Archief 2004

42e FR-vergadering, 03-02-2004

Notulen 42e interne FR CTW vergadering d.d. 3 februari 2004


Aanwezig: Van der Hoogt(vz.), Bijlsma, Witvers, Klijnstra, Sonnenberg, Van der Voort, Tillema, Wijnands

Afwezig: Bijkerk, Lutters (beide met afmelding)

Notulist: Sonnenberg


1. Opening

Om 12:40 uur opent Van der Hoogt de vergadering.


2. Notulen vorige vergadering(7/10/2003)

1.Tekstueel: opmerkingen zijn aangepast

2.N.a.v.

-Ray Klumpert zou uitgenodigd worden voor de overlegvergadering van maart, maar hij is al uitgenodigd voor de overlegvergadering van februari. Dit is te vroeg, want er zou eerst gekeken worden wat er besproken moest worden. Hier kan echter niks meer aan veranderd worden.

-Van der Voort kan geen regels vinden in de CAO e.d met betrekking tot brugdagen. Ook de secretaresses kunnen niets vinden. Dit is een zaak voor personeelszaken en moet nagevraagd worden.


3. Ingekomen stukken

Magazines


4. Mededelingen

-Van der Voort is er vanmiddag niet bij en Witvers alleen bij belangrijke zaken.

-Om het agendapunt met betrekking tot de stand van zaken van de (her)huisvesting op de agenda van de overlegvergadering is gevraagd door FR.


5. Voorbereiding aansluitende overlegvergadering


- Opmerkingen naar aanleiding van de notulen van de 14e overlegvergadering FR en decaan:

Naar aanleiding van agendapunt 2 vraagt doet Klijnstra navraag naar de bijeenkomst voor aio’s. Klijnstra is namelijk ook geïnteresseerd in de informatie over arbeidsvoorwaarden voor aio’s. Opgemerkt wordt dat CAO’s e.d. op het net staan, maar dat een exacte invulling nog niet duidelijk is.

Bij punt 4 staat: ‘geeft het onderwijs aan SAXION’. Er worden vraagtekens geplaatst of dit wel zo gezegd is.

Naar aanleiding van agendapunt 5 merkt Van der Voort op dat besprokene niet goed verwoord is, bijvoorbeeld betreffende de financiële consequenties. Klijnstra voegt daaraan toe dat destijds opgemerkt is dat een extra voorlichtingsbijeenkomst wél prettig zou zijn.

Naar aanleiding van agendapunt 6 merkt Van der Voort op dat de conclusie van Grootenboer aan het einde niet gezegd is zoals het hier staat, hij hield een slag om de arm. Zoals het hier staat is het op zich prima, maar dan moet dat ook naar buiten toe gecommuniceerd worden. Als dit de conclusie is moeten alle medewerkers daarvan op de hoogte worden gesteld. Witvers vraagt zich af of er al iets bekend is over reisdeclaraties. Tillema en Van der Voort denken dat het achteraf kan, maar daarvan is nog niet iedereen op de hoogte. Voor meer duidelijkheid zal dit nagevraagd worden tijdens de overlegvergadering.

Naar aanleiding van agendapunt 7 vraagt Bijlsma zich af wat er bedoeld wordt met ‘de basis van hun infrastructuur’. Dit heeft te maken met machines e.d. De vraag is waar dat nu op gebaseerd is. Het heeft verder geen zin om dat na te vragen tijdens de overlegvergadering.


- De gegevens die betrekking hebben op agendapunt 5, het financieel overzicht consequenties transfer BPM naar CTW zijn nog niet in het bezit van de FR. De vraag is wanneer die komen.


- Met betrekking tot agendapunt 6 zal er gevraagd worden wat precies de plannen zijn voor de verhuizing. Er wordt afgevraagd of er plannen zijn voor de huisvestiging problematiek. Klijnstra weet te melden dat er momenteel door een student afgestudeerd wordt op een efficiënte indeling.


- Met betrekking tot agendapunt 7 wordt opgemerkt dat het arbo- en milieuplan bijna hetzelfde is als vorig jaar. Tillema heeft het plan van vorig jaar meegenomen ter vergelijking. Een aantal dingen zijn aangepast, maar er staat nog niks concreets in, het is geen plan. Je kunt er niks mee. Blijkbaar is er niets met de adviezen van vorig jaar gedaan. Tijdens de overlegvergadering zal Tillema Wesseling daarmee confronteren. Klijnstra heeft ter vergelijking het arbo- en milieuplan 2001 van het BB-gebouw meegenomen, dit is echt een plan met actielijst e.d. Tillema vraagt zich af of er wel advies gegeven moet worden. Klijnstra vraagt zich af wat de decaan hier aan gaat doen, want dit heeft geen zin op deze manier. Er moeten structurele maatregelen komen.6. Vervolg discussie effectiviteit en communicatie FR

Gezien de tijd wordt besloten dit agendapunt te verschuiven naar de volgende interne FR vergadering (17 februari 2004)


7. WVTTK

-Sonnenberg merkt op dat de klimaatbeheersing op vloer 9 niet goed functioneert. Dit schijnt ook het geval te zijn voor vloer 3 en 7. Tijdens de overlegvergadering zal hier navraag naar gedaan worden bij Ray Klumpert.

-Tillema is van mening dat er o.a. n.a.v. het arbo- en milieuplan geïnventariseerd moet worden wat er eigenlijk met de adviezen van de FR gedaan is afgelopen tijd. Hij wil hier wel een opzet voor maken.


8. Rondvraag

Geen


9. Sluiting

Van der Hoogt sluit de vergadering om 13:30 uur.