Archief 2003

37e FR-vergadering, 22-09-2003

Notulen 37 interne FR CTW vergadering d.d. 23 september 2003-09-23


Aanwezig: Van der Hoogt(vz.), Tillema, Lutters, Van der Voort, Wijnands, Bijlsma Bijkerk, Klijnstra, Sonnenberg.

Afwezig met kennisgeving: Witvers.

Notulist: Bijlsma


1. Opening

Om 12:36 uur opent Van der Hoogt de vergadering. Tillema geeft aan dat hij bij de rondvraag een punt heeft waar tijd voor nodig is.Lutters geeft aan dat hij om 13:30 uur even weg moet, hij is om 14:00 uur weer terug.


2. Notulen vorige vergadering(16/09/2003)

Tekstueel

Er worden enkele tekstuele wijzigingen opgemerkt en doorgevoerd.


N.A.V.

Klijnstra vraagt zich af wie de notulen op internet zet. Van der Hoogt antwoordt dat de secretaris ze naar Chantal Traast doorstuurt zodra ze goedgekeurd zijn. Klijnstra merkt op dat ze de notulen structureel zal doorsturen.


3.Ingekomen stukken

E-mail URaad, inzake overleg URaad en afgevaardigden van de FR’s donderdag 9 oktober.

Tillema gaat met Van der Hoogt naar deze bijeenkomst.

Folders cursus OR en ontslag, cursus OR en financiele cijfers, ter informatie.De folders liggen ter inzage bij Klijnstra.

4.Mededelingen

Van der Hoogt deelt mede dat er afgelopen maandag 22 september een bijeenkomst met het IMC is geweest inzake de reoganisatie van het IMC. Sonnenberg deelt mede dat hij om 15:30 uur vanmiddag de overlegvergadering zal verlaten.

5. Voorbereiding overlegvergadering

De begroting en het jaarplan die in de overlegvergadering worden behandeld worden nu besproken. Bij de overlegvergadering wordt het advies van de faculteitsraad over de begroting en het jaarpan gevraagd. De opmerkingen over de stukken worden meegenomen naar de overlegvergadering. Omdat er zoveel opmerkingen over het jaarplan zijn, besluit de FR zich het advies over het jaarplan te onthouden tot er een goed, compleet plan ligt en de faculteitsraad dit onder haar ogen heeft gekregen.


6.WVTTK

Er zijn geen verdere punten.


7.Rondvraag

Bijlsma vraagt of het stuk in de UT-nieuws inzake laptop voorzieningen misschien een punt is voor de overlegvergadering. De raad stemt hiermee in, het punt zal bij de overlegvergadering worden aangekaart.

Tillema heeft een brief binnengekregen omtrent een wijziging in de arbeidsvoorwaarden voor aio’s. Deze brief heeft onrust veroorzaakt onder CiT aio’s. Tillema vraagt zich af of de wijzigingen zomaar doorgevoerd kunnen worden en wil dit aankaarten bij de overlegvergadering met de decaan. De raad stemt hiermee in.


8.Sluiting

Van der Hoogt sluit de vergadering om 13:47 uur.