Archief 2003

40e FR-vergadering, 04-11-2003

Notulen 40e interne FR CTW vergadering d.d. 4 november 2003


Aanwezig: Van der Hoogt(vz.), Lutters, Bijlsma, Witvers, Bijkerk, Klijnstra, Sonnenberg, Van der Voort, Tillema.

Afwezig: Wijnands (met afmelding)

Notulist: Tillema


1. Opening

Om 12:35 uur opent Van der Hoogt de vergadering.


2. Notulen vorige vergadering(7/10/2003)

1.Tekstueel geen opmerkingen

2.N.a.v.

-Van der Hoogt vraagt wat Doolhof is. Van der Voort legt de vergelijking met Sowebo van WB

-Bijkerk vraagt verduidelijking over de wens van CTW om met een opleiding Bouwkunde te beginnen. Deze vraag wordt doorverwezen naar het overleg met de Decaan.

-Van der Voort vraagt of de UR de vragen m.b.t. het sectorplan al heeft beantwoord. Dit is nog niet het geval.


3. Ingekomen stukken

1.Kandidaten instituutsraad CTIT, Fac. Raad EWI

2.Verzoek om advies inzake transfer BPM, U-Raad. Klijnstra merkt op dat de FR geen advies heeft kunnen geven omtrent deze zaak. Dit lijkt een vreemde zaak. Om de UR te kunnen adviseren zal meer informatie worden ingewonnen bij de decaan.

3.Richtlijn werken met gevaarlijke stoffen. Lutters stelt voor dit stuk volgend jaar te koppelen aan het arbo-plan.

4.GBIO magazine.

5.Congres: Medezeggenschap als topsport. Scoren met de WOR, FNV Formaat


Naar aanleiding van ingekomen stukken 4 en 5 wordt besloten de ingekomen magazines en cursussen te bundelen en dit alleen jaarlijks terug te laten komen als agendapunt.


4. Mededelingen

Stand van zaken sectorplan UR

Klijnstra en Van der Hoogt hebben een vergadering met de UR gehad. De indruk bestaat dat de UR de stand van zaken binnen de FR’s wilde peilen. De FR moest echter het antwoord op die vraag enigszins schuldig blijven. Het raamwerk van het sectorplan kan veel consequenties hebben, maar op dit moment is er op facultair en vakgroep niveau weinig kijk op. Klijnstra: Wat opvalt is dat de medezeggenschap bij verschillende universiteiten anders geregeld is. Eindhoven weet het meest. Delft minder. Twente zit er een ‘beetje tussenin’. Eindhoven heeft grote bezwaren gericht op het punt van onderzoek. Delft en Eindhoven kennen niet de structuur van onderzoeksinstituten. Twente wel. De vraag is wat de gevolgen zijn van invoering van het sectorplan voor de positie van de instituten.


5. Transfer BPM

Klijnstra stelt dat voor een grondig advies richting de UR de FR meer info nodig heeft. De UR heeft meer informatie nodig, waaronder informatie over de personele en financiële consequenties. Vragen die beantwoord moeten worden hebben betrekking op het personeelsbeleid, financiën (budgetneutraal en personeelsneutraal)? Van der Voort vraag of deze mensen in de toekomst ook de opleiding Bouwkunde zullen trekken (vergelijk OPM en IO) en wat dan de gevolgen zullen zijn. Betekent dit dat ze op de loonlijst van CTW komen te staan en zijn dit de mensen die Bouwkunde gaan trekken? Bijkerk vraagt hoe het zit het de doorstroming van studenten naar bouwkunde en of BPM daarin kan voorzien? Dit wordt voorgelegd aan de decaan.


6. Richtlijn werken met gevaarlijke stoffen

Van der Hoogt vraagt om advies over dit stuk. De FR kan er mee leven. De FR hoeft niet te zorgen voor naleving. De FR stemt ermee in. Lutters: Wellicht kan het aangehangen worden aan het goed te keuren arbo-plan (toekomstig jaar).


7. Voorbereiding aansluitende overlegvergadering

1.UFO: nieuwe inschaling van medewerkers. Van der Hoogt: Opstellen decentraal plan en overleg met FR (1e helft november). December, is de voorlichting voor medewerkers. Het geheel is voor april afgerond.

2.Bureauautomatisering: Tijdschrijven en reisdeclaraties. Van der Voort vraagt zich af hoe het zit met het tijdschrijven voor Europese projecten. Dit wordt voorgelegd aan de decaan en de vertegenwoordiging van FZ.


8. Wvttk

Geen.


9. Rondvraag

Tillema stelt dat de kwestie rondom de AIO- salarissen nog niet is opgelost. De decaan zal nogmaals om opheldering worden gevraagd.


10. Sluiting

Van der Hoogt sluit de vergadering om 13:44 uur.