Archief 2003

32e FR-vergadering, 29-04-2003

Notulen 32e interne FR-CTW vergadering d.d. 29 april 2003


Aanwezig: Van der Hoogt (vz), Augustijn, Kroezen, Dohmen-Janssen, Haaker, Minnen en Mosterman

Afwezig mk.: Witvers en Wesselink

Afwezig zk.: Ottens,

Notulist: Mosterman


1.Opening

Van der Hoogt opent om 12.40.2.Notulen vorige vergadering (25-03-03)

Tekstueel

Enkele tekstuele wijzigingen worden opgemerkt en worden aangepast.


n.a.v.

Augustijn heeft n.a.v de rondvraag van de 31e FR met dhr Van Lieshout gesproken over het kwartetten binnen de opleidingen Civiele Techniek. Over dit onderwerp is gesproken binnen het MT. De OLD’s uit Delft en Enschede hebben met elkaar gesproken. Enschede heeft een afwachtende houding.


Met in achtneming van de wijzigingen worden de notulen van de 30e interne FR goedgekeurd.


3.Mededelingen

Haaker doet de mededeling dat Ureka een mailing heeft verzonden nav de FR-cursus die in maart heeft plaats gehad.


4.Ingekomen stukken

Griffie Universiteitsraad: De UR heeft ingestemd met de instelling van IMPACT. De medezeggenschap heeft inspraak op het Instituutsplan. Van der Hoogt informeert bij dhr. Vroegop over de status van het plan.

Dhr. Meijer: brandbrief over kaalslag in het onderwijs. De FR-CTW is niet de aangewezen instantie om actie te ondernemen nav deze brief.

5.Verkiezing Faculteitsraad CTW

De kandidaatstelling is verlengd met een week tot 1 mei aanstaande. Tot op heden is er weinig respons vanuit de medewerkers op de wervingsmail. Er wordt gestreefd naar een verdeling van 2 WB-ers, 2 CiT-ers en 1 IO-er. Wanneer het aantal kandidaatstellingen beperkt blijft, wordt er een kieslijst ingediend. Augustijn neemt deze taak op zich. Op dit moment hebben zich meer dan 5 studenten aangemeld. Ze staan op verschillende lijsten.


6.Instituutsraden

Binnen CTW heeft een medewerker interesse om zich kandidaat te stellen voor de IR van IMPACT. Van der Hoogt heeft zich beschikbaar gesteld om de namen van kandidaten voor de IR-IMPACT te verzamelen en door te geven aan de UR. Tot op heden zijn er nog geen kandidaten vanuit andere faculteiten aangedragen.


7.WVMLK

-

8.Rondvraag

-

9.Sluiting

Van der Hoogt sluit de vergadering om 13.15