Archief 2003

35e FR-vergadering, 02-09-2003

Notulen 35e interne FR-CTW vergadering d.d. 2 september 2003


Aanwezig: Van der Hoogt (vz), Augustijn (v.a. 12:45), Kroezen, Haaker, Minnen, Mosterman (tot 13:00), Wesselink, Ottens, Witvers, Bijlsma, Wijnands (tot 13:00), Bijkerk, Klijnstra, Van der Voort, Lutters, Tillema, Sonnenberg

Afwezig mk.: Dohmen-Janssen

Notulist: Wesselink


1.Opening

Om 12:30 wordt de vergadering geopend door Van der Hoogt. De agenda wordt onveranderd vastgesteld. Speciaal worden de nieuwe leden van de FR welkom geheten.


2.Notulen vorige vergadering (17-06-03)

Tekstueel

Enkele tekstuele wijzigingen worden opgemerkt en worden aangepast


n.a.v.

Gepraat is over de instituutsraden wat uitgewerkt is bij punt 5.

Kroezen merkt op dat op het Studenten Statuut van IO geen commentaar is gekomen en zodoende is het Studenten Statuut van IO goedgekeurd door de FR


Met inachtneming van de wijzigingen worden de notulen van de 34e interne FR vergadering goedgekeurd.


3.Mededelingen

Een aantal mensen deelt mede dat ze niet bij de OV kunnen zijn of dat ze eerder de interne FR vergadering moeten verlaten.

Een voorstel rondje wordt gedaan voor de oude en nieuwe FR-leden.


4.Ingekomen stukken

Magazine: UFO

Reclame: FNV-formaat

Magazine: Ondernemingsraad

Verslag Overleg OPUT CvB

Verslag m.b.t de procedure en status van de reorganisatie binnen de UT

Verzoek voor het schrijven van een artikel voor het CTW-bulletin


Deze stukken zijn bij interesse in te zien bij de secretaris.


5.Instituutsraden

Voor de instituursraden zijn 5 zetels beschikbaar. ΒΌ zetel was beschikbaar voor CTW. Deze is gegeven aan BBT. Dus geen CTW zetel.

De instituutsraden hebben problemen met de onbekendheid van hun bevoegdheden. Volgens Van der Hoogt is het een adviesorgaan. Tevens is er een financieel probleem aangezien er geen vergoeding is voor de leden van IMPACT.

Voor IMPACT geldt dat er drie kandidaten vanuit CTW zijn. Echter de namen zijn niet bekend.


6.Taakverdeling nieuwe raad

Voorzitter: Van der Hoogt

Secretaris: onbekend, volgende vergadering meer duidelijkheid hierover

Notulist: roulerend, Witvers uitgesloten


Hieronder het notulisten- en vergaderschema:

Datum

notulist

16 september

Bijkerk

23 september

Bijlsma

7 oktober

Klijnstra

21 oktober

Van der Voort

4 november

Lutters

18 november

Tillema

2 december

Sonnenberg

16 december

Wijnands

6 januari

Bijkerk

20 januari

Bijlsma

3 februari

Klijnstra

17 februari

Van der Voort

2 maart

Lutters

16 maart

Tillema

6 april

Sonnenberg

20 april

Wijnands

4 mei

Bijkerk

18 mei

Bijlsma

1 juni

Klijnstra

15 juni

Van der Voort

6 juli

Lutters


Een laptop wordt door Van der Voort geregeld bij IO.

De huidige vergaderstructuur wordt aangehouden. Voorafgaand aan een OV vindt een interne FR vergadering plaats.

Het IMC overleg wordt voortaan door Van der Hoogt bijgewoond.

Het CTW-bulletin komt 1 keer per 6 weken uit en de artikelen hiervoor zullen roulerend geschreven worden. Volgende vergadering wordt hier verder over gepraat.


7.Voorbereiding OV van deze middag

De volgende vragen worden vanmiddag ter tafel gelegd:

- Wanneer is de nieuwe begroting in te zien. Deze wordt 23 september tijdens de OV namelijk besproken.

-Over de ARBO en Milieu Jaarplannen 2002 en 2003 zijn bij de nieuwe leden wat vragen. Het algemene beeld is dat het plan sumier is.


Tijdens het punt onderwijs wordt graag extra aandacht gevraagd door Witvers voor de computerzalen.


8.Rondvraag

Lutters vraagt n.a.v. de notulen van de 11e OV wat er speelt omtrent zij-instromers. Dit is en wordt niet door de FR besproken. Dit is een typisch OLC vraagstuk.


9.Sluiting

De oudleden worden door Van der Hoogt bedankt voor hun bijdrage het afgelopen jaar.

Van der Hoogt sluit de vergadering om 13:55uur.