Archief 2003

38e FR-vergadering, 07-10-2003

Notulen 38e interne FR CTW vergadering d.d. 7 oktober 2003


Aanwezig: Van der Hoogt(vz.), Tillema, Bijlsma, Witvers, Bijkerk, Klijnstra, Sonnenberg, Van der Voort.

Afwezig met kennisgeving: Wijnands

Notulist: Van der Voort


1. Opening

Om 12:35 uur opent Van der Hoogt de vergadering.


2. Notulen vorige vergadering(23/09/2003)

Tekstueel

Er worden enkele tekstuele wijzigingen opgemerkt en doorgevoerd.


N.A.V.

Het overleg met de URaad is verschoven naar 23 oktober. Van der Hoogt en Tillema zullen hier heen gaan.


3.Ingekomen stukken

Een brief over de samenstelling van de Instituutsraad van IMPACT die is voorgedragen aan de adviescommissie van de URaad. Daarbij zit het Reglement voor Instituutsraden. Hierin staat beschreven wat de taken en bevoegdheden zijn van een instituutsraad. Een raad bestaat uit 5 leden waaronder 1 AIO of student en zij worden benoemd voor een periode van 2 jaar. Het reglement wordt opgenomen in het archief en is dus in te zien op de kamer van Anne-Marie Klijnstra.

Folder met de aankondiging van de 24e landelijk dag studievaardigheden met als thema “Zelfstandig leren”. De folder ligt ter inzage bij Klijnstra.

4.Mededelingen

Bijlsma en Sonnenberg kunnen vanmiddag niet bij de overlegvergadering aanwezig zijn.

Evaluatie van de laptops is momenteel gaande in zowel de OLC van WB als het SOWEBO.

Er zijn nog geen notulen binnengekomen van de vorige overlegvergadering. Witvers vraagt daarom of zij even kort bijgepraat kan worden. Dit gebeurt. Tevens wordt besloten Chantal Traast er op te wijzen dat de notulen nog niet zijn ontvangen.

5. Voorbereiding overlegvergadering

Studentenstatuut en OER CiT: Algemene procedure is het advies van de OLC op te volgen, tenzij er vragen rijzen. Sonnenberg heeft een vraag met betrekking tot de overgang tussen Bachelor en Master in de SS wordt niet ingegaan op de vraag wanneer je met Master-vakken mag beginnen. Bijkerk geeft aan dat in de notulen van de OLC gesproken wordt over een “verwevenenregeling”, maar deze is niet opgenomen. Besloten wordt om op dit punt toelichting te vragen aan de opleidingsdirecteur. Witvers vraagt zich af of het nog zinvol is bij de toelatingseisen nog te spreken over vakkenpakketten nu alle VWO-ers een profiel moeten volgen. Maar aangezien de doorstroming naar de universiteit niet direct na het VWO hoeft plaats te vinden is dit nog steeds relevant. Eindconclusie is dat de FR (buiten de toelichting) instemt met het studentenstatuut en OER van CiT.

Meerjarenraming: Voornamelijk bedoeld ter informatie. Het is erg moeilijk te lezen en daardoor moeilijk te beoordelen. Besloten wordt de decaan om toelichting te vragen, met name over wat dit voor ons betekent.

Herziene versie jaarplan en begroting: De opmerkingen die we hebben gegeven zijn grotendeels verwerkt. De vorm van het stuk is aanzienlijk verbeterd en alle onderdelen sluiten nu goed bij elkaar aan. Op blz. 7 is de vraag of het stuk over de seminar Academisch leiderschap nog zo lang moet. Ons voorstel wordt om de middelste alinea te schrappen. Verder wordt gemeld dat de integratie tussen WB/IO en CiT in grote lijnen voltooid is. Klijnstra vindt dit erg sterk uitgedrukt. Op blz. 8 wordt gesproken over een Network of Interest. Het is onduidelijk wat hiermee wordt bedoeld. Van der Voort vermoedt dat het gaat om Networks of Excellence, dit is een samenwerkingsverband tussen universiteiten die zich bezig houden met een bepaald onderzoeksgebied. Als faculteit zijn we bij tenminste 2 van zulke netwerken betrokken. Bij 4.4 wordt gesproken over Hal V. Sonnenberg vermoedt dat dit Hal IV moet zijn. Dit zal vanmiddag worden nagevraagd. Klijnstra vraagt zich af wat nu de doelstellingen zijn mbt communicatie. Er is vorige jaar een kwaliteitsrapport uitgebracht waarin geconcludeerd werd dat de interne communicatie te wensen overliet, maar wat gebeurt hier nu concreet mee. Verder worden studenten niet genoemd. Vanmiddag zal hier toelichting op worden gevraagd. Met betrekking tot de begroting zal worden gevraagd hoe het kan dat zo’n groot aandeel van ons totaal aan WP Fte’s is toebedeeld aan instituten (100 van de 173), terwijl een groot deel van het WP ook onderwijs moet aanleveren. Tenslotte wordt geconcludeerd dat de herziene begroting/jaarplan niet op de agenda voor de overlegvergadering staat. Besloten wordt dit punt in te dienen.


6.WVTTK

Klijnstra vraagt zich af of het mogelijk is eens een goede, liefst onafhankelijke, adviseur te raadplegen over de begroting, aangezien bij ons de kennis ontbreekt om een begroting volledig te doorgronden. Van der Hoogt licht toe dat er altijd de mogelijkheid bestaat om Coby van Houten te vragen om een toelichting te geven. Wel zal een onafhankelijk persoon er met een frissere blik naar kijken. Van der Hoogt zal aan de voorzitter van de URaad vragen of zij zo iemand hebben die wij zouden kunnen raadplegen. De rest denkt ook na of zij iemand weten.


7.Rondvraag

Geen rondvraag.


8.Sluiting

Van der Hoogt sluit de vergadering om exact 13:30 uur.