Archief 2004

41e FR-vergadering, 20-01-2004

Notulen 41e interne FR CTW vergadering d.d. 20 januari 2003


Aanwezig: Van der Hoogt(vz.), Lutters, Bijlsma, Witvers, Bijkerk, Klijnstra, Van der Voort, Tillema, Wijnands

Afwezig: Sonnenberg (met afmelding)

Notulist: Wijnands1. Opening

Om 12:36 uur opent Van der Hoogt de vergadering.2. Notulen vorige vergadering (2/12/2003)

1.Tekstueel: geen opmerkingen

2.N.a.v.

-Bij punt 4: “Men lijkt huiverig om de Twentse constructie te omarmen”.

Klijnstra vraagt zich af welke gevolgen dit sectorplan zal hebben op de onderzoeksinstituten. Blijven deze in de huidige vorm bestaan?

-Van der Hoogt stelt dat het sectorplan versie 3 nog steeds niet binnengekomen is. Aangezien de einddatum dichtbij is wordt hier met smart op gewacht.3. Ingekomen stukken

1.UR-Nieuwsbrief januari 2004

Men voorziet weinig problemen in het ECTS-systeem.4. Mededelingen

Van der Voort en Lutters geven aan niet aanwezig te kunnen zijn voor de OV van 3 februari a.s. De vergadering gaat echter gewoon door volgens planning aangezien er genoeg leden overblijven om het quorum te halen om advies uit te kunnen brengen.5. Transfer BPM

Van der Hoogt heeft navraag bij de decaan gedaan over het uit te brengen advies aan de UR. De leden van de FR zijn het er over eens dat er eerst stukken vanuit de decaan moeten komen, voordat er überhaupt sprake kan zijn van een advies. Het wachten is vooralsnog op aanlevering van deze stukken door BBT.

Lutters stelt, in verband met de haast om een advies uit te brengen, voor om de interne FR-vergadering naar maandag 2 februari te verschuiven. Veel leden blijken echter niet aanwezig te kunnen zijn. De FR-vergadering blijft staan op dinsdag 3 februari.
6. Effectiviteit en communicatie FR


Klijnstra stelt dat er wellicht meer eigen inbreng mogelijk is vanuit de FR.

-Hierop inspringend wil Van der Voort een agendapunt aandragen m.b.t. vrije brugdagen. Zij vraagt zich af of de vastgelegde 7 vrije brugdagen niet in strijd zijn met eerdere CAO-afspraken, waarin een maximum van 4 vrije brugdagen per jaar is vastgelegd.

Van der Hoogt stelt voor deze vraag neer te leggen bij personeelszaken. Klijnstra merkt op graag eerst duidelijkheid vanuit personeelszaken te hebben alvorens dit punt binnen de FR te bespreken.


-Bijkerk herinnert zich een eerder punt binnen de FR aangaande de problemen op het gebied van ICT binnen de faculteit. Wijnands en Witvers zijn begonnen een enquête op te stellen om de problemen te inventariseren. Lutters stelt voor de decaan om opheldering te vragen over hoe dit probleem zich volgens de decaan zal ontwikkelen, gevolgd door een enquêtering vanuit de FR.


-Klijnstra stelt dat er wellicht opnieuw een kwaliteitsenquête moet plaatsvinden vanuit de FR. Ze zet haar vraagtekens bijvoorbeeld bij de massale interne verhuizing/reorganisatie die op handen is. Verder zou Van der Voort graag meer overleg met de medewerkers zien voordat beslissingen doorgevoerd worden door o.a. de Facilitaire Dienst. Van der Hoogt stelt voor om Ray Klumpert (hoofd Facilitaire dienst) een keer in een interne vergadering uit te nodigen. Lutters stelt voor om dit samen met de decaan te doen. Besloten wordt dit punt niet voor komende (3 februari), maar de volgende overlegvergadering als agendapunt in te voeren.


-Lutters vestigt de aandacht op de voorbereiding van de accreditaties. Dit heeft niet veel haast, maar zal te zijner tijd besproken moeten worden met de decaan.


-Klijnstra stelt dat de ondersteuning van systeembeheerders op werkplekken niet voldoende is. Meer mensen zijn het hier mee eens. Van der Hoogt stelt voor naast Ray Klumpert ook Hans Bezemer (systeembeheer) uit te nodigen in een vergadering om hierover te praten. Er zal gevraagd worden om opheldering over de taken van systeembeheerders.


-Van der Voort vernam dat er relatief hoge bedragen gevraagd worden aan buitenlandse studenten voor het bijwonen van colleges en het verblijf op het terrein van de universiteit.

Dit is echter geen punt van de FR.

Van der Hoogt stelt voor om bovenstaande punten uit de werken voor de eerstvolgende vergadering.

8. Wvttk

Klijnstra wil graag betere communicatie naar de achterban realiseren. Er wordt besloten dat dit inderdaad een belangrijk punt is dat meegenomen zal worden in komende vergaderingen.


9. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.


10. Sluiting

Van der Hoogt sluit de vergadering om 13:37 uur.