogt(vz.), Klijnstra, Tillema, Bijlsma, Bijkerk, Witvers, , Sonnenberg, Wijnands

Afwezig: Van der Voort, Lutters (beide met afmelding)

Notulist: Bijlsma


1. Opening

Om 12:35 uur opent Van der Hoogt de vergadering.


2. Notulen vorige vergadering (03/02/2004)

1.Tekstueel: opmerkingen zijn aangepast

2. N.a.v.

- Er is navraag gedaan bij Ray Klumpert over de werking van de klimaatbeheersing op vloer 3 en 7. De systemen werken wel, maar het is lastig om alle ruimtes op een goede temperatuur te houden.

- Er wordt opgemerkt dat het niet onverstandig is om tijdens een overlegvergadering nog een keer naar voren te brengen dat het huidige tijdschrijfsysteem verre van ideaal is.

- Tillema maakt voor de volgende overlegvergadering een inventarisatie van de adviezen van de FR van de afgelopen tijd en wat er mee gebeurd is, zodat het besproken kan worden.


3. Ingekomen stukken

E-mail van UR. De FR heeft de derde versie van het sectorplan nog niet onder ogen gekregen terwijl de decaan hier wel al in de media uitspraken over doet. Dit vindt de FR een vreemde zaak. De FR zou de derde versie van het sectorplan het liefst nu al vertrouwelijk bespreken, zodat we wel op de hoogte zijn, maar nog geen advies erover hoeven te geven op de volgende overlegvergadering. Van der Hoogt overlegt hierover met Grootenboer.


4. Mededelingen

Witvers is aanwezig geweest bij de opening van hal III. Er wordt getwijfeld of er een plan op papier bestaat betreffende de indeling van deze hal. Bijkerk gaat langs Klumpert om hier nader informatie over te krijgen.5. Afronding bespreking overgang BPM

Op de vorige overlegvergadering heeft de decaan een toelichting gegeven en toegezegd dat er geen personele consequenties verbonden zijn aan overgang. De UR heeft de FR om advies hierover gevraagd, dit zullen Tillema en Klijnstra opstellen. Het advies van de FR is positief met de kanttekening dat de FR weinig inzicht heeft in de financiën en de toekomstige situatie van de vakgroep BPM.


6. Vervolg discussie effectiviteit en communicatie FR (concrete acties)
Agenda punten, informatieverzameling t.b.v. eigen inbreng van punten, voorbereiding van stukken t.b.v. overlegvergadering, en communicatie naar achterban.

Er wordt gediscussieerd over enquêtes onder studenten en medewerkers en de band met de achterban van de FR. Het is niet eenvoudig om vast te stellen op welke wijze de FR het best kan communiceren met de achterban en voor welke informatie de achterban belangstelling heeft. In de volgende vergadering wordt de lijst met punten die nog moeten worden behandeld besproken.


7. WVTTK

Geen.


8. Rondvraag

Geen.


9. Sluiting

Van der Hoogt sluit de vergadering om 13:45 uur.