Archief 2003

34e FR-vergadering, 17-06-2003

Notulen 34e interne FR-CTW vergadering d.d. 17 juni 2003


Aanwezig: Van der Hoogt (vz), Augustijn, Kroezen, Dohmen-Janssen, Haaker, Minnen en Mosterman, Witvers

Afwezig mk.: Ottens, Wesselink en Dohmen-Janssen

Notulist: Mosterman


1.Opening

Van der Hoogt opent om 12.36. De agenda wordt onveranderd vastgesteld. Van der Hoogt deelt mede dat de FR van 15 juli komt te vervallen. Hij zal navraag doen bij het secretariaat van de faculteit of er in de eerste week van september nog een OV gepland is. 1 juli is eventueel nog een FR.2.Notulen vorige vergadering (13-05-03)

Tekstueel

Enkele tekstuele wijzigingen worden opgemerkt en worden aangepast.


n.a.v.

Er is onduidelijkheid bij of het bij punt vijf onder het kopje stukken ARBO gesproken wordt over het jaarplan of het jaarverslag. De eerste keer moet zijn het jaarverslag en het tweede het jaarplan


Met in achtneming van de wijzigingen worden de notulen van de 30e interne FR goedgekeurd.


3.Mededelingen

Dhr Grootenboer komt om 13.00 binnen om de lopende zaken met de FR te bespreken.


4.Ingekomen stukken

UR (Schrama) UR wil strategisch conceptplannen hebben. De decanen willen het niet geven. De UR verzoekt ons de plannen door te sturen. De FR-CTW heeft echter ook nog geen plan gezien.

Studenten Statuut WB

Uitnodiging OPEL (Onderwijsprijs Electrotechniek)

Voornemen tot wijzigen (DUB) Dienstverlening Universitair Bestuur

Informatie GBIO


5.Studenten Statuut WB

Het stuk is de OLC-WB gepasseerd en de FR-CTW wordt gevraagd al dan niet in te stemmen met het statuut.

Minnen: Enkele systemen (BaMa en oude curriculum) lopen door elkaar heen, daardoor wordt het onduidelijk.

Kroezen zal hier zorg voor dragen. Opmerkingen kunnen worden doorgestuurd naar Kroezen die ze zal verwerken

Kroezen: Het is de bedoeling om volgend jaar een studentenstatuut voor CTW te maken.

Mosterman: Het SS van CiT wordt op een ander tijdstip vastgesteld, dus daar zit nog een implementatieprobleem.

De FR-CTW vindt het een goed voorstel


13.00 Dhr. Grootenboer maakt zijn opwachting


Kroezen: Het SS van IO is vorige week gemaakt en deze verschilt inhoudelijk nauwelijks met die van WB. Hij vraagt of dit SS goedgekeurd kan worden.

De FR-CTW keurt het Studenten Statuut van WB goed en keurt het Studenten Statuut van IO onder voorbehoud goed.


6.Instituutsraden

Tijdens het overleg met de FR-en en de UR is over de IR-en gesproken. v/d Hoogt was hierbij aanwezig. De voorzitters van de FR-en nemen het voortouw bij het vormen van de nieuwe instituutsraden. De voorzitter van de FR van de faculteit die het grootste aandeel heeft in het instituut wordt de trekker. Van der Hoogt trekt IMPACT. Hiervoor zijn al enkele kandidaten op het oog van uit CTW. Daarnaast zit CTW ook in BMTI, maar hier is de zetel verdeling nog onduidelijk en dus ook wie de trekker is voor dit instituut. Kandidaten zullen waarschijnlijk wel moeten worden gezocht. In IGS zit een klein gedeelte van de Wh&M afdeling. Hier is de voorzitter FR-CTW geen trekker, misschien moeten we wel een kandidaat leveren. In de andere instituten participeert CTW niet.

De IR’s zijn buitengewone commissies van de UR zonder eigen reglement. De FR-CTW krijgt een concept versie van de werkwijze van de raden. Voor het zitting nemen in een IR is geen vergoeding.


In het zelfde overleg met de UR is het kwartetten ter sprake gekomen en de UR-Twente gaat met haar collega’s in Eindhoven en Delft praten over de stand van zaken en gevolgen voor opleidingen.


Minnen: In de mail van Schrama wordt gerefereerd aan een concept stuk

Van der Hoogt: Dit is het stuk van Hermans dat op internet staat


Tot slot is in het overleg kort gesproken over het nieuwe financieringsmodel. Het model schiet te kort voor EWI die geld te kort komen voor het onderwijs. Bij andere faculteiten speelt dit minder.


7.WVMLK (gesprek met de decaan)

Concept strategieplan: De decanen hebben geweigerd hun strategieplannen door te sturen naar de UR, omdat het concepten betreft. Deze moeten eerst intern worden uitgewerkt. De UR vraagt het plan om inzicht te krijgen in de reorganisatie wat iets anders is dan in het plan is uitgewerkt. Grootenboer denkt dat het accountinghouse misschien naar BB gaat, maar de ICT-afdeling blijft in het gebouw.

Haaker: Men maakt zich zorgen of dit wel het einde is van de reorganisatie

Grootenboer: Het meerjarenplan van de Universiteit is zo opgesteld dat er rust binnen de organisatie ontstaat. Het totaal budget blijft de komende jaren constant. Er kunnen wel schommelingen ontstaat wanneer de output van een faculteit verandert. Er zullen waarschijnlijk geen gedwongen ontslagen vallen.


Grootenboer: De reorganisatie van het IMC is nog niet klaar. Als faculteit stappen wij uit IMC.

Haaker: Om het financieel draaibaar te houden komt het IMC wellicht nog bij ons.

Grootenboer: CTW doet niet mee.


Haaker: Zijn er problemen met het nieuwe verdeelmodel binnen CTW. Er is namelijk discussie over de verdeling van gelden over onderwijs en onderzoek bij andere faculteiten.

Grootenboer: Andere faculteiten rekenen een verschillende overhead over de bijdrage die zij ontvangen. Hierdoor kan het budget wat overblijft te kort schieten voor bijvoorbeeld onderwijs.


Van der Hoogt verlaat de vergadering om 13.30, Haaker zit voor.


Witvers: Wat gebeurt er met de oude PC’s, want enkele PC’s op afstudeerkamers schieten te kort

Grootenboer: Er wordt binnen de faculteit zo goed mogelijk naar een nieuwe bestemming gezocht.


Witvers: Komen er kluisjes voor de laptops, want deze worden snel gestolen wanneer ze onbewaakt worden achtergelaten.

Grootenboer zegt het probleem niet te kennen maar zal naar het probleem nader beschouwen.


8.Rondvraag

Geen rondvragen van de FR-CTW


9.Sluiting

Haaker sluit de vergadering om 13.45